Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie WZÓR

Jak napisać pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie? Umowa z deweloperem powinna określać między innymi terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy oraz termin przekazania kluczy do nieruchomości. W jej treści z reguły znajdują się także informacje, dotyczące kar umownych za wszelkie opóźnienia.

Wprowadzenie

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-za-opoznienie-wzor-pdf-docKiedy deweloper nie dotrzymuje terminów lub łamie inne postanowienia umowy, inwestor może rościć o odszkodowanie i wypłatę kar umownych. Aby starać się o odszkodowanie od dewelopera, należy pisemnie wezwać go do wypłaty zadośćuczynienia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o odszkodowanie, które pobierzesz poniżej:

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie wzór

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-za-opoznienie-wzor-pdf-doc

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie wzór

Umowa z deweloperem określa terminy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w treści umowy z deweloperem powinny znajdować się następujące informacje:

  • termin przeniesienia prawa własności wyodrębnionego lokalu,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych przedsięwzięcia deweloperskiego,
  • określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej, czyli kary umownej od dewelopera.

Kluczowe w każdej umowie deweloperskiej są następujące terminy: odbiór lokalu (wydanie lokalu nabywcy) i przeniesienie własności na nabywcę.

Zgodnie z przepisami deweloper ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie przynajmniej jednego z tych terminów i zobowiązany jest wypłacić inwestorowi odpowiednią karę umowną.

Jeśli opóźnienie dewelopera uzasadnione jest czynnikami niezależnymi od niego, na przykład czynnikami pogodowymi czy przedłużającymi się terminami wydawania decyzji administracyjnych, odszkodowanie i kary umowne nie będą naliczane.

Informacje na temat wyłączeń tego typu również powinny znaleźć się w treści umowy deweloperskiej.

Kary umowne w umowie deweloperskiej

Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera może wiązać się z naliczeniem kary umownej, której wysokość zależy od długości opóźnienia.

Karę nalicza się poprzez odniesienie do obiektywnego miernika, na przykład 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia lub (kwotowo) na przykład 100 zł za każdy dzień, licząc od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu wyznaczonego w umowie.

Warto pamiętać, że zapłata kary umownej jest niezależna od braku szkody wierzyciela.

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej nie musi dotyczyć jedynie niedotrzymania terminu poszczególnych etapów budowy czy przekazania kluczy. Zdarza się również, że jest ona naliczana w przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

Ubieganie się o wypłatę kary umownej jest niezależne od roszczenia o wypłatę odszkodowania. Jeżeli kara umowna nie pokrywa faktycznej wysokości szkód wynikających z niedotrzymania terminu, odszkodowanie może pokryć różnicę szacowanych kosztów.

Kiedy należy się odszkodowanie od dewelopera?

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie inwestor może złożyć wtedy, kiedy kwota kary umownej nie pokrywa strat wynikających z opóźnień. Niezbędne będzie jednak podparcie takiego roszczenia odpowiednim zapisem w umowie.

Jej postanowienia powinny dopuszczać dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Jeżeli takie zapisy w umowie nie istnieją, odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie będzie niemożliwe.

Poza tym wniosek o odszkodowanie od dewelopera wymaga uzasadnienia faktycznego powstania szkody. Przykładowymi argumentami, które popierają takie roszczenia, będą:

  • utracony czynsz w przypadku mieszkania na wynajem,
  • wyższe koszty kredytu związane z ubezpieczeniem pomostowym,
  • dłuży czas dokonywania opłat za mieszkanie wynajmowane do czasu przekazania kluczy.

Odszkodowanie należy się inwestorowi także w przypadku ujawniania wad nieruchomości. W takich okolicznościach trzeba najpierw wezwać dewelopera do usunięcia usterek w wyznaczonym terminie.

Jeśli wykonawca nie podejmie się dokonania stosownych napraw w odpowiednim czasie, inwestor może zlecić naprawę innej firmie na własny koszt, a później uzyskać odszkodowanie od dewelopera za usterki.

Przed zleceniem wykonania napraw innej, zewnętrznej firmie, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy, który potwierdzi istnienie wad i wyceni koszt ich naprawy. Oczywiście, za koszt zlecenia ekspertyzy inwestorowi również należne będzie odszkodowanie.

Jak sporządzić pismo do dewelopera o wypłatę kary umownej/odszkodowania?

Zarówno o wypłatę należnej kary umownej, jak i o wypłatę odszkodowania od dewelopera można ubiegać się pozasądowo. Wystarczy wystosować w tym celu odpowiednie wezwanie do zapłaty. W przygotowaniu dokumentu pomocny może okazać się wzór pisma do dewelopera, który należy wypełnić stosownymi danymi.

O ile w przypadku wezwania do zapłaty kary umownej inwestor nie musi silić się na uzasadnienia swoich roszczeń – wystarczy wskazać odpowiednie zapisy w umowie deweloperskiej – to w przypadku roszczenia o odszkodowanie konieczne jest już udowodnienie powstania szkody.

Kiedy wynika ona z konieczności zlecenia wykonania zastępczego (usunięcia usterki przez inną firmę), należy dołączyć do pisma fakturę wystawioną przez wykonawcę.

Z kolei w przypadku opóźnień związanych z przekazaniem kluczy, do wniosku można dołączyć na przykład umowę najmu lokalu zajmowanego w okresie poprzedzającym przekazanie własności.

Podobne tematy:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl