Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza WZÓR

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza? Ubiegając się o wykonanie przyłącza wodociągowego, gazowego, elektrycznego, czy też innego rodzaju przyłącza – inwestor wraz z innymi dokumentami musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wstęp

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc-przykladAby dysponować takim prawem, powinien być jedynym właścicielem gruntu lub uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, przez którą ma przebiegać przyłącze. W zależności od warunków konkretnej sytuacji potrzebna będzie mu zgoda większości lub wszystkich współwłaścicieli. Jak napisać taką zgodę? aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wzór

Budowa przyłącza zgoda współwłaścicieli

O tym, czy do budowy przyłącza potrzebna będzie zgoda części, czy wszystkich współwłaścicieli zadecyduje zakwalifikowanie planowanych prac do czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu lub przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

Zgodnie z artykułem 199 Kodeksu cywilnego:

Do rozporządzenia rzeczą oraz innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Jeśli więc planowane prace przekraczają zakres czynności zwykłego zarządu, niezbędna będzie zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza uzyskana od każdego ze współwłaścicieli.

W przeciwnym wypadku wystarczająca będzie zgoda większości współwłaścicieli, przy czym pod uwagę bierze się wielkość udziałów, a nie liczbę właścicieli. 

Czy czynność przekracza zakres zwykłego zarządu?

Ocena tego, czy dane prace mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu, czy go przekraczają, jest bardzo subiektywna.

Pod uwagę brane są różne czynniki, w tym:

 • stwierdzenie, czy inwestycja w jakikolwiek sposób narusza interes pozostałych współwłaścicieli,
 • sprawdzenie, czy inwestycja może obecnie, bądź w przyszłości ograniczać w jakimś zakresie wspólne prawa właścicielskie do nieruchomości,
 • ocena, czy inwestycja zwiększy użyteczność nieruchomości,
 • stwierdzenie, czy inwestycja wpłynie na standard życia codziennego. 

Z reguły budowa przyłącza, traktowana jest jako czynność zwykłego zarządu, bowiem budowa kanalizacji czy wodociągu w XXI wieku jest czymś niezbędnym dla zaspokojenia elementarnych potrzeb człowieka. 

Zgodnie z orzecznictwem do czynności zwykłego zarządu zalicza się między innymi:

 • instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na gruncie będącym przedmiotem współwłasności,
 • budowę podziemnej linii kablowej służącej zaopatrzeniu w energię,
 • budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, że zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne, gazowe czy wodociągowe musi zostać udzielona przez większość, a nie przez wszystkich współwłaścicieli, aby inwestor mógł przystąpić do realizacji planowanych prac. 

Co powinna zawierać zgoda współwłaściciela na przyłącze?

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza energetycznego, gazowego lub wodociągowego musi przyjmować formę pisemną, dla celów dowodowych.

Będzie ona niezbędna także w procesie zgłaszania inwestycji staroście, dlatego powinna mieć postać dokumentu, który można okazać w urzędzie, aby uzyskać zgodę na przystąpienie do prac budowlanych. 

Zgoda współwłaścicieli drogi na przyłącze powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane nieruchomości wspólnej,
 • dane współwłaściciela,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę przyłącza,
 • oświadczenie o zaznajomieniu się z zakresem planowanych prac,
 • czytelny podpis współwłaściciela. 

Tak sporządzona zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego lub energetycznego stanowi dowód na wypadek ewentualnego postępowania sądowego i roszczeń odszkodowawczych.

Warto posiadać jej kopię, bowiem zdarza się, że w trakcie inwestycji współwłaściciele zmieniają zdanie – stwierdzają na przykład, że prace przyczyniły się do pogorszenia stanu drogi.

Klauzula o zapoznaniu się z zakresem prac budowlanych stanowi w tym przypadku „podkładkę”, świadczącą o tym, że współwłaściciel miał świadomość, jakie czynności będą wykonywane na terenie nieruchomości wspólnej i wyraził na nie zgodę. 

Czy zawsze potrzebna jest zgoda właściciela na wykonanie przyłącza?

Należy mieć świadomość, że nawet w przypadku, kiedy współwłaścicieli nieruchomości jest tylko dwóch, to do wykonania przyłącza nadal potrzebna jest pisemna zgoda współwłaściciela.

Niezależnie bowiem od tego, czy budowa przyłącza zostanie uznana za czynność zwykłego zarządu, czy za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, inwestor musi posiadać zgodę większości lub wszystkich współwłaścicieli.

Kiedy każdy współwłaściciel ma połowę udziałów (nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, posiadających takie same udziały), na inwestycję musi zgodzić się jeden i drugi współwłaściciel. 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, gazowego lub energetycznego wymagana jest więc zawsze.

Niekiedy jednak inwestor nie musi uzyskiwać jej od wszystkich, a jedynie od większości współwłaścicieli gruntu. Jeśli wymagana będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, a inwestor uzyska zgodę większości, to może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia, które zastąpi oświadczenie woli wyrażające zgodę pozostałych współwłaścicieli. 

Podobne:

4.8/5 - (5 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl