Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia gruntu rolnego polega na bezpłatnym oddaniu biorącemu w używanie rzeczy należącej do użyczającego. Umowę tego typu charakteryzuje nieodpłatność oraz możliwość zawarcia jej zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony.

Wstęp

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-docAby sformalizować umowę użyczenia gruntu, należy sporządzić stosowną umowę, która zawierać będzie wszystkie niezbędne klauzule oraz informacje zabezpieczające obie strony umowy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu, który pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu rolnego wzór

Czym jest umowa użyczenia gruntu rolnego? jest to umowa między biorącym w używanie a użyczającym na bezpłatne używanie gruntu. Umowę taką dla celów dowodowych najlepiej sporządzić na piśmie. Co ważne, umowę użyczenia działki rolnej można…

Na czym polega umowa użyczenia gruntu?

Umowa użyczenia gruntu rolnego sprowadza się do pozwolenia biorącemu na bezpłatne użytkowanie rzeczy (gruntu). Użyczający, czyli oddający grunt do użytkowania, jest nazywany komodantem. Natomiast biorący, czyli korzystający z cudzej rzeczy, ma miano komodatariusza. 

Umowę użyczenia można zawrzeć w dowolnej formie, choć zaleca się zachowanie formy pisemnej, dokumentowej.

Mimo to ważna będzie również umowa zawarta w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany, czyli poprzez udostępnienie rzeczy do korzystania i brak domagania się zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy. 

Umowa użyczenia działki rolnej może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

W pierwszym przypadku stosunek prawny wygaśnie wraz z upływem terminu określonego w dokumencie. Strony mogą jednak zastrzec sobie prawo do wypowiedzenia. 

W przypadku użyczenia na czas nieokreślony umowa wygaśnie niezwłocznie po jej wypowiedzeniu, o ile kontrakt nie stanowi inaczej. Co więcej, stosunek prawny nie będzie obowiązywał, gdy:

 • biorący w użyczenie uczyni z rzeczy użytek odpowiadający umowie (wykorzysta rzecz w uzgodnionym celu, w związku z czym nie będzie mu ona dłużej potrzebna),
 • upłynął czas, w którym biorący mógł taki użytek uczynić. 

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez użyczającego lub biorącego

Umowa użyczenia ziemi może zostać wypowiedziana niezależnie od tego, czy zawarto ją na czas określony, czy nieokreślony, jeżeli:

 • biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową, z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,
 • biorący powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę,
 • rzecz jest potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia. 

Umowa użyczenia gruntu rolnego a podatek dochodowy

Zawarcie umowy użyczenia nie wiąże się z wynagrodzeniem – jest nieodpłatne – a zatem nie rodzi również obowiązku podatkowego po żadnej ze stron.

Jeśli jednak użyczenie gruntu rolnego stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej), która jest dla biorącego źródłem dochodów, to ma on obowiązek odprowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego. 

Użyczenie jest w tym przypadku traktowane jako inny rodzaj świadczenia na rzecz przedsiębiorcy, a co za tym idzie stanowi dla niego przychód, który podlega opodatkowaniu.

Użyczenie gruntów rolnych nie będzie obligowało biorącego do zapłaty podatku dochodowego, jeśli umowa użyczenia zostanie sporządzona z bliską rodziną, czyli osobą zaliczaną do I lub II grupy podatkowej. 

Jakie prawa i obowiązki ma biorący, a jakie użyczający w umowie użyczenia?

Pomimo swojej charakterystycznej nieodpłatności, umowa użyczenia stanowi podstawę praw i obowiązków obydwu stron takiego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami, biorący ma dzięki niej prawo do:

 • bezpłatnego używania rzeczy oddanej mu przez użyczającego przez czas oznaczony lub nieoznaczony,
 • oczekiwania na naprawienie szkody wyrządzonej przez użyczającego, który nie zawiadomił go o jej wadach.

Jego obowiązkiem jest za to:

 • używać rzecz w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwosciami,
 • uzyskać zgodę użyczającego na ewentualne oddanie rzeczy do używania osobie trzeciej,
 • ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy,
 • ponosić odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy,
 • zwrócić rzecz użyczającemu w niepogorszonym stanie po zakończeniu umowy.

Użyczający ma natomiast prawo do wyrażenia zgody na powierzenie lub oddanie rzeczy do korzystania innej osobie oraz do żądania zwrotu rzeczy, jeśli:

 • biorący w używanie używa jej w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem,
 • biorący powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez umowę,
 • jeśli rzecz stanie się użyczającemu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w momencie zawarcia umowy. 

Jego obowiązkiem jest natomiast zezwolić biorącemu do używania na bezpłatne używanie oddanej rzeczy przez okres obowiązywania umowy oraz naprawić ewentualną szkodę, którą wyrządził biorącemu do używania przez to, że nie zawiadomił go o wadach rzeczy, wiedząc o  nich. 

Jak sporządzić umowę użyczenia gruntu rolnego?

Umowę użyczenia gruntu rolnego najłatwiej jest sporządzić w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia gruntu rolnego. Dokument uwzględnia:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • wskazanie terminu obowiązywania umowy,
 • określenie praw i obowiązków stron, a także sposobu korzystania z gruntu, 
 • wskazanie ograniczeń i odpowiedzialności, np. brak zgody na przekazywanie użyczonego gruntu osobom trzecim,
 • wskazanie, kto ponosi koszty utrzymania rzeczy,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Umowę użyczenia powinny podpisać obie strony stosunku prawnego. Użyczenie obowiązuje dopiero od momentu przekazania rzeczy do używania. 

Podobne:

4.7/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl