Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Istnieje wiele osób, które mieszkając na wsi, brały czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – własnego, rodziców, małżonka czy innych osób bliskich.

Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że taka praca może zostać zaliczona do stażu pracy i mieć wpływ na podwyższenie świadczenia emerytalnego czy odprawy.

Wstęp

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-docJakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika, który składa wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i jak taki wniosek przygotować? aby maksymalnie ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? we wniosku powinny znaleźć się wszystkie niezbędne z formalnego punktu widzenia informacje, dzięki którym pracodawca będzie miał możliwość sprawnego przeprowadzenia postępowania i doliczenia…

Wliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy a przepisy

Kiedy podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy będzie zasadne? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do ustawy z dnia  20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Akt prawny reguluje bowiem sytuację osób, które pracowały w gospodarstwie rolnym,  wskazując między innymi, jakie okoliczności pozwalają zaliczyć ten okres do stażu pracy. 

Warto zacząć od tego, czym tak właściwie jest gospodarstwo rolne.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin ten odnosi się do gruntów rolnych wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, o ile stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą.

Jeśli więc pracownik uczestniczył w pracach prowadzonych na takich gruntach, może złożyć podanie o doliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym. 

Istnieje jednak dodatkowy warunek zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Mianowicie z możliwości tej można skorzystać tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy, postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują taką możliwość, czyli wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Pracę w gospodarstwie rolnym traktuje się zatem na równi z pracą u innego pracodawcy, o ile przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość w konkretnym zawodzie (np. Karta Nauczyciela).

Kiedy praca w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy?

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym można złożyć w sytuacji, kiedy taką możliwość przewidują przepisy prawa pracy oraz gdy pracownik:

 • prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka, 
 • pracował w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, zanim objął to gospodarstwo osobiście lub ze współmałżonkiem (o ile okresy pracy przypadały przed 1 stycznia 1983 roku, a także po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • pracował w indywidualnym gospodarstwie domowym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (o ile okresy pracy przypadały po 31 grudnia 1982 roku, po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Przypomnijmy, że domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16. rok życia, 
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, bądź w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w jego gospodarstwie,
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Jak uzyskać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym?

Aby pracodawca wliczył okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracownika, ten musi udokumentować swoją pracę za pomocą stosownego zaświadczenia.

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym wydaje urząd gminy, właściwy ze względu ma miejsce wykonywania tej pracy. Pismo wydaje się na podstawie posiadanych dokumentów.

Są to między innymi księgi podatkowe czy rejestry gruntów. Jeśli w urzędzie brakuje niezbędnych dokumentów, pracownik zostanie wezwany do ich przedstawienia. 

W wyjątkowych sytuacjach staż pracy na roli mogą potwierdzić zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym.

Zeznania świadków zostaną jednak dopuszczone tylko wtedy, kiedy w urzędzie gminy brak jest jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej fakt pracy na roli.

Co więcej, pod uwagę brane będą tylko zeznania od co najmniej dwóch osób, które zamieszkiwały teren gospodarstwa rolnego w czasie, kiedy pracował tam wnioskodawca. 

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym będzie niezbędne, aby udokumentować dodatkowy okres pracy przy składaniu wniosku o wliczenie go do stażu pracowniczego. 

Czy pracodawca może nie zaakceptować wniosku o wliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Zarówno podanie do dyrektora o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie, jak i podanie o zaliczenie stażu pracy w gospodarstwie złożone pracodawcy w innego zakładu pracy nie musi spotkać się z natychmiastową akceptacją.

Przełożony ma bowiem prawo sprawdzić, czy przepisy uprawniają pracownika do skorzystania z takiej możliwości, nawet jeśli przedstawi on stosowne zaświadczenie z urzędu gminy. 

Co więcej, pracodawca może nawet zanegować prawidłowość przedstawionego zaświadczenia, jeśli posiada dowody, które wskazują na inny stan faktyczny

. Innym rozwiązaniem, na jakie ma prawo się zdecydować, to złożenie wniosku o zweryfikowanie zaświadczenia z dokumentami, które sam przedłoży. 

Z kolei pracownik ma w takiej sytuacji możliwość dochodzenia swoich żądań przed sądem. Powinien wytoczyć przed sądem pracy powództwo o uznanie roszczeń do określonych uprawnień pracowniczych. 

Dlaczego warto złożyć wniosek o doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy to nie tylko kwestia dopełnienia formalności. Dodanie kilku czy kilkunastu lat pracy do stażu pracowniczego może znacząco poprawić sytuację danej osoby zatrudnionej.

Wystarczy jedynie zdobyć stosowne zaświadczenie i wypełnić wzór wniosku o doliczenie stażu pracy, aby cieszyć się licznymi benefitami. 

Staż pracy wpływa bowiem na takie uprawnienia pracownika, jak:

 • prawo do emerytury, 
 • prawo do urlopu, 
 • prawo do odprawy,
 • prawo do nagrody jubileuszowej. 

Wliczenie dodatkowego okresu pracy do stażu pozwoli pracownikowi wcześniej przejść na emeryturę lub zyskać nagrodę jubileuszową. Daje zatem możliwość zwiększenia zarówno uprawnień pracowniczych, jak i poprawienia swojej sytuacji finansowej.

Podobne:

4.2/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl