Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR

Jak napisać wniosek o usunięcie słupa telefonicznego? słup telefoniczny na działce może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (jeśli jest w złym stanie technicznym) lub zwyczajnie utrudniać zagospodarowanie terenu, który jest przecież własnością prywatną. Niezależnie od rodzaju problemu, właściciel nieruchomości ma możliwość ubiegania się o przesunięcie lub całkowite usunięcie słupa telefonicznego z działki.

Wprowadzenie

wniosek-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-docJak zatem należy postępować, aby usunąć słup z działki? w tym celu należy złożyć u operatora wniosek, w którym zażądamy jego usunięcia na koszt właśnie operatora. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego wzór

wniosek-o-usuniecie-slupa-telefonicznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego wzór

Do kogo należy słup telefoniczny na działce?

Ustalenie, do kogo należy słup telekomunikacyjny na działce – jest kluczowe dla dalszego postępowania w sprawie jego przesunięcia lub usunięcia z terenu posesji.

Należy wiedzieć więc, że zgodnie z artykułem 551 Kodeksu cywilnego elementy tego typu, chociaż postawione są nierzadko na terenie działek prywatnych, to faktycznie należą do przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego.

Wynika to z definicji takiego przedsiębiorstwa, które jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród tych składników wymienia się między innymi urządzenia, materiały, towary, wyroby i inne prawa rzeczowe do ruchomości i nieruchomości, a w kontekście operatorów w szczególności urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania:

 • płynów,
 • pary,
 • gazu,
 • energii elektrycznej, itd.

Kodeks cywilny wskazuje więc jasno na fakt, że każdy słup telefoniczny jest własnością operatora i to do niego należy zwracać się z prośbą o jego przesunięcie lub usunięcie.

Jak doprowadzić do przesunięcia lub usunięcia słupa telefonicznego?

Jak usunąć słup telefoniczny z działki? Należy wiedzieć, że kiedy taki element infrastruktury stanowi zagrożenie lub utrudnia zagospodarowanie terenu posesji, to jej właściciel może wystosować wezwanie do tak zwanego usunięcia naruszenia, o czym mówi artykuł 222 Kodeksu cywilnego.

Czytamy w nim, że przeciwko osobie lub podmiotowi, który narusza własność w sposób inny niż przez pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą, właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Takim roszczeniem jest właśnie wniosek o usunięcie słupa telefonicznego.

Jak napisać wniosek o usunięcie słupa telefonicznego?

W celu przygotowania wniosku o usunięcie słupa z terenu działki warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie słupa telefonicznego, który należy zaadresować do właściwego operatora.

Dokument powinien zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • wskazanie adresu nieruchomości,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem prośby o usunięcie/przesunięcie słupa,
 • wskazanie terminu usunięcia lub przesunięcia słupa z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku niedokonania wymaganych zmian w terminie.

Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego należy złożyć osobiście w oddziale przedsiębiorstwa lub przesłać go pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie?

Jeśli przedsiębiorstwo telekomunikacyjne za sprawą słupów telefonicznych korzysta z prywatnej działki bezumownie, to właściciel posesji może domagać się ich usunięcia.

Kto ponosi koszt przesunięcie słupa telefonicznego?

Co do zasady, odpowiedzialność – również finansową – powinno ponosić przedsiębiorstwo. Ponadto, właściciel nieruchomości ma prawo domagać się wypłacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wiele zależy jednak od tego, czy firma faktycznie zamontowała słupy na działce bezprawnie.

Aby to ustalić, zanim wyślemy pismo do Orange o usunięcie słupa telefonicznego, musimy sprawdzić, czy dla danej działki nie została zasądzona służebność przesyłu lub, czy nie doszło do jej zasiedzenia.

Informacje o istnieniu służebności przesyłu ustanowionej na rzecz operatora znajdziemy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Sprawdzenie, czy takowa wzmianka istnieje, pozwala ustalić, czy słupy telefoniczne zostały ustawione w danym miejscu nielegalnie, czy za zgodą właściciela.

Służebność przesyłu jakże ważna

Czym natomiast jest służebność przesyłu? Służebnością nazywamy ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego przedsiębiorstwo może korzystać z urządzeń do przesyłu, zamontowanych na gruncie osób trzecich.

Służebność można ustanowić poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub w wyniku orzeczenia sądowego. Zwykle wiąże się ona z otrzymaniem ustalonego wynagrodzenia.

Służebność może być również wynikiem zasiedzenia. Zasiedzenie polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia przez okres:

 • 20 lat dla posiadania nieruchomości w dobrej wierze,
 • 30 lat dla posiadania nieruchomości w złej wierze.

Jeśli operator umieścił słupy telefoniczne na działce bez zgody jej właściciela, mamy do czynienia z zasiedzeniem w złej wierze. Po upływie 30 lat przedsiębiorstwo telekomunikacyjne może wnosić o umieszczeniu w księdze wieczystej wzmianki o zasiedzeniu służebności.

Starania o usunięcie słupa z prywatnej działki warto rozpocząć zatem od sprawdzenia jej stanu prawnego poprzez wgląd w prowadzone dla nieruchomości księgi wieczyste.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl