Wezwanie do zapłaty kary umownej WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wezwanie do zapłaty kary umownej? Zapisy dotyczące kar umownych pojawiają się w różnych umowach, w tym między innymi w umowach przedwstępnych kupna sprzedaży czy w umowach o roboty budowlane.

Postanowienia tego typu zabezpieczają interes stron i najczęściej związane są z niedotrzymywaniem terminów czy nieprzestrzeganiem innych warunków zawartego kontraktu.

Wprowadzenie

wezwanie-do-zaplaty-kary-umownej-wzor-pdf-docWarto pamiętać jednak, że dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych niezbędne jest uprzednie wezwanie drogiej strony do zapłaty kary umownej. Jak takie wezwanie sporządzić? Aby ułatwić C to zadanie, i zwiększyć szanse na otrzymanie pieniędzy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zapłaty kary umownej wzór

wezwanie-do-zaplaty-kary-umownej-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty kary umownej wzór

Czym są kary umowne?

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, kary umowne to obowiązkowe do zapłacenia sumy wskazane w umowie (zastrzeżenie kary umownej w umowie jest konieczne), wypłacane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej postanowień, a więc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Strony zawierające kontrakt mogą zastrzec w jego treści, że naprawa wyrządzonych szkód następuje w formie zapłaty uzgodnionej kwoty.

Kara umowna ma charakter prewencyjno-represyjny.

Jej zadaniem jest stanowić motywację do spełnienia świadczenia. Nie jest ona jednak jego ekwiwalentem. Kary umowne stosuje się przy zobowiązaniach niepieniężnych.

Podstawa prawna:

Art. 483. – Kara umowna – Kodeks cywilny.

§ 1.Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).§

2.Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Jaką wysokość może mieć kara umowna?

Od woli stron umowy zależy wysokość i sposób uregulowania kwestii kar umownych. Wysokość zastrzeżonej kary umownej nie uzależnia się natomiast od rozmiaru szkody. Jeśli dłużnik udowodni, że szkoda nie powstała, nie będzie zobowiązany do zapłaty kary. 

Warto pamiętać, że częściowe wykonanie zobowiązania wpływa na wysokość kary umownej. Jeśli świadczenie zostało częściowo spełnione, dłużnik może wnioskować o obniżenie ustalonej kary.

Taka możliwość przysługuje mu w szczególności w sytuacji, kiedy zwłoka jest niewielka.

Poza tym kara umowna nie może być także „rażąco wygórowana”, czyli nadto zbliżona do wartości całego świadczenia. W takim przypadku dłużnik również ma prawo domagać się jej obniżenia. 

Kary umowne w umowie z deweloperem

Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej to jedno z najczęściej sporządzanych wezwań do zapłaty kary umownej. W przypadku umowy deweloperskiej takie kary nalicza się przede wszystkim za brak dotrzymania ustalonych terminów.

Kary umowne mogą odnosić się do terminu zakończenia prac budowlanych, do terminu odbioru lokalu i do terminu przeniesienia prawa własności lokalu. 

W tym ostatnim przypadku, czyli przy przeniesieniu prawa własności lokalu po ustalonym terminie, nabywca ma prawo zarówno do naliczenia kary umownej, jak i do odstąpienia od umowy czy do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kary umownej. 

Jak uzyskać zapłatę kary umownej?

Należy pamiętać, że z reguły kara umowna nie jest wypłacana automatycznie po przekroczeniu wyznaczonych w umowie terminów czy przy stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy. Jak dochodzić zapłaty kary umownej?

Niezbędne okaże się pisemne wezwanie do zapłaty kary umownej, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty kwoty w wysokości wskazanej w umowie. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że z reguły zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest bezterminowe.

Oznacza to, że sama umowa nie wskazuje, w jakim terminie druga strona powinna taką karę zapłacić. 

Teoretycznie, dłużnik ma obowiązek uregulować karę umowną niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jej zapłaty. Co więcej, z uwagi na fakt, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem pieniężnym, opóźnienie z zapłatą, czyli brak zapłaty w terminie, stanowi podstawę naliczenia odsetek za zwłokę. 

Jeżeli wezwanie do zapłaty kar umownych nie przyniesie rezultatu i druga strona nie ureguluje swojego zobowiązania, można wystosować pozew o zapłatę kary umownej w postępowaniu upominawczym lub złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. 

Chociaż skuteczne przedsądowe wezwanie do zapłaty kary umownej ma wiele zalet, to również sądowe dochodzenie zapłaty kary umownej nie stanowi dużego problemu dla wierzyciela, bowiem nie musi on wykazywać ani wysokości, ani okoliczności powstania szkody.

Kara umowna zastrzeżona w kontrakcie wyznacza bowiem kwotę i okoliczności jej naliczenia.

Wierzyciel musi jedynie udowodnić, że strony umowy zastrzegły karę umowną i że pozwany (dłużnik) nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania. 

Tymczasem dłużnik, który chce takiej kary uniknąć, powinien postarać się udowodnić, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (umowy). 

Jak napisać wezwanie do zapłaty kary umownej?

Chociaż nie istnieje jeden narzucony odgórnie wzór wezwania do zapłaty kary umownej, to jednak pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Warto uwzględnić w nim:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wierzyciela,
  • dane dłużnika, 
  • określenie stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty,
  • wskazanie kwoty długu, ewentualnie powiększonej o odsetki,
  • termin zapłaty kary umownej,
  • wskazanie numeru rachunku bankowego do wpłaty, 
  • podpis wierzyciela.

Wezwanie do zapłaty kary umownej należy sporządzić stanowczym językiem, wyznaczając w nim konkretny termin uregulowania należności.

Zwykle jest to 7 lub 14 dni od daty otrzymania pisma.

Dokument najlepiej przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wręczyć osobiście, żądając pokwitowania odbioru na osobnej kopii.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl