Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Jak sporządzić bezpieczną umowę najmu z firmą? umowa najmu z firmą może zostać zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem. Powodem zawarcia takiej umowy bywają natomiast zarówno cele użytkowe, jak i cele mieszkaniowe. Jeśli firma wynajmuje nieruchomość od osoby prywatnej na cele mieszkaniowe, jest to równoznaczne z wynajmem mieszkania dla pracowników.

Wstęp

wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-pdf-doc-przykladJak powinna wyglądać umowa najmu z firmą na cele mieszkaniowe? w takiej umowie najmu lokalu mieszkalnego znaleźć się muszą niezbędne klauzule i elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i bezpiecznej umowy najmu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-pdf-doc-przyklad

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Umowa najmu z firmą

Stronami umowy najmu nie zawsze są osoby fizyczne. Możliwe jest także zawarcie umowy najmu pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem. Rozróżnia się dwa rodzaje takich umów:

 • umowa na cele mieszkaniowe,
 • umowa na cele użytkowe, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W pierwszym przypadku chodzi o wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe, czyli dla pracowników firmy. W uproszczeniu jest to wynajem, na skutek którego, pracownik firmy ma mieszkać w danym lokalu na koszt przedsiębiorstwa.

Kiedy celem umowy najmu jest cel mieszkaniowy, stronami stosunku najmu są wynajmujący i najemca-lokator. Zastosowanie znajdują więc przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku.

Są one korzystne przede wszystkim dla najemcy.

Chronią go przed eksmisją czy dowolnym podwyższeniem stawki czynszu. Mniej korzystne są natomiast dla wynajmującego, któremu trudniej jest egzekwować swoje prawa.

Z kolei umowa najmu mieszkania z firmą na cele użytkowe dotyczy prowadzenia w wynajmowanym lokalu działalności, na przykład poprzez stworzenie w nim biura obsługi klienta, sekretariatu, pomieszczeń socjalnych czy gabinetu prezesa.

Jeśli wynajem wiąże się z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą, nie mamy do czynienia z celami mieszkaniowymi. Zastosowania nie znajdują też przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Po co firmy wynajmują nieruchomości na cele mieszkaniowe?

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika to najczęściej element wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej.

Poprzez wynajęcie lokalu na swój koszt, przedsiębiorstwo jest w stanie zaoferować fachowcowi darmowe mieszkanie, które często przesądza o wyborze konkretnego pracodawcy.

Lokale wynajmowane od osób fizycznych są też wykorzystywane jako miejsca pobytu pracowników oddelegowanych do innych miast na dłuższe okresy.

Wynajem mieszkania dla firmy a zwolnienie z VAT

Czy przedsiębiorstwo może w jakiś sposób obniżyć koszty takiego wynajmu? Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe może wiązać się ze zwolnieniem podatnika z obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Informacje na ten temat znajdują się w ustawie o VAT (o Podatkach od towarów i usług).

Czytamy w niej, że zwolnienie z podatku obejmuje między innymi:

Usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu. (artykuł 43 ust. 36)

Co to oznacza? Zgodnie z przytoczonym zapisem, wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, o ile spełnione są trzy warunki:

 • wynajem dokonywany jest na własny rachunek firmy,
 • wynajem dotyczy nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
 • wynajem dokonywany jest na cele mieszkaniowe, tj. dla pracowników firmy.

Jeśli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, nie można mówić o zwolnieniu z podatku. Zatem w sytuacji gdy:

 • wynajmowana nieruchomość ma inny charakter niż mieszkalny, 
 • usługi wynajmu wykonywane są przez podmioty działające na cudzy rachunek,
 • nieruchomość jest wynajmowana na cele inne niż mieszkaniowe (na cele użytkowe),

to zwolnienie z podatku VAT nie obowiązuje.

Jaką umowę najmu mieszkania można zawrzeć z firmą?

Jak udokumentować wynajem mieszkania firmie dla pracowników? Istnieje kilka rodzajów najmu, w tym przede wszystkim najem okazjonalny, najem instytucjonalny i najem zwykły.

Najem okazjonalny dobrze chroni interesy właściciela nieruchomości. Wiąże się bowiem ze złożeniem przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Osoba prywatna nie może jednak zawrzeć takiej formy umowy z firmą, bowiem najem okazjonalny dostępny jest tylko dla osób fizycznych. 

Z kolei najem instytucjonalny można zastosować tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą, która polega właśnie na wynajmie lokali.

Jeśli wynajmującym jest osoba fizyczna, która nie prowadzi  działalności gospodarczej, niemożliwe jest zawarcie umowy najmu instytucjonalnego.

Jedyną możliwością zawarcia umowy najmu pomiędzy osobą fizyczną a firmą jest wybór umowy najmu zwykłego. W przypadku, kiedy celem takiego najmu jest cel mieszkaniowy, należy wyraźnie podkreślić to w treści dokumentu.

W przeciwnym razie przedsiębiorstwo nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Co powinna zawierać umowa najmu z firmą na cele mieszkaniowe?

W celu sporządzenia umowy najmu pomiędzy osobą fizyczną a firmą warto wykorzystać gotowy wzór umowy najmu z firmą, który wystarczy uzupełnić, wydrukować i podpisać.

Dokument uwzględnia wiele istotnych warunków najmu, dzięki czemu dobrze chroni zarówno najemcę, jak i wynajmującego.

Co zawiera umowa najmu z firmą? w umowie najmu mieszkania należy ująć przede wszystkim:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy – najemcy i wynajmującego,
 • określenie przedmiotu umowy – nieruchomości,
 • określenie celu zawarcia umowy – cele mieszkaniowe,
 • wskazanie wysokości czynszu i innych opłat (media),
 • wskazanie terminu i sposobu płatności należności,
 • wskazanie czasu trwania umowy z tytułu najmu lokalu,
 • wyliczenie praw i obowiązków wynajmującego i najemcy,
 • określenie warunków wypowiedzenia, rozwiązania i odstąpienia od umowy,
 • wskazanie wysokości kaucji i sposobu jej rozliczenia (np. w dniu zawarcia umowy najmu),
 • opis sposobu korzystania z lokalu, na przykład zakaz podnajmowania lokalu osobom trzecim bez zgody właściciela,
 • zastrzeżenie braku zgody na dokonywanie zmian w lokalu, na przykład przebudowy, remontu.

Podsumowanie

Im precyzyjniej strony sporządzą zapisy umowy najmu mieszkania, tym lepiej zabezpieczą w niej swoje interesy.

Warto więc uwzględnić w dokumencie jak najwięcej warunków najmu, a także prawa i obowiązki stron. Im więc dokładniejsza umowa najmu lokalu mieszkalnego – tym bezpieczniejsza.

Co ważne:

Wynajem lokalu mieszkalnego firmie jest opodatkowane podatkiem VAT jeśli najemca lokal będzie wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy zwolnienie od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa najmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl