Umowa na ułożenie Kostki Brukowej WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa na ułożenie kostki brukowej? chociaż w branży budowlanej – zwłaszcza w przypadku prostych robót – panuje zwyczaj zawierania umów w formie ustnej, to jednak dla celów dowodowych zawsze warto taką umowę sporządzić na piśmie.

Wstęp

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-docW przypadku usługi ułożenia kostki brukowej inwestor ma do wyboru umowę o dzieło oraz umowę o prace budowlane. Najczęściej jednak zlecenie położenia kostki brukowej przyjmuje formę zmodyfikowanej umowy o dzieło.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który świetnie spełni się w tego typu zleceniach i dzięki któremu w pełni zabezpieczysz swoje interesy jak i interesy wykonawcy:

Umowa na ułożenie Kostki Brukowej wzór

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-doc

Umowa na ułożenie Kostki Brukowej wzór

Ułożenie kostki brukowej umowa o dzieło

umowa-na-polozenie-kostki-brukowejJeśli chodzi o ułożenie kostki brukowej umowa o dzieło stosowana jest znacznie częściej, niż umowa o prace budowlane. Taki kontrakt jest bowiem tak zwaną umową rezultatu.

Polega na osiągnięciu ustalonego wspólnie efektu, realnego do zrealizowania – a umowę uznaje się za wykonaną, kiedy osiągnięty zostanie ustalony efekt (np. położenie kostki brukowej).

Umowa o dzieło z brukarzem sprowadza się do przyjęcia zamówienia przez wykonawcę zobowiązanego do wykonania oznaczonego dzieła oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia przez zamawiającego (inwestora).

Praca, której dotyczy taka umowa – powinna mieć możliwy do wskazania moment początkowy i końcowy, a położenie kostki brukowej w wyznaczonym miejscu musi być realne do wykonania.

Dlaczego umowa zlecenie na ułożenie kostki brukowej nie będzie w tym przypadku dobrym rozwiązaniem? Należy mieć na uwadze, że umowa zlecenie to umowa starannego wykonania – w przepisach nie ma mowy o zakończeniu jej sukcesem czy dziełem.

W trakcie trwania umowy zlecenia wykonawca zobowiązany jest do starannego wykonywania swojej pracy, w tym przypadku: do układania kostki brukowej przez określony czas.

Trudno zatem zastosować taką umowę w przypadku, kiedy inwestorowi z pewnością zależy przede wszystkim na rezultacie.

Ułożenie kostki brukowej umowa o roboty budowlane

ulozenie-kostki-umowa-wzorPrzy układaniu kostki brukowej zastosowanie może znaleźć również umowa o roboty budowlane, czy umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych. W przypadku takiej umowy, wykonawca zobowiązuje się nie tylko wykonać przewidziany w umowie obiekt, ale również wykonać go zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Z kolei inwestor musi przygotować roboty, czyli przekazać teren budowy, dostarczyć projekt, odebrać gotowy obiekt i uiścić za niego ustaloną zapłatę.

Umowa na ułożenie kostki brukowej na takich zasadach czepie poniekąd z przepisów dotyczących umowy o dzieło, jednak jest od niej bardziej precyzyjna.

Kiedy lepsza będzie umowa na wykonanie kostki brukowej w formie umowy o dzieło, a kiedy w formie umowy o roboty budowlane?

wazneO tym, czy lepszą umową na ułożenie kostki brukowej będzie umowa o dzieło, czy o roboty budowlane, zadecyduje charakter samych prac – ich rozległość i stopień skomplikowania. Duże znaczenie ma także to, w jakim zakresie ocena przedmiotu umowy podlega wymogom zawartym w prawie budowlanym.

Umowę o roboty budowlane należy zawrzeć wtedy, kiedy zakres prac jest znaczny, są one skomplikowane i powiązane wzajemnie. Wyznacznikiem będzie także prowadzenie robót w sposób zorganizowany i w oparciu o projekt budowlany sporządzony i zatwierdzony zgodnie z przepisami.

Zwłaszcza jeśli za wykonanie prac odpowiadają również nadzorujący i kierujący robotami pracownicy z uprawnieniami (np. kierownik budowy).

Najczęściej umowa na wykonanie kostki brukowej dotyczy jednak nieskomplikowanych robót, których nie wykonuje się w oparciu o projekt i do przeprowadzenia których niepotrzebna jest zgoda budowlana.

W takich przypadkach wystarczająca jest umowa o dzieło. Z kolei umowę o roboty budowlane stosuje się zwykle wtedy, kiedy ułożenie kostki brukowej stanowi jedynie część większej i bardziej skomplikowanej inwestycji.

Jak skonstruować umowę na wykonanie kostki brukowej?

pytanieW przygotowaniu prawidłowo brzmiącej umowy na wykonanie kostki pomocny może okazać się gotowy do wypełnienia wzór umowy brukarskiej.

Dokument ten, zgodnie z zasadą swobody umów, wolno konstruować dowolnie, o ile treść ani cel umowy nie sprzeciwiają się naturze stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

W umowie brukarskiej należy zawrzeć więc:

 • określenie stron stosunku prawnego, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/firmy, numeru NIP/PESEL,
 • określenie rezultatu pracy, czyli zdefiniowanie jej zakresu poprzez podanie powierzchni ułożonej kostki brukowej w metrach kwadratowych, określenie rodzaju materiałów i technik budowlanych, które mają być stosowane, sprecyzowanie miejsca wykonania umowy (opcjonalnie można dołączyć do umowy projekt lub szkic z miejscem i sposobem ułożenia kostki),
 • określenie terminu realizacji dzieła (dzień, miesiąc, rok) oraz oznaczenie daty rozpoczęcia prac,
 • określenie zapłaty wynagrodzenia za pracę (na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztów lub jako z góry ustalona kwota) wraz z formą i terminem płatności, a przy wyborze przelewu wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego wykonawcy.

Co jeszcze powinna zawierać umowa na ułożenie kostki brukowej może zawierać dodatkowe postanowienia, bądź obowiązki wykonawcy lub zlecającego odnoszące się między innymi do:

 • wskazania, kto ponosi koszty zakupu materiałów,
 • wskazania, kto dostarcza materiały,
 • wskazania terminu odbioru dzieła,
 • określenia warunków ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawcę z tytułu rękojmi za wady dzieła,
 • określenia kar umownych za wady dzieła,
 • określenia warunków odstąpienia od umowy oraz jej wypowiedzenia,
 • zapłata wynagrodzenia, itd.

Podobne:

4.6/5 - (10 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl