Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to pochodna umowy o dzieło, uregulowana szczegółowo przez przepisy Kodeksu cywilnego ze względu na swój szczególny charakter. Umowę o roboty budowlane podpisujemy, zawierając kontrakt z firmą budowlaną lub remontową.

Przedmiotem takiej umowy są nie tylko same roboty budowlane lub remontowe, ale także wykonany finalnie obiekt. 

Ponieważ przy realizacji inwestycji budowlanych obowiązujące są nie tylko ustalenia stron, ale także przepisy prawa budowlanego, jedynie umowa o roboty budowlane może w poprawny sposób regulować prawa i obowiązki stron oraz warunki współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Wstęp

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-docSporządzając umowę o roboty budowlane, warto pamiętać, że część jej zapisów można zmodyfikować później za pomocą aneksu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy o roboty budowlane wzór

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Co to jest umowa o roboty budowlane?

ważneUmowa o roboty budowlane z firmą budowlaną lub osobą fizyczną to umowa będąca podstawą realizacji inwestycji. Jej definicję znajdziemy w artykule 647. Kodeksu cywilnego, w którym czytamy:

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowy o roboty budowlane nie zastąpimy umową o dzieło, chociaż jest ona jej pochodną. W przypadku robót budowlanych istotny jest bowiem nie tylko efekt finalny, ale także sposób wykonywania prac.

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną lub firmą została wyodrębniona ze względu na specyficzny charakter jej przedmiotu. Budynki należy wznosić bowiem (i remontować) zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca i inwestor podlegają przepisom prawa budowlanego, których podstawą jest ustawa – Prawo budowlane. 

Przepisy jasno określają zatem prawa i obowiązki stron takiej umowy. Warto mieć na uwadze, że nie zmieni ich nawet aneks do umowy o roboty budowlane.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, umowa o roboty budowlane będzie nieważna, jeśli nie zostanie w niej zawarte:

 • zobowiązanie się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
 • zobowiązanie się wykonawcy do wykonania obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
 • zobowiązanie się inwestora do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót (w tym zwłaszcza do przekazania terenu budowy i dostarczenie projektu),
 • zobowiązanie się inwestora do odebrania obiektu w ustalonym terminie,
 • zobowiązanie się inwestora do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Co powinna zawierać każda umowa na roboty budowlane?

ważnePoza głównymi zobowiązaniami wykonawcy i inwestora umowa o roboty budowlane powinna zawierać także szereg innych elementów, w tym:

 • określenie stron umowy, którymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,
 • określenie przedmiotu i celu zawarcia umowy, 
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • określenie wysokości wynagrodzenia, sposobu i terminu jego wypłaty,
 • określenie pozostałych terminów (przekazania terenu budowy, rozpoczęcia i zakończenia prac, oddania obiektu, itd.)
 • określenie warunków wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy,
 • odniesienie do odpowiedzialności stron, na przykład poprzez określenie kar umownych za zwłokę.

Do czego służy aneks do umowy budowlanej?

ważneAneks do umowy budowlanej to przewidziany przez prawo sposób na wprowadzenie zmian do obowiązującego strony kontraktu.

Z pomocą takiego dokumentu inwestor i wykonawca we wzajemnym porozumieniu mogą dodawać nowe postanowienia i zapisy do istniejącej umowy budowlanej, poprawiać błędy, zmieniać postanowienia umowy i usuwać z niej te już istniejące. 

Aneks do umowy o prace budowlane znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach. Przykładowo, pozwoli stronom ustalić wspólnie nowe terminy realizacji robót lub zmodyfikować sposób wypłacania wynagrodzenia.

Taki dokument warto sporządzić także w sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania prac okaże się, że konieczne będzie wykonanie robót budowlanych dodatkowych.

Aneks do umowy na roboty budowlane dodatkowe pozwoli uregulować między stronami kwestię zakresu tych prac, czasu na ich realizację oraz zwiększenia należnego wynagrodzenia. 

Jaka forma aneksu do umowy o roboty budowlane?

ważneKażdy aneks do umowy musi zostać sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oryginalna umowa budowlana może określać, jakiej formy aneksu wymaga się dla wprowadzenia zmian w treści kontraktu.

Poza tym aneks nigdy nie może mieć formy niższej niż pierwotny dokument. Jeśli sporządzono go w formie aktu notarialnego, to również aneks musi przyjmować taką samą formę.

Aby ułatwić sobie przygotowanie takiego dokumentu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – wzór aneks do umowy o roboty budowlane.

Co powinien zawierać aneks do umowy o roboty budowlane?

ważneWypełniając wzór aneksu do umowy budowlanej, strony powinny uwzględnić w nim:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron, 
 • wskazanie umowy budowlanej, której dotyczy,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • termin obowiązywania zmian.

Dokument musi zostać również podpisany przez inwestora i wykonawcę, a następnie dołączony do pierwotnej umowy o roboty budowlane. 

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl