Jak napisać Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS? WZÓR do pobrania

Jak napisać wniosek o zwolnienie z opłat za DPS? Osoby wnoszące opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mogą zostać zwolnione z obowiązku uiszczania opłat częściowo lub całkowicie na ich pisemny wniosek. Podstawę prawną rozstrzygnięcia w przedmiocie zwolnienia z opłat za pobyt w DPS stanowi artykuł 64 ustawy o pomocy społecznej.

Wstęp

wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-dps-wzor-pdf-docJak w takim razie nie płacić za dom pomocy społecznej? Należy osobiście lub listownie złożyć pismo, w którym poprosimy DPS o zwolnienie nas z ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem członka rodziny, pismo takie musi spełnić kilka wymagań formalnych, aby DPS uznał je za poprawne. Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS

wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-dps-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS

Kto ponosi opłaty za DPS?

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określa, kto i w jakiej kolejności obowiązany jest do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 61 jest to:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak w kwocie nie większej niż 70% swojego dochodu – pozostałą część płaci kolejna grupa zobowiązana do wnoszenia opłat,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby wskazane w punkcie 2. i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Gmina opłaca koszty pobytu w DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w punkcie 1 i 2.

Jak uniknąć opłaty za DPS? Wiele zależy w tym przypadku od dochodów osoby obowiązanej do wnoszenia opłat.

Zgodnie z przepisami małżonek, zstępni czy wstępni zobowiązani są do pokrywania nieuregulowanych kosztów pobytu osoby bliskiej w DPS, jeśli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

By uniknąć ponoszenia dodatkowych wydatków, należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty za DPS i odpowiednio go uzasadnić, a także udokumentować swoją sytuację materialną i rodzinną.

Kiedy można uniknąć płacenia za DPS?

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS powinien zostać rozpatrzony pozytywnie w jednym z wymienionych ustawowo przypadków, w tym w szczególności w przypadku kiedy:

 • osoby obowiązane wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce, 
 • występują uzasadnione okoliczności, jak długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 
 • osoby obowiązane są w ciąży lub samotnie wychowują dziecko,
 • małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub z jednego wynagrodzenia, 
 • osoby zobowiązane do wnoszenia opłat lub ich rodzice przebywali w rodzinnym domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do DPS,
 • osoby obowiązane do wnoszenia opłaty przedstawią wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do DPS. 

Wniosek o zwolnienie z opłaty za pobyt w DPS rozpatrywany jest jednak uznaniowo, co oznacza, że organ rozpatrujący pismo ma pełną dowolność w stosowaniu przytoczonych przepisów.

Nie ma obowiązku stosowania zwolnienia, ale ma takie prawo. Odpłatność za pobyt w DPS uzależniona jest przede wszystkim od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do uiszczania opłat.

Każdorazowo decyzję rozstrzygającą w tej sprawie organ musi więc uzasadnić w sposób, który pozwala poznać kryteria podjęcia takiej decyzji.

Jak uniknąć opłat za DPS?

Kiedy dochody osoby skierowanej do DPS nie wystarczają na pokrycie kosztów jej utrzymania, wydana zostaje decyzja dotycząca obowiązku pokrycia tych kosztów przez osoby bliskie.

Jak uniknąć płacenia za dom opieki? Aby uniknąć konieczności wnoszenia opłat za pobyt osoby starszej w domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat.

Po złożeniu takiego pisma organ przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia, czy osoby wskazane do opłacania kosztów pobytu w DPS są w odpowiedniej sytuacji majątkowej, rodzinnej i bytowej.

Decyzja o zwolnieniu z odpłatności za DPS może, choć nie musi, zostać podjęta w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, takich jak:

 • długotrwała choroba,
 • bezrobocie, 
 • śmierć członka rodziny, 
 • pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej,
 • przedstawienie wyroku sądu oddalającego powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej.

Warto mieć na uwadze, że decyzyjne obciążenie krewnych w linii prostej kosztami pobytu osoby bliskiej w DPS następuje tylko wtedy, gdy dysponują oni dochodem przewyższającym 300% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Na pokrycie kosztów pobytu w DPS może zostać przeznaczona tylko nadwyżka ponad tę kwotę. Jeśli rodzina nie dysponuje takimi środkami, różnicę w kosztach pokrywa gmina.

Sytuacja rodzinna i życiowa rodziny

Zatem jak uniknąć płacenia za DPS? Decyzja w zakresie zwolnienia z opłat zależy głównie od sytuacji rodzinnej i materialnej osób zobowiązanych do regulowania opłat.

Katalog przyczyn, które uprawniają do zwolnienia z ponoszenia takich kosztów, jest otwarty, dlatego to organ ustalający opłatę za pobyt podejmuje decyzję o zwolnieniu z niej po przeanalizowaniu dowodów w sprawie.

Wniosek o całościowe lub częściowe zwolnienie z opłat za DPS można złożyć w przypadku złej sytuacji materialnej – jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę jest niższy niż 300% kryterium dochodowego – lub gdy występują szczególnie uzasadnione okoliczności.

Wnioskować o zwolnienie z opłat za DPS można również wtedy, kiedy dojdzie do znaczącego pogorszenia sytuacji materialnej, czyli gdy kwota zmiany przekracza 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Na skutek złożenia wniosku o zwolnienie z opłat za pobyt w DPS, organ wydający decyzję zobligowany jest do oceny wskazanych okoliczności, mając na względzie nie tylko interes strony wnioskującej o zwolnienie, ale także interes społeczny (interes gminy).

Wydanie decyzji poprzedza więc postępowanie wyjaśniające, a w treści odpowiedzi na wniosek powinno znaleźć się uzasadnienie, które pozwala prześledzić tok rozumowania organu i poznać kryteria podjęcia decyzji.

Podobne:

4.5/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl