Wniosek o usunięcie słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o usunięcie słupa energetycznego? Słupy energetyczne na działkach prywatnych to nic nadzwyczajnego. Dzisiaj jednak właściciele nieruchomości mają większą świadomość posiadanych praw i coraz częściej dążą do usuwania takich obiektów ze swojego terenu.

Nic w tym dziwnego, w końcu słup elektryczny na działce może znacząco obniżyć jej wartość w oczach potencjalnego nabywcy, utrudnić funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie posesji, a nawet stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa (jeżeli jest w złym stanie technicznym). 

Wprowadzenie

wniosek-o-usuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docNa szczęście, właściciele nieruchomości w wielu przypadkach nie są bezradni i mogą dążyć do usunięcia słupów energetycznych z terenu swojej posesji. Jak zrobić to krok po kroku? Najważniejszym z etapów jest właściwe przygotowanie wniosku o usunięcie słupa, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o usunięcie słupa energetycznego wzór

wniosek-o-usuniecie-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o usunięcie słupa energetycznego wzór

Czy słup energetyczny na działce stoi legalnie czy nielegalnie?

Odpowiedź na pytanie, jak usunąć słup energetyczny z działki, uzależniona jest od stanu prawnego takiego obiektu.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne postawiło go i korzysta z niego bezprawnie, czyli bez żadnego tytułu prawnego do korzystania z danego gruntu, właściciel nieruchomości może wnioskować o „usunięcie szkody i zaniechanie naruszeń”, przy czym ową „szkodą” będzie sam słup. 

Podstawą prawną, do której warto się tutaj odnieść, jest artykuł 222. Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Usunięcie słupa energetycznego z działki będzie możliwe pod warunkiem, że obiekt znalazł się tam nielegalnie, czyli:

 • poprzedni właściciele nie wyrazili zgody na posadowienie obiektu na działce, 
 • nie została ustalona służebność przesyłu (sądowo ani notarialnie),
 • grunt nie został wywłaszczony wskutek decyzji administracyjnej wydanej na mocy ustawy z dnia 12 marca 1958 roku (już nie obowiązuje). 
 • nie nastąpiło zasiedzenie (w dobrej woli 20 lat, a w złej woli 30 lat).

Jeśli słup energetyczny jest stary (postawiony ponad 30 lat temu) lub gdy w Księgach wieczystych znajdują się wzmianki o ustanowieniu służebności przesyłu, wniosek o usunięcie słupa energetycznego będzie nieskuteczny.

Przedsiębiorstwo energetyczne posiada bowiem tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Jedynie w przypadku, kiedy nic nie wskazuje na to, aby obiekt został umieszczony na działce w sposób legalny, jej bieżący właściciel może domagać się jego usunięcia.

Co więcej, w takiej sytuacji należy mu się także odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego terenu. Odszkodowania z tego tytułu można domagać się za okres ostatnich 10 lat.

Poprzednie ulegają przedawnieniu. To ważna informacja, bowiem środki pozyskane w ramach odszkodowania mogą okazać się rekompensatą kosztów poniesionych w celu przeprowadzenia inwestycji usunięcia słupa energetycznego.

Koszty te spoczywają bowiem najczęściej na wnioskującym o ich likwidację. 

Jak sporządzić wniosek o usunięcie słupa z działki?

Wniosek o usunięcie słupa energetycznego z działki to stosunkowo proste pismo, które należy skierować do odpowiedniego zakładu energetycznego.

W tym celu należy przejrzeć Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu i sprawdzić, które przedsiębiorstwo włada daną linią energetyczną. 

Wezwanie do usunięcia słupa energetycznego powinno zawierać podstawowe dane formalne, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata,
 • treść ze wskazaniem lokalizacji problematycznego obiektu, czyli określenie numeru geodezyjnego działki. 

W piśmie należy zawrzeć też stwierdzenie, iż zakład energetyczny nie dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości. Stanowi to bowiem podstawę roszczeń o usunięcie obiektu z terenu posesji i zaniechanie dalszych naruszeń.

Likwidacja słupa energetycznego na działce będzie bardziej prawdopodobna również wtedy, kiedy wnioskodawca odpowiednio ją uzasadni.

W uzasadnieniu wniosku o likwidację słupa warto powołać się na jeden lub kilka czynników, w tym:

 • obniżenie wartości nieruchomości,
 • brak możliwości dowolnego zagospodarowania terenu, 
 • zagrożenie wynikające ze złego stanu technicznego słupa. 

Jak wygląda usunięcie słupa z działki krok po kroku?

Jeśli właściciel nieruchomości chce zlikwidować obecny na jego terenie słup energetyczny, musi w pierwszej kolejności sprawdzić, czy został on tam postawiony zgodnie z prawem i skontaktować się w odpowiednim zakładem energetycznym w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo posiada jakikolwiek tytuł prawny do korzystania z danej działki.

Jeżeli ustali, że słup został postawiony nielegalnie, powinien wystąpić z wnioskiem o jego usunięcie.

Po otrzymaniu zgody przedsiębiorstwa energetycznego na usunięcie słupa z działki inwestor może zlecić stosownej firmie wykonanie wszystkich niezbędnych czynności.

Koszty takich prac pokrywa z własnej kieszeni, jednak ma szansę zrekompensować je z pomocą uzyskanego odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego.

Podobne:

4.5/5 - (4 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl