Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu na cele budowlane? Umowa użyczenia gruntu pozwala biorącemu do używania korzystać z nieruchomości nieodpłatnie.

Jeśli w jej postanowieniach znajdują się zapisy wskazujące wyraźnie, iż biorący może wykonywać na danym gruncie roboty budowlane, nic nie stoi na przeszkodzie uzyskania pozwolenia na budowę.

Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-docJak powinna więc brzmieć umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane? Umowa taka powinna spełniać wszystkie niezbędne wymagania, w jej treści powinny znajdować się wszystkie niezbędne informacje oraz elementy mające ogromny wpływ na przebieg użyczenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane wzór

Czym jest umowa użyczenia gruntu na cele budowlane?

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane to nic innego, jak umowa użyczenia, w której znajdą się zapisy umożliwiające biorącemu do używania wykonywanie prac budowlanych na użyczonym gruncie. 

Umowa użyczenia to umowa, zgodnie z którą użyczający zezwala biorącemu na używanie przekazanej rzeczy (tutaj gruntu). Taki stosunek prawny przypomina nieco dzierżawę, jednak w przeciwieństwie do niej jest nieodpłatny. 

Przy umowie użyczenia mówimy o użyczającym i biorącym w użytkowanie. Użyczający rzecz profesjonalnie nazywa się komodantem, a biorący do używania komodatariuszem. 

Warto pamiętać, że umowę użyczenia gruntu można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa użyczenia gruntu pod budowę domu będzie raczej umową bezterminową (użyczenie dożywotnie).

Co powinna zawierać umowa użyczenia gruntu?

Umowa użyczenia działki pod budowę domu nie będzie znacząco różniła się od zwykłej umowy użyczenia. Dokument musi zawierać przede wszystkim określenie stron i przedmiotu umowy. Należy ująć w niej takie dane na temat komodanta i komodatariusza, jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • adres zamieszkania/adres siedziby,
 • numer dowodu osobistego/numer NIP.

Przedmiotem umowy użyczenia gruntu jest natomiast nieruchomość, którą należy opisać poprzez podanie numeru działki, numeru Księgi Wieczystej, adresu czy powierzchni. Warto opisać także jej stan, odnotowując wszelkie wady przedmiotu.

Bardzo ważnym elementem, jaki zawiera wzór umowy użyczenia gruntu na cele budowlane, jest oświadczenie o przekazaniu w użyczenie rzeczy kompletnej, sprawnej, nadającej się do użytku.

Strony powinny określić też sposób jej użytkowania, czyli nadmienić o możliwości wykonywania prac budowlanych.

*Dodatkowo umowa użyczenia działki na cele budowlane może odnosić się do występowania z roszczeniami związanymi z używaniem gruntu.

Są to najczęściej roszczenia o zwrot nakładów poczynionych przez biorącego, o naprawienie szkody doznanej przez biorącego wskutek wady rzeczy oddanej do używania, a także o naprawienie szkody za pogorszenie stanu rzeczy przez biorącego.

Wzór umowy użyczenia nieruchomości na cele budowlane może ograniczać także prawa biorącego do przekazywania rzeczy do używania osobom trzecim oraz wyznaczać stronę odpowiedzialną za ponoszenie kosztów eksploatacji gruntu – zazwyczaj pokrywa je biorący.

Rozwiązanie umowy użyczenia gruntu

Wzór umowy użyczenia gruntu pod budowę może, ale nie musi odnosić się do tematu rozwiązania umowy użyczenia. Zgodnie z przepisami, taka umowa wygasa samoczynnie, kiedy 

 • biorący uczyni użytek z rzeczy zgodnie z umową,
 • upływa czas, w trakcie którego biorący mógł używać rzeczy.

Co więcej, strony mogą także wypowiedzieć umowę użyczenia, jeżeli:

 • biorący powierzył rzecz osobie trzeciej, chociaż w umowie wyraźnie zastrzeżono zakaz takiego postępowania, 
 • biorący używa rzeczy sprzecznie z umową, własnością rzeczy lub jej przeznaczeniem,
 • rzecz stała się potrzebna użyczającemu, który nie przewidział tego (że tak się stanie) w chwili zawierania umowy użyczenia.

Często umowa użyczenia gruntu rozwiązuje się także na skutek zawartego porozumienia stron. 

Czy umowa użyczenia może stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę?

Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

Zasada wolności budowlanej (artykuł 4. wyżej wymienionej ustawy) mówi: 

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Co ważne, nie tylko właściciel gruntu ma prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przysługuje ono także:

 • osobie, która sprawuje zarząd nad nieruchomością,
 • osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości,
 • osobie będącej stroną umowy, przewidującej uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (np. na podstawie umowy użyczenia gruntu).

Aby umowa użyczenia gruntu na cele budowlane stanowiła podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, należy dopilnować, by zawarto w niej wyraźne zezwolenie biorącemu w użytkowanie na zabudowę działki.

Warto pamiętać także, że zawarcie umowy użyczenie nie jest jednoznaczne z przeniesieniem własności. Działka użyczona nadal jest własnością użyczającego. Podobnie wygląda sytuacja prawna posadowionego na niej domu.

On także będzie własnością komodanta.

Umowa użyczenia może dopuszczać jednak możliwość użytkowania nowo wybudowanej nieruchomości przez biorącego w użytkowanie. Inwestor nie będzie jej właścicielem, jeśli nie dojdzie do zgodnego z prawem przeniesienia na niego własności gruntu wraz z zabudowaniami. 

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl