Zadatek na wynajem mieszkanie WZÓR

Czym jest zadatek na poczet umowy najmu? Osoba zainteresowana najmem mieszkania oraz jego właściciel, czyli wynajmujący, mogą zabezpieczyć swój interes poprzez sporządzenie umowy rezerwacyjnej mieszkania lub umowy przedwstępnej z zadatkiem. Taka umowa jest pewną formą zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości przyrzeczonej umowy, czyli umowy najmu lokalu. Z kolei zadatek pełni w nim rolę opłaty rezerwacyjnej.

Wprowadzenie

zadatek-na-poczet-umowy-najmu-wzor-pdf-docCo warto wiedzieć, zanim wpłaci się zadatek wynajmującemu lub przyjmie się zadatek od przyszłego najemcy? Najważniejsze jest sformalizowanie przyjęcia lub otrzymania zadatku, obie strony powinny pisemnie oświadczyć o tej czynności celem zabezpieczenia swoich interesów na przyszłość. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Zadatek na wynajem mieszkanie wzór

zadatek-na-poczet-umowy-najmu-wzor-pdf-doc-przyklad

Zadatek na poczet umowy najmu wzór

Dlaczego warto zawrzeć umowę rezerwacyjną lub umowę przedwstępną?

Zarówno umowa rezerwacyjna, jak i umowa przedwstępna stanowią zobowiązanie potencjalnego najemcy i wynajmującego do podpisania w przyszłości przyrzeczonej umowy najmu.

Mniej wiążąca jest umowa rezerwacyjna, jednak dodatkowym zabezpieczeniem spełnienia zobowiązania stron może być wpłacony na poczet umowy najmu zadatek. 

Umowa rezerwacyjna i umowa przedwstępna chronią zarówno interes właściciela mieszkania, jak i najemcy. Wynajmującemu pozwalają w pewnym stopniu zagwarantować sobie najemcę, uniknąć pustostanów i czasochłonnego poszukiwania kolejnej osoby zainteresowanej najmem.

Z kolei najemcy dają możliwość zarezerwowania lokalu w ciekawej lokalizacji, w atrakcyjnej cenie czy o pożądanym standardzie wykończenia. 

Jak działa zadatek na wynajem mieszkania?

Zadatek na poczet umowy najmu można wpłacić jako rezerwację lokalu nawet bez sporządzania przy tym umowy rezerwacyjnej czy umowy przedwstępnej. Konieczne będzie jednak uzyskanie potwierdzenia wpłaty w postaci dokumentu, jakim jest umowa zadatku na wynajem mieszkania. 

W przeciwieństwie do zaliczki zadatek bardzo dobrze chroni interesy obu stron przyszłego najmu. Jest to bowiem instytucja uwarunkowana prawnie, która nie zawsze podlega zwrotowi osobie, która wpłaciła pieniądze. Jak „zachowuje się” zadatek w umowach?

Zadatek na wynajem mieszkanie wpłaca osoba zainteresowana najmem.

Takie środki nie podlegają zwrotowi, jeśli to potencjalny najemca wycofa się z umowy, czyli nie zawrze z wynajmującym przyrzeczonej umowy najmu.

W przypadku, kiedy to z winy wynajmującego najem nie dojdzie do skutku, niedoszły najemca będzie miał prawo żądać zwrotu nawet dwukrotności wpłaconych środków. 

Czytamy o tym w artykule 394. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§  1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zadatek na wynajem mieszkania nie będzie więc rodzić konsekwencji finansowych wtedy, kiedy dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej – zostanie wliczony w koszt najmu – lub gdy strony zgodnie postanowią o rozwiązaniu umowy – wróci do wpłacającego w kwocie równej (nie dwukrotnie wyższej).

Czym jest umowa rezerwacyjna najmu?

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania z zadatkiem powinna określać rodzaj najmu, a także jego przedmiot i wysokość opłaty rezerwacyjnej – tu zadatku. Bez takiego zabezpieczenia, umowę rezerwacyjną można porównać do zwykłej obietnicy zawarcia umowy w przyszłości.

Dokument nie rodzi bowiem żadnych konsekwencji prawnych. 

Szczegółowa umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania z zadatkiem może zawierać także elementy umowy przedwstępnej, takie jak planowany czas zawarcia umowy przyrzeczonej, wysokość czynszu najmu czy inne dodatkowe ustalenia, jak na przykład sposób rozliczania opłat za media. 

Czym jest umowa przedwstępna wynajmu?

Tymczasem umowa przedwstępna wynajmu mieszkania z zadatkiem może uprawniać strony, które ją zawarły do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli jedna ze stron uchyli się od zawarcia umowy najmu, to druga strona ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o stwierdzenie istnienia obowiązku zawarcia umowy.

Kiedy takie orzeczenie się uprawomocni, zastępuje oświadczenie zobowiązanego, czyli jest równoznaczne z zawarciem umowy przyrzeczonej. 

Inną możliwością dochodzenia swoich praw przy umowie przedwstępnej jest żądanie naprawienia szkody przez stronę, która poniosła straty, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej. Już sama umowa przedwstępna może określać zakres takiego odszkodowania. 

To, co różni umowę przedwstępną od umowy rezerwacyjnej, to także jej szczegółowość.

Treść takiego dokumentu powinna w pełni regulować wzajemne relacje stron – odnosząc się i do obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej, i do relacji w umowie ostatecznej.

Kontrakt musi zatem określać szczegóły umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta w przyszłości poprzez wskazanie lokalu, określenie wysokości czynszu, określenie czasu trwania umowy i jej warunków.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl