Jak napisać Zgłoszenie najmu okazjonalnego? WZÓR

Jak napisać zgłoszenie najmu okazjonalnego? Nie wszystkie umowy najmu podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, ale każdy najem należy z urzędem rozliczyć. Dochód z tytułu najmu podlega bowiem opodatkowaniu.

Szczególnym przypadkiem jest jednak zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Taki rodzaj najmu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego obowiązkowo, jeśli podatnik chce korzystać ze szczególnych przepisów dotyczących tego typu stosunku prawnego. 

Wstęp

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-docJak więc napisać takie zgłoszenie, aby urząd skarbowy uznał je za prawidłowe i objął nas szczególnymi przepisami? W piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym spełnimy wszystkie wymogi formalne dla tego typu pism, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego zgłoszenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie najmu okazjonalnego wzór

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie najmu okazjonalnego wzór

Kiedy należy zgłosić umowę najmu do Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z przepisami ustawy PIT, najem stanowi źródło przychodu. Zyski z tego tytułu podlegają zatem opodatkowaniu, a więc wydaje się, że poinformowanie US o wyborze opodatkowania przychodów z najmu jest obowiązkowe.

Jednak nie każdą umowę najmu podatnik musi zgłaszać do urzędu. Wystarczy, że odprowadzi należny podatek i rozliczy swój przychód z tego tytułu w rozliczeniu rocznym.

Niekiedy korzystne będzie jednak zgłoszenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego. 

Warto wiedzieć, że niejako z urzędu podatnikom narzucona jest forma rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Jeśli wynajmujący chce rozliczać się ryczałtem, powinien zgłosić taki zamiar do US.

Za równoznaczne ze zgłoszeniem chęci rozliczania się ryczałtem będzie także dokonanie pierwszej wpłaty na ryczałt. 

Istnieją również okoliczności, w których zgłoszenie najmu do Urzędu Skarbowego będzie obowiązkowe. Ma to miejsce w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego, uregulowanego w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowę tego typu można zawrzeć na czas określony, maksymalnie na okres 10 lat. 

Umowa najmu okazjonalnego pozwala wynajmującemu zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami.

Jej cechą charakterystyczną jest bowiem złożenie przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddał się on egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu złożonym przez właściciela nieruchomości.

Dzięki takiemu oświadczeniu wynajmujący może znacznie szybciej doprowadzić do usunięcia z mieszkania lokatora, który na przykład nie płaci czynszu czy używa mieszkania niezgodnie z treścią umowy.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego w Urzędzie Skarbowym stanowi jednak warunek konieczny skorzystania z takiej możliwości. 

Urząd skarbowy zgłoszenie najmu okazjonalnego

O tym, że zgłoszenie najmu okazjonalnego jest obowiązkowe, czytamy w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z artykułem 19b:

1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

Datą rozpoczęcia najmu jest w tym przypadku data oddania najemcy lokalu do używania, czyli data wydania mieszkania. Nie zawsze jest to zatem dzień zawarcia umowy, ponieważ wydanie lokalu strony mogą zaplanować na termin późniejszy. 

Co dzieje się w przypadku, kiedy zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do US nie nastąpi w terminie? czyli w trakcie 14 dni od momentu wynajęcia mieszkania?

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przepisy dotyczące ustalania i wypowiadania czynszu oraz przepisy dotyczące wygaśnięcia i rozwiązania umowy najmu okazjonalnego nie będą stosowane.

Oznacza to, że wynajmujący nie będzie mógł skorzystać z ułatwionej procedury eksmisji lokatora, który nie chce opróżnić mieszkania, na przykład po wygaśnięciu umowy.

Jak zgłosić umowę najmu okazjonalnego do US?

Przy zgłaszaniu umowy najmu do fiskusa, przydatny może okazać się przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego.

Takie zawiadomienie powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • adres wynajmowanej nieruchomości,
  • datę rozpoczęcia najmu podstawie umowy najmu okazjonalnego,
  • wskazanie okresu, na jaki nieruchomość została wynajęta,
  • oświadczenie o wykorzystaniu instytucji najmu okazjonalnego,
  • informację o spełnieniu przesłanek prawnych, koniecznych do zaistnienia najmu okazjonalnego (przypomnijmy, że najem okazjonalny powinien służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wynajmujący w ramach najmu okazjonalnego nie może prowadzić działalności gospodarczej i musi być właścicielem mieszkania, umowa wymaga sporządzenia oświadczenia najemcy w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się on do opuszczenia lokalu w terminie wskazanym w umowie).

Pismo należy zaadresować do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Nie wymaga się przy tym składania kopii zawartej umowy najmu. Wystarczającym dokumentem jest wypełniony wzór zgłoszenia najmu okazjonalnego.

Przy okazji, wraz z takim zawiadomieniem wynajmujący może zadeklarować także wybraną formę opodatkowania zysków z tytułu najmu. Wtedy pismo powinno zawierać dodatkowo informacje o tym:

  • jaki rodzaj opodatkowania wybiera podatnik, 
  • czy zaliczki na podatek będą odprowadzane kwartalnie (w przypadku wyboru ryczałtu).

Czym jeszcze grozi niezgłoszenie najmu do US?

Konsekwencje niezgłoszenia najmu mogą być dość dotkliwe.

Zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego to obowiązek każdego właściciela lokalu, który chce, aby jego najem został objęty szczególnymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, korzystnymi również dla wynajmującego.

Jednak niezgłoszenie najmu, a co gorsza, nieodprowadzanie podatku od zysków z tytułu najmu ma znacznie poważniejsze konsekwencje. 

W przypadku kontroli fiskusa na skutek donosu wynajmujący może zostać obciążony karą pieniężną oraz wyższym opodatkowaniem dochodów. Z reguły ukrywanie wynajmu traktowane jest jako wykroczenie, ale w niektórych przypadkach może zostać uznane nawet za przestępstwo. 

Jeśli wynajmujący nie zgłosił najmu nieumyślnie, może wystosować do US czynny żal, jednocześnie zgłaszając wynajem mieszkania oraz podając przyczynę niezgłoszenia go w terminie.

Z czynnego żalu skorzysta jednak jedynie ten podatnik, przeciwko któremu nie wszczęto jeszcze kontroli skarbowej. 

Ponieważ zgłoszenie najmu okazjonalnego do US jest wymagane przepisami – i nie wystarczy w tym przypadku odprowadzenie zaliczki na podatek ani uwzględnienie zysków z najmu w rozliczeniu rocznym – warto pamiętać, że niedokonanie takiego zgłoszenia będzie jednoznaczne z nieistnieniem najmu okazjonalnego. 

Podobne:

4.3/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl