Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie słupa energetycznego? Słup energetyczny na działce może utrudniać jej funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie, a także korzystanie z działki. Niekiedy jego zły stan techniczny stanowi także zagrożenie dla mienia i zdrowia oraz życia ludzkiego. W każdym z tych przypadków właściciel nieruchomości może ubiegać się o usunięcie lub przesunięcie słupa elektrycznego.

Wprowadzenie

wniosek-o-przesuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docJak zatem doprowadzić przesunięcia słupa w inne mniej problematyczne miejsce? Należy złożyć do zakładu energetycznego pisemny wniosek z odpowiednią prośbą. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór

wniosek-o-przesuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego wzór

Czy mamy prawo wnioskować o przesunięcie lub usunięcie słupa energetycznego?

Wniosek o przesunięcie słupa energetycznego właściciel nieruchomości może złożyć na podstawie artykułu 222 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Warunkiem żądania usunięcia lub przesunięcia słupa jest jednak ustalenie, czy zakład energetyczny postawił go na działce niezgodnie z prawem, czyli czy jest w stanie okazać tytuł prawny do korzystania z danego gruntu. 

Kiedy przesunięcie słupa energetycznego może być utrudnione?

Wniosek o przesunięcie linii energetycznej właściciel nieruchomości może złożyć wtedy, kiedy ma pewność, że zakład energetyczny umieścił na jego gruncie słup energetyczny bezprawnie, czyli nie posiadając tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.

Aby przekonać się, czy posadowienie obiektu faktycznie było nielegalne, należy sprawdzić, czy:

  • nie ustanowiono służebności przesyłu, czyli ograniczonego prawa rzeczowego, na mocy którego przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z urządzeń do przesyłu energii, zlokalizowanych na gruncie osób trzecich,
  • nie nastąpiło zasiedzenie (po 20 lub 30 latach korzystania z gruntu), przy czym konieczne jest upewnienie się, czy przedsiębiorstwo miało w okresie przed 1990 rokiem status przedsiębiorcy państwowego – jeżeli tak, nie ma mowy o samoistnym zasiedzeniu,
  • nie nastąpiło wywłaszczenie wskutek decyzji administracyjnej wydanej na mocy nieobowiązującej już ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. 

Co ważne, w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek podstaw prawnych do zajęcia nieruchomości przez słup energetyczny, właścicielowi gruntu przysługuje także prawo do odszkodowania.

Może on ubiegać się o wypłatę rekompensaty, jeśli:

  • w księdze wieczystej nie ma wpisu o służebności przesyłu,
  • przedsiębiorstwo przesyłowe nie posiada decyzji administracyjnej, potwierdzającej prawo do zajęcia nieruchomości,
  • żaden poprzedni właściciel nieruchomości nie wydał zgody na posadowienie linii energetycznej.

Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, odszkodowania można dochodzić za okres 10 lat (roszczenia za poprzednie lata ulegają przedawnieniu).

Jak sporządzić wniosek o przesunięcie słupa energetycznego?

Jeśli właściciel nieruchomości ustali, że zakład energetyczny nie posiada żadnego tytułu prawnego do dysponowania terenem jego posesji, może z całym przekonaniem złożyć wniosek o przesunięcie słupa energetycznego poza swoją działkę lub o całkowite usunięcie obiektu.

Stosowne pismo należy złożyć do odpowiedniego operatora, wykorzystując w tym celu gotowy do wypełnienia druk wzór pisma o przesunięcie słupa. 

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim podstawowe dane formalne, takie jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata, 
  • treść, w której muszą znaleźć się stosowne oświadczenia. 

Wniosek o przestawienie słupa energetycznego musi określać lokalizację takiego obiektu poprzez wskazanie numeru geodezyjnego działki.

W dokumencie powinno pojawić się także stwierdzenie, iż zakład energetyczny nie dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości. Warto także odpowiednio uzasadnić swój wniosek o przeniesienie słupa elektrycznego.

Argumenty mogą wskazywać na zaniżenie wartości nieruchomości, brak możliwości dowolnego zagospodarowania gruntu czy zagrożenie związane ze złym stanem technicznym obiektu. 

Kto powinien ponieść koszt przesunięcia słupa energetycznego?

Wnioskodawca uzupełniający wzór pisma o przesunięcie słupa energetycznego często nie ma pewności co do tego, kto powinien pokryć koszty takiej inwestycji.

Należy wiedzieć więc, że z reguły kosztami przesunięcia słupa obciążony zostaje wnioskodawca, czyli właściciel nieruchomości. Może on zlecić wykonanie wszystkich niezbędnych czynności odpowiedniej firmie, jeśli uzyska zgodę zakładu energetycznego. 

Koszty inwestycji właściciel terenu ma szansę pokryć z puli odszkodowania, o które może ubiegać się od zakładu energetycznego. Wystarczy wystosować w tym celu pisemne wezwanie o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Jest to jednorazowa rekompensata, której wysokość ustala rzeczoznawca. W przypadku, kiedy operator nie zgadza się na takie rozwiązanie, sprawę można skierować do sądu. 

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl