Usprawiedliwienie nieobecności w pracy WZÓR

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w pracy? Jeśli pracownik nie może stawić się w pracy, ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności. Powinien także określić, jak długo będzie nieobecny i wyjaśnić przyczyny absencji. Co grozi za nieobecność w pracy? Czy trzeba, a jeśli tak, to jak usprawiedliwić nieobecność w pracy na piśmie?

Wstęp

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-pracy-wzor-pdf-doc-przykladUsprawiedliwienie należy dostarczyć na piśmie dowolną drogą, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór usprawiedliwienia, który pobierzesz poniżej:

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy wzór

usprawiedliwienie-nieobecnosci-w-pracy-wzor-pdf-doc-przyklad

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy wzór

Jak zgłosić nieobecność w pracy?

Wiele osób zastanawia się nad pytaniem: „Jak napisać że nie przyjdę do pracy?” Prawidłowy sposób poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności powinien wynikać z obowiązujących w zakładzie pracy przepisów, na przykład z regulaminu pracy.

Jeśli przepisy stosowane przez danego pracodawcę nie określają sposobu zawiadomienia o przyczynie nieobecności, to pracownik musi:

 • powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności osobiście lub przez inną osobę,
 • poinformować o nieobecności telefonicznie lub przy pomocy innego środka łączności,
 • usprawiedliwić nieobecność drogą pocztową (wtedy za termin zawiadomienia przyjmuje się datę stempla pocztowego).

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy powinno wpłynąć do pracodawcy w ciągu 2 dni, licząc od pierwszego dnia absencji.

Niedotrzymanie terminu może zostać usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, jeśli uniemożliwiały one pracownikowi spełnienie tego obowiązku.

Wymienia się wśród nich na przykład obłożoną chorobę połączoną z brakiem, bądź nieobecnością innych domowników.

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w pracy?

Pracownik nieobecny w pracy może wyjaśnić przyczyny swojej absencji za pomocą stosownego pisma, przesłanego pocztą.

Podobny dokument należy sporządzić również w odpowiedzi na pismo do pracownika o usprawiedliwienie nieobecności w pracy, które pracodawca może skierować do osoby zatrudnionej.

Takiego pisma powinna spodziewać się osoba, która nie usprawiedliwiła swojej nieobecności w terminie.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy to stosunkowo proste pismo, które powinno zawierać podstawowe elementy formalne, jak data czy dane pracownika. Najważniejszym elementem pisma jest jednak wskazanie dni nieobecności oraz wyjaśnienie przyczyny absencji.

Należy pamiętać przy tym, że można uwzględnić w nim tylko takie argumenty, które jesteśmy w stanie poprzeć dowodami.

Powody nieobecności w pracy

Dobre wytłumaczenie nieobecności dla pracodawcy pozwoli uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem obowiązków pracowniczych. Co może usprawiedliwić więc absencję pracownika?

Dobre wytłumaczenie nieobecności w pracy powinno sprowadzać się między innymi:

 • do choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, a także do złego samopoczucia związanego z ciążą,
 • do otrzymania decyzji o obowiązku odosobnienia wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego, 
 • do otrzymania imiennego wezwania do osobistego stawienia się, wystosowanego przez sąd, prokuraturę, organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach wykroczenia (w charakterze strony lub świadka). 

Brak zwolnienia lekarskiego a nieobecność w pracy

Co do zasady, pracownik chory powinien udać się do lekarza, który po przebadaniu pacjenta ma obowiązek wystawić mu zwolnienie od pracy, jeśli uzna, że jest on do niej niezdolny.

Zdarza się jednak, że pracownik zapomni poprosić o takie zwolnienie lub że lekarz nie uzna jego stanu zdrowia za stan niezdolności do pracy.

Jeżeli mimo to, pracownik uważa, że jego samopoczucie nie pozwoli mu należycie wypełniać swoich obowiązków, może sporządzić własne oświadczenie, które w przypadku dobrej woli pracodawcy, zastąpi zaświadczenie lekarskie.

Takie oświadczenie nazywamy dowodem własnym pracownika.

Jak napisać pracodawcy o chorobie? W usprawiedliwieniu warto wytłumaczyć, dlaczego nie posiadamy zaświadczenia lekarskiego i jakie są nasze objawy. Pracodawca może wtedy udzielić nam innego urlopu, na przykład wypoczynkowego.

Dowody własne pracownika, czyli oświadczenia, mogą dotyczyć również:

 • konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły,
 • choroby niani lub innego dziennego opiekuna,
 • potwierdzenia odbycia podróży służbowej w godzinach nocnych, która zakończyła się w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, co uniemożliwiło wypoczynek nocny. 

Czym skutkuje nieobecność w pracy?

Osoby, które nie wiedzą, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, często zastanawiają się także, co grozi im za taką nieobecność nieusprawiedliwioną.

Warto wiedzieć więc, że nieuzasadniona absencja rodzi podejrzenie porzucenia pracy.

W konsekwencji takiego postępowania pracownik może zostać zwolniony dyscyplinarnie lub pozbawiony wynagrodzenia.

Jeśli osoba zatrudniona nie wyjaśni przyczyny swojej nieobecności, pracodawca nie ma obowiązku wypłacić jej wynagrodzenia za dany czas pracy, bowiem pracownik nie wywiązał się z obowiązku jej wykonania.

Jaka jest kara za nieobecność w pracy?

Poza ryzykiem zwolnienia dyscyplinarnego z pracy pracownikowi, który nie usprawiedliwia swoich nieobecności w zakładzie pracy, grożą również kary pieniężne. Takie sankcje są nakładane na osoby zatrudnione według ściśle określonych zasad, również za łamanie przepisów BHP.

Za jedno wykroczenie, czyli także za każdy dzień nieobecności nieusprawiedliwionej naliczana jest kara pieniężna nie wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie tego pracownika.

Wynagrodzenie to oblicza się jednak według zasad, które obowiązują przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Co więcej, łącznie kary pieniężne za nieobecności nieusprawiedliwione nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty.

Kary pieniężnej za nieobecności nieusprawiedliwione pracownik nie płaci bezpośrednio z własnej kieszeni. Ulegają one potrąceniu z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotnej i kwoty podatku dochodowego.

Poza karami pieniężnymi za nieusprawiedliwioną nieobecność pracownikowi grozi również:

 • kara upomnienia,
 • utrata wynagrodzenia za czas nieobecności,
 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia,
 • zakończenie stosunku pracy w drodze zwolnienia dyscyplinarnego (w związku z poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych). 

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl