Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Spośród wielu formalności, które ciążą na dziedziczącym spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość, wyróżnić należy sprawy wieczystoksięgowe.

Wstęp

wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przykladUjawnienie przejścia własności w KW jest niezwykle istotne. Bez wpisu spadkobierca nie sprzeda nieruchomości, a dodatkowo może spotkać go kara finansowa wynosząca od 500 zł do nawet 10 000 zł za nieujawnienie swojego prawa do nieruchomości w księdze wieczystej!

Spadkobiercy zobowiązani są bowiem pod groźbą grzywny złożyć w odpowiednim czasie wniosek o wpis do ksiąg wieczystych wskutek spadku. Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego wniosku sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wpis do KW, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wzór

wniosek-o-wpis-spadkobiercow-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej wzór

Kiedy złożyć wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej?

Nabycie spadku potwierdza:

  • orzeczenie sądu
  • akt poświadczenia dziedziczenia przygotowany przez notariusza.

wazneTo, w jaki sposób dziedziczenie zostanie formalnie potwierdzone – przez sąd czy przez notariusza, zależy od wyboru spadkobierców. Niemniej prawo własności nieruchomości musi następnie zostać ujawnione w księdze wieczystej.

W obu jednak przypadkach wpis w KW nie nastąpi z urzędu – spadkobierca musi samodzielnie regulować sprawy w sądzie wieczystoksięgowym, składając w sądzie odpowiedni wniosek.

Przy czym wyjaśnić należy, że po stwierdzeniu prawomocności postanowienia spadkowego sąd spadku z urzędu przesyła do sądu wieczystoksięgowego odpis wydanego w sprawie orzeczenia.

Podobnie czyni notariusz, który po przygotowaniu i zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia o zmianie właściciela nieruchomości zawiadamia księgi wieczyste właściwego sądu.

Na podstawie otrzymanych z sądu lub od notariusza informacji, sąd wieczystoksięgowy wpisuje w prowadzonej dla danej nieruchomości księdze wieczystej ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wynikającej z przejścia praw przysługujących spadkodawcy na rzecz spadkobierców.

Ostrzeżenie nie jest jednak wpisem i nie wpływa na zmianę prawa własności. Aby księga wieczysta była zgodna ze stanem faktycznym – spadkobiercy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki złożyć stosowny wniosek.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej spadek – jaka kara za brak wniosku

waznePrzepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece nakładają na spadkobierców obowiązek niezwłocznego ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że zapis bez zbędnej zwłoki należy czytać dosłownie.

Zatem choć ustawodawca nie wskazał żadnego terminu, przyjmuje się, że wniosek o ujawnienie spadkobierców w księdze wieczystej powinien zostać złożony bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym razie na nabywcę spadku może zostać nałożona kara w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Na szczęście nałożona kara może zostać przez sąd umorzona na wniosek zainteresowanego, jeśli po ukaraniu niezwłocznie dopełni on ciążących na nim obowiązków.

Instrukcja wypełniania wniosku KW-WPIS

Wniosek do ksiąg wieczystych o ujawnienie zmian powstałych na skutek spadkobrania składa się na gotowym formularzu urzędowym udostępnionym przez Ministra Sprawiedliwości pod nazwą KW- WPIS.

Formularz składa się z czterech stron i zawiera jasną instrukcję, zgodnie z którą wniosek powinien zostać wypełniony czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek.

Na pierwszej stronie druku należy wskazać:

  • sąd (pkt1) i wydział do którego wniosek jest kierowany (pkt2),
  • numer księgi wieczystej danej nieruchomości (pkt3)
  • oraz treść żądania.

Przy wniosku dotyczącym ujawnienia praw do nieruchomości po nabyciu spadku na stronie drugiej formularza w punkcie 5 wpisać należy formułę:

Wnoszę o ujawnienie prawa własności na rzecz…

Należy wymienić osoby dziedziczące zgodnie z orzeczeniem sądu lub aktem poświadczenia dziedziczenia oraz podać przysługujące im udziały.

Wcześniejsze dwie rubryki należy pozostawić bez wypełnienia. Podobnie punkt 6, 7 i 8.

Na stronie trzeciej w punktach od 9 do 24 wnioskodawca powinien ujawnić swoje dane. Natomiast w punkcie 25 powinien wskazać czy działa przez pełnomocnika, czy osobiście.

W kolejnej rubryce wnioskodawca wskazuje adres do doręczeń – jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania.

Następne pola dotyczą uczestników postępowania, czyli osób współdziedziczących. Trzeba wskazać ich dane oraz adresy. Tak wypełniony druk podpisuje wnioskodawca lub jego pełnomocnik.

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej powinien zostać uzupełniony załącznikiem w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia oraz odpisem pełnomocnictwa, jeśli zostało udzielone.

Pobierz przygotowany przez nas wzór wypełnienia KW-WPIS przy spadku, dzięki wzorowi bez problemów i pomyłek wypełnisz formularz, nie narażając się kosztowne pomyłki w księdze wieczystej.

Podsumowanie

kw-wpis-spadek-wzor-wypelnieniaBardzo ważne jest, aby do wniosku o wpisanie do KW prawa własności nieruchomości dołączyć podstawę wpisu, a więc prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nie ujawnienia prawa własności nieruchomości w KW sąd może na właściciela nieruchomości nałożyć karę grzywny. Wpis prawa własności do KW należy należy dokonać bez zbędnej zwłoki, czyli od razu po odziedziczeniu spadku.

Co ważne: termin na uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest dowolny i nie określają go żadne przypisy prawa, można więc uzyskać go nawet po wielu latach.

Przepisy które warto znać:

Art. 35.1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku wniosku o ujawnienie wpisu w księdze

1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

2.Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl