Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór pisma

Jak napisać podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji? podwyższenie czynszu w przypadku najmu lokalu użytkowego możliwe jest w drodze zamieszczenia stosownych ustaleń w treści umowy najmu. Z kolei kwestię tę w przypadku najmu lokalu mieszkalnego regulują: ustawa o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks cywilny.

Wstęp

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pisma-pdf-docPodwyżka czynszu o wskaźnik inflacji ponadto powinna przebiegać w ściśle określonych procedurach, a dokładniej: wynajmujący powinien przed podwyższeniem kwoty czynszu wysłać do najemcy lub dostarczyć mu osobiście pismo w którym poinformuje go o konkretach planowej podwyżki.

Aby ułatwić Ci sporządzenie zgodnego z prawem i wymogami formalnymi pisma informującego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór pisma

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pisma-pdf-doc

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór pisma

Czym jest waloryzacja czynszu?

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacjiWaloryzacja czynszu to uzależnienie wysokości czynszu lokalu od wybranych wartości, wskazanych przez wynajmującego i najemcę w umowie najmu. Celem waloryzacji jest utrzymanie wartości ekonomicznej czynszu na takim samym poziomie, czyli zachowanie stałego dochodu.

Najczęściej waloryzacja czynszu to wzrost czynszu o wskaźnik inflacji, rzadziej o różnicę w cenie złota. Polskie prawo nie wprowadza żadnych zasad dotyczących sposobu ani warunków waloryzacji kwot pieniężnych, dlatego strony umowy najmu mają w tym przypadku pełną dowolność – umowa najmu może więc przybrać dowolną treść odnośnie tej kwestii.

Jak podnieść czynsz o wskaźnik inflacji?

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacjiAby dokonanie zmiany wysokości czynszu o wskaźnik waloryzacyjny było możliwe, w umowie najmu musi pojawić się klauzula waloryzacyjna. Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji możliwe jest raz w roku, w oparciu o wskaźnik cen i usług dla strefy waluty, w której opłacany jest czynsz.

W przypadku złotówek będzie to zatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres roku kalendarzowego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Należy wiedzieć jednak, że waloryzacja o wskaźnik inflacji nie odbywa się automatycznie. Zatem jak podnieść czynsz o wskaźnik inflacji?

Podwyższenie czynszu najmu o wskaźnik inflacji możliwe jest wtedy, kiedy umowa najmu zawiera stosowne zapisy, tj. klauzulę waloryzacyjną. Bez takich postanowień w treści umowy, nawet przy znaczącym wzroście wskaźnika waloryzacyjnego, wynajmujący nie będzie miał prawa podnieść dotychczasową wysokość czynszu.

Czym jest klauzula waloryzacyjna?

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacjiKlauzula waloryzacyjna czynszu to sformułowanie, które mówi o tym, na jakich warunkach czynsz będzie podnoszony o wybrany wskaźnik. Sposób działania waloryzacji zależy od treści klauzuli waloryzacyjnej, która najczęściej mówi o tym, iż podwyżka następuje automatycznie, np. każdego roku w styczniu.

Jeśli w umowie najmu nie ma klauzuli waloryzacyjnej, wynajmujący może podnieść czynsz tylko w jeden sposób – poprzez wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy najmu lokalu użytkowego lub zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego i po upływie okresu wypowiedzenia.

Dopiero później właściciel nieruchomości może zaproponować najemcy nową stawkę czynszu, a jeśli ten jej nie przyjmie, umowa najmu lokalu użytkowego ulegnie rozwiązaniu.

Co powinna uwzględniać klauzula waloryzacyjna w umowie najmu?

klauzula-waloryzacyjnaWaloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji odbywa się na zasadach określonych w umowie najmu, a dokładnie w klauzuli waloryzacyjnej, która powinna odnosić się do takich zagadnień, jak:

  • prawa stron najmu, czyli wskazanie osoby, która może wystąpić z żądaniem waloryzacji czynszu
  • wysokość czynszu, podlegającego waloryzacji,
  • data rozpoczęcia waloryzacji (dokładny dzień),
  • data zakończenia waloryzacji,
  • rodzaj wybranego wskaźnika waloryzacji, wybrany dowolnie. Najczęściej jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ubiegły rok kalendarzowy, który ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na początku każdego roku.
  • wartość wskaźnika waloryzacji – w interesie wynajmującego jest zawarcie w klauzuli waloryzacyjnej informacji, że czynsz będzie waloryzowany wyłącznie wtedy, kiedy wskaźnik waloryzacji ma wartość nieujemną.

Warto pamiętać, że podwyżka czynszu o wskaźnik inflacji zawsze dotyczy kwoty czynszu poprzednio zwaloryzowanej. Raz powiększony czynsz nigdy nie wraca już do pierwotnie ustalonego poziomu.

Czy warto zawrzeć w umowie klauzulę waloryzacyjną?

pytanieJak zostało wspomniane, podniesienie czynszu o wskaźnik inflacji możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy strony dopilnują zawarcia w umowie najmu specjalnej klauzuli związanej z waloryzacją czynszu.

Wbrew pozorom uwzględnienie jej w treści umowy najmu może okazać się korzystne nie tylko dla wynajmującego, ale i dla najemcy – zwłaszcza w przypadku najmu lokalu użytkowego.

Taki najem jest bowiem regulowany jedynie przez zapisy samej umowy najmu, a kiedy tych brakuje, przez zapisy Kodeksu cywilnego.

W praktyce oznacza to, że wynajmujący może podwyższyć czynsz za mieszkanie (waloryzować czynsz najmu) poprzez wypowiedzenie obowiązującej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podwyżka ta może mieć dowolną wysokość i może być wprowadzana nawet kilka razy w roku. Najemca nie ma przy tym możliwości obronienia się przed wzrostem stawki czynszu. Jeśli nie zgadza się na wyższe opłaty, może jedynie rozwiązać umowę i zmienić lokal na tańszy.

Waloryzacja wysokości czynszu o wskaźnik inflacji daje zatem większe poczucie bezpieczeństwa najemcy, który po pierwsze może spodziewać się takiej podwyżki, a po drugie ma szansę przewidzieć jej wysokość.

Z kolei dla wynajmującego, zawarcie w umowie najmu klauzuli waloryzacyjnej stanowi gwarancję utrzymania zysków z tytułu najmu na tym samym poziomie, bez względu na rosnący lub malejący wskaźnik inflacji.

Podwyżki czynszu niezależne od waloryzacji

podwyzka-czynszuNależy wiedzieć, że niezależnie od klauzuli waloryzacyjnej, właściciel mieszkania nadal może podwyższać czynsz z innych powodów, na przykład ze względu na pilne wydatki związane z remontem nieruchomości.

Pozwala na to nawet ustawa o ochronie praw lokatorów, jednak wyznacza przy tym konieczność zachowania co najmniej 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Warto pamiętać, że mając umowę najmu lokalu mieszkalnego, takiej podwyżki nie można stosować częściej niż raz na sześć miesięcy.

Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu musi przyjmować również formę pisemną pod rygorem nieważności.

Co w takiej sytuacji może zrobić najemca? Jeśli zaakceptuje on podwyżkę czynszu, wyższa stawka będzie obowiązywała po upływie okresu wypowiedzenia. Przy braku akceptacji podwyżki lokator zostanie zmuszony do znalezienia innego mieszkania.

Może również zakwestionować podwyższenie czynszu, jeśli przekracza on 3% wartości odtworzeniowej lokalu, tj. średniego kosztu budowy. Powinien zażądać wtedy pisemnego uzasadnienia podwyżki oraz stosownych kalkulacji, które wynajmujący musi przedstawić mu w ciągu 14 dni od daty żądania.

Podwyższanie czynszu najemcy o wskaźnik waloryzacyjny w przypadku stawki czynszu ma za zadanie przeciwdziałać zmienianiu się w czas wartości siły nabywczej pieniądza.

Podsumowanie

Polskie prawo nie konkretyzuje w ogóle zasad waloryzacji kwot pieniężnych ani też sposobu ich naliczania, prawo jedynie wspomina zasady podwyższenia czynszu artykułem 685 (1) Kc.

Aby móc waloryzować czynsz, należy wcześniej zawrzeć w umowie najmu lokalu klauzulę waloryzacyjną (zasady podwyżki czynszu), która przewidywać będzie taką możliwość.

Dodatkowo w takiej klauzuli warto jasno określić od kiedy nowa stawka czynszu najmu będzie obowiązywać.

Nie mniej ważny może również okazać się zapis o waloryzacji czynszu wyłącznie z wyboru właściciela nieruchomości, który będzie uprawniał wynajmującego do dowolności pod względem stosowania wskaźnika waloryzacyjnego.

Ponieważ może zdarzyć się tak, że wskaźnik będzie mieć wartość ujemną, wtedy prowadziłoby to do faktycznego spadku czynszu najmu.

Przepisy które warto znać:

Art. 8a. Zasady podwyższania czynszu (opłat za korzystanie z lokalu)

1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e.

Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Podobne:

4.6/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl