Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron WZÓR

Jak napisać rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron? Umowa najmu może zakończyć się z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta. Możliwe jest również jednostronne wypowiedzenie umowy przez wynajmującego lub najemcę, a także zawarcie porozumienia stron, za sprawą którego stosunek najmu zostanie zakończony w dowolnym momencie.

Wstęp

rozwiazanie-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-docCo warto wiedzieć na temat rozwiązania umowy najmu za porozumieniem? Najważniejszą kwestią skutecznego rozwiązania umowy najmu jest prawidłowe sporządzenie wypowiedzenia. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rozwiązania najmu, który pobierzesz poniżej:

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

rozwiazanie-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

Wypowiedzenie umowy najmu a rozwiązanie umowy za porozumieniem

Zarówno wypowiedzenie umowy najmu, jak i rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron będzie miało dokładnie taki sam skutek, czyli zakończenie stosunku najmu.

Wypowiedzenie umowy jest jednak jednostronne- jedna ze stron narzuca drugiej stronie zakończenie stosunku najmu.

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania terminów ustalonych w umowie lub w przepisach prawa. Jest też możliwe tylko w określonych okolicznościach i wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem. 

Rozwiązanie umowy najmu lokalu za porozumieniem stron jest, jak sama nazwa wskazuje, zgodnym działaniem najemcy i wynajmującego. Z tego powodu może zostać zawarte w każdym momencie i nie wymaga wskazywania przyczyny.

W przypadku wypowiedzenia umowy za porozumieniem nie obowiązuje także narzucony okres wypowiedzenia. Strony same ustalają, kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu. Mogą postanowić nawet o natychmiastowym skutku wypowiedzenia.

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu?

Umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony strony mogą wypowiedzieć w dowolnym momencie. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, tak zwanych terminowych.

W tym przypadku najem można wypowiedzieć w okolicznościach przewidzianych umownie lub na zasadach opisanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. 

Wynajmujący może więc wypowiedzieć umowę najmu, gdy najemca:

  • użytkuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem lub z postanowieniami umowy,
  • zaniedbuje lokal lub niszczy jego wyposażenie,
  • narusza zasady porządku domowego,
  • zalega z opłatami za pełne trzy okresy płatności,
  • podnajmuje lokal osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela.

Zanim właściciel lokalu wypowie umowę najmu najemcy, musi upomnieć go (najlepiej pisemnie), a w przypadku zalegania z płatnościami wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin na uregulowanie opłat bieżących i zaległych.

Dopiero potem może wypowiedzieć lokatorowi umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

Z kolei lokator może wypowiedzieć najem w sytuacjach przewidzianych umownie, na przykład w trudnej sytuacji finansowej czy w obliczu konieczności zmiany miejsca zamieszkania (przeprowadzki do innego miasta).

Wtedy również obowiązuje go zachowanie okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu za porozumieniem stron to rozwiązanie korzystne w sytuacji, kiedy lokator lub wynajmujący chcą lub muszą rozwiązać umowę wcześniej, niż zakłada to okres wypowiedzenia.

Przykładowo, na rozwiązanie umowy najmu na czas określony za porozumieniem stron można zdecydować się w przypadku zmiany pracy, pogorszenia sytuacji finansowej czy w obliczu problemów życiowych (ciężka choroba, itp.)

Jeśli strony chcą rozwiązać umowę na ustalonych zgodnie warunkach, mogą skorzystać z możliwości wypowiedzenia najmu za porozumieniem. 

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania za porozumieniem stron to, jak sama nazwa wskazuje, zakończenie stosunku najmu na podstawie porozumienia, zgody obydwu stron najmu.

Przy takiej metodzie wypowiedzenia umowy najemca i wynajmujący nie muszą podawać przyczyny rozwiązania umowy ani dotrzymywać ustalonych w niej terminów.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron możliwe jest w każdym czasie. Dodatkowo nie wymaga zachowywania okresu wypowiedzenia. 

Wady i zalety wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron jest o tyle korzystne, że zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą zaproponować takie rozwiązanie na każdym etapie trwania umowy, i przy kontrakcie zawartym na czas oznaczony, i przy kontrakcie na czas nieoznaczony.

Mają także prawo zadecydować o zakończeniu stosunku najmu w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Porozumienie stron nie oznacza jednak, że wynajmujący i najemca muszą zgadzać się ze sobą w każdej kwestii – czasami konieczny będzie pewien kompromis, który zadowoli jedną i drugą stronę. 

Przykładowo, wynajmujący może zakładać, że najem będzie przynosił mu stały dochód przez określony czas, stąd propozycja rozwiązania umowy przed wyznaczonym w niej terminem nie zawsze spotka się z jego aprobatą.

Z drugiej strony, jeśli przyczyną chęci wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu jest pogarszająca się sytuacja finansowa najemcy, to znacznie korzystniej będzie dla właściciela lokalu rozwiązać umowę i znaleźć nowego najemcę, niż narażać się na uciążliwe dochodzenie roszczeń od zadłużonego lokatora.

Z drugiej strony, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przed upływem jej terminu może wydawać się niekorzystne także dla najemcy, który przykładowo, zainwestował w mieszkanie, kupując do niego nowe meble czy urządzenia (za zgodą wynajmującego).

W takiej sytuacji strony mogą jednak porozumieć się także w kwestii dodatkowego rozliczenia tych inwestycji. 

Jak sporządzić wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron powinno przyjmować formę pisemną, dla celów dowodowych. Najłatwiej jest sporządzić je na podstawie gotowego do wypełnienia wzoru.

Wzór rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron wystarczy wtedy uzupełnić, wydrukować i podpisać. 

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem zawiera:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • określenie stron umowy, składających oświadczenie,
  • określenie przedmiotu umowy najmu, 
  • wskazanie terminu rozwiązania umowy,
  • podpisy obu stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem może zawierać także uzgodnienia dotyczące stanu mieszkania w momencie jego opuszczenia oraz ustalenia dotyczące rozliczenia i/lub zwrotu kaucji, o ile takowa była wpłacana. 

Wypowiedzenie umowy najmu należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl