Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, gazowego, czy energetycznego? o tym, czy do budowy przyłącza potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, decyduje kwalifikacja tej czynności jako mieszcząca się w pojęciu zwykłego zarządu lub przekraczająca zwykły zarząd nieruchomością.

Wprowadzenie

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-docPrzepisy nie definiują jednak czynności zwykłego zarządu przede wszystkim ze względu na fakt, że zależy to każdorazowo od uwarunkowań konkretnej sytuacji. Jeśli planowane czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu lub mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu, wymagają zgody wszystkich, lub większości współwłaścicieli.

Niezależnie od kwalifikacji planowanych działań, zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza potrzebna będzie zawsze – zarówno w przypadku budowy przyłącza wodociągowego, jak i gazowego czy energetycznego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody współwłaściciela na wykonanie przyłącza, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wzór

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie przyłącza?

wzor-zgody-wspolwlascicielaOdpowiedź na pytanie, czy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego, gazowego lub energetycznego, znajduje się w artykule 199 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do zarządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jeśli takiej zgody nie wyrażono, współwłaściciele posiadający co najmniej połowę udziałów, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Ten orzeknie natomiast, mając na względzie cel zamierzonej czynności, a także interesy wszystkich współwłaścicieli.

Niezależnie od tego, czy planowana inwestycja zostanie zakwalifikowana jako przekraczająca zakres czynności zwykłego zarządu, czy nie – jeśli sprawa dotyczy dwóch współwłaścicieli zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza energetycznego, gazowego lub wodociągowego będzie niezbędna.

Co decyduje o zakwalifikowaniu wykonania przyłącza do czynności mieszczących się w zakresie czynności zwykłego zarządu?

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłączaTo, czy do budowy przyłącza potrzebna będzie zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego lub energetycznego uzyskanego od większości, czy od wszystkich współwłaścicieli, zależy od kwalifikacji planowanej inwestycji jako:

  • mieszczącą się w zakresie czynności zwykłego zarządu,
  • wykraczającą poza zakres czynności zwykłego zarządu.

Klasyfikacja ta jest natomiast całkowicie subiektywna. Zwykle za czynność zwykłego zarządu uznaje się działania związane ze zwykłą eksploatacją rzeczy. Pozostałe czynności można by zatem uznawać za wykraczające poza zwykły zarząd. W praktyce wiele zależy jednak od uwarunkowań konkretnej sytuacji.

Jeśli wykonanie przyłącza ma zwiększyć użyteczność jednej z nieruchomości, inwestycja powinna zostać uznana za czynność zaliczaną do zakresu zwykłego zarządu. Duże znaczenie ma przy tym charakter planowanych robót.

Jeżeli przyczynią się one do pogorszenia drogi wspólnej lub pogorszenia stanu nieruchomości, współwłaściciele uzyskają podstawę do roszczeń odszkodowawczych. Zawsze warto więc uzyskać zgodę na wykonanie przyłącza, która posłuży jako dowód na wypadek ewentualnego sporu sądowego.

Na fakt, iż zgoda współwłaściciela na przyłącze energetyczne, wodociągowe czy gazowe jest niezbędna, wskazuje także konieczność dokonania zgłoszenia takiej inwestycji staroście.

Wraz ze zgłoszeniem inwestor musi przedłożyć także zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to oznacza konieczność uzyskania zgody wszystkich lub większości współwłaścicieli.

Kiedy zgoda współwłaścicieli na przyłącze wymagana będzie niezależnie sposobu zakwalifikowania planowanych czynności?

zgoda współwłaścicieli na przyłącze wody prądu gazuNiezależnie od tego, czy wykonanie przyłącza zostanie zakwalifikowane jako czynność zwykłego zarządu, czy jako czynność wykraczającą poza czynności zarządu, jeśli pozostali współwłaściciele posiadają większość udziałów w prawie własności nieruchomości, to budowa przyłącza będzie możliwa tylko pod warunkiem uzyskania zgody od wszystkich właścicieli gruntu.

Większość udziałów obliczana jest bowiem nie na podstawie liczby współwłaścicieli, lecz na podstawie wielkości ich udziałów. Oznacza to, że jeśli inwestor uzyska zgody od współwłaścicieli posiadających ⅓ udziałów, to nadal nie będzie mógł przystąpić do realizacji swoich planów bez uzyskania zgody pozostałych współwłaścicieli – aż do uzyskania większości zgód na budowę.

Zasada, zgodnie z którą zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe, wodociągowe czy energetyczne powinna zostać uzyskana przynajmniej od współwłaścicieli posiadających większość udziałów, ma zastosowanie także w drugą stronę.

Jeśli współwłaściciele posiadający mniejszość udziałów odmówią wyrażenia zgody na budowę, inwestor będzie mógł wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia, które zastąpi ich oświadczenie woli wyrażające zgodę.

Co powinna zawierać zgoda współwłaściciela na przyłącze?

Zgoda współwłaściciela na przyłącze wodociągowe, gazowe lub energetyczne musi przyjmować formę pisemną ze względu na fakt, że taki dokument należy przedłożyć podczas zgłaszania inwestycji do starosty.

Oświadczenie woli wyrażające zgodę na przyłącze powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • dane współwłaściciela,
  • zastrzeżenie świadomości zakresu planowanych prac,
  • podpis współwłaściciela.

Podsumowanie

Przeważnie inwestycja, której celem jest zwiększenie użyteczności innej nieruchomości, przekracza zakres zwykłego zarządu, oznacza to, że wszelkie poważniejsze prace, wymagać będą obowiązku uzyskania pozwolenia od współwłaściciela nieruchomości.

Zatem, aby wykonać np. przyłącze energetyczne, wodociągowe lub gazowe konieczne jest wystosowanie zgłoszenia do konkretnego organu. Oprócz samego zgłoszenia, do wniosku dołączyć trzeba zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli jednak nieruchomość to przedmiot współwłasności (co najmniej dwóch współwłaścicieli), konieczne będzie uzyskanie zgody każdego współwłaściciela.

W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele mogą wystąpić do sądu, aby ten rozstrzygł czy dana czynność jest niezbędna, a jeśli tak, to by nakazał współwłaścicielowi który nie zgadza się dane roboty, wyrażenie na nie zgody.

Podstawa prawna:

Art. 199. Rozporządzanie rzeczą wspólną

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Podobne:

4.8/5 - (22 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl