Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie księgi wieczystej? Księga wieczysta to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Zapisy księgi wieczystej stanowią podstawę bezpieczeństwa nabywców w obrocie nieruchomościami. Każdy nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonania stosownego wpisu do księgi wieczystej.

Wstęp

wniosek-o-sprostowanie-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przykladPodczas wnioskowania o wpis w księdze wieczystej, a także podczas scalania czy dzielenia nieruchomości, w rejestrze mogą pojawić się błędy. Jeśli urząd nie poprawi ich samodzielnie, właściciel powinien złożyć w tym celu pisemny wniosek o sprostowanie KW, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o sprostowanie księgi wieczystej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej wzór

wniosek-o-sprostowanie-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej wzór

Rodzaje błędów w księgach wieczystych

Chociaż badanie treści ksiąg wieczystych i dokonywanie w nich nowych wpisów to praca bardzo skrupulatna, to jednak niekiedy zdarza się, że w zapisach pojawiają się błędy.

Wniosek o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej może dotyczyć nieprawidłowości, która wskazuje na różny od rzeczywistego stan prawny nieruchomości.

Zdarzają się także błędy w KW niemające wpływu na stan prawny. Wyróżniamy więc błędy zwykłe, nazywane usterkami oraz błędy merytoryczne.

Wniosek o sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej dotyczy błędów, które nie powodują niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Do usterek zaliczamy przede wszystkim literówki, na przykład w nazwisku czy nazwie ulicy.

Usuwanie usterek, które nie powodują niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, powinno następować z urzędu i bez opłat (wynika to z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a dokładniej z art. 62613 § 2).

Zdarza się jednak, że sąd wieczystoksięgowy nie zauważy błędu.

Wtedy wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej (a także wniosek o usunięcie niezgodności lub innej literówki) właściciel nieruchomości może złożyć do sądu wieczystoksięgowego osobiście.

Z kolei błędów merytorycznych sąd wieczystoksięgowy nie usuwa z urzędu. Są to bowiem takie błędy, które powodują niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Jeśli sąd zauważy błąd merytoryczny w księdze wieczystej, dokona wpisu ostrzeżenia.

Do błędów merytorycznych zaliczamy:

  • omyłki w treści, na skutek których wpis w księdze wieczystej nie odzwierciedla rzeczywistego stanu prawnego, 
  • wpisy prawa nieistniejącego lub wpisy prawa, które nie mają umocowania w prawie,
  •  brak wpisu istniejącego prawa, powodujący, że ujawniony w księdze stan prawny jest inny niż w rzeczywistości, 
  • prowadzenie dwóch lub więcej ksiąg wieczystych dla tej samej nieruchomości, lub tego samego ograniczonego prawa rzeczowego. 

Skąd biorą się błędy merytoryczne w księgach wieczystych?

Sprostowanie wpisu w KW bywa konieczne po wystąpieniu niektórych zdarzeń i czynności prawnych.

Najczęściej przyczyną niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym bywa;

  • podział nieruchomości,
  • scalenie nieruchomości, 
  • zmiana numeracji nieruchomości,
  • zmiana oznaczenia nieruchomości, 
  • migracja ksiąg wieczystych, czyli przepisywanie ich z wersji papierowej do wersji elektronicznej. 

Przykładowo, wniosek o poprawienie zauważonej omyłki w księdze wieczystej będzie konieczny po podziale nieruchomości na mniejsze działki i nieprzekazaniu decyzji zatwierdzającej podział do wydziału wieczystoksięgowego.

Skutkiem takiego zaniedbania jest właśnie błąd merytoryczny ksiąg wieczystych, czyli spowodowanie niezgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a stanem prawnym ujawnionym w KW.

Aby poprawić tego typu błąd, należy złożyć do sądu wydziału wieczystoksięgowego wniosek KW-WPIS wraz z niezbędnymi załącznikami.

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości

Sądy rejonowe dokonują sprostowania niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w KW na wniosek właściciela nieruchomości lub jej wieczystego użytkownika.

Podstawą oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych są dane z ewidencji gruntów i budynków.

Sprostowania takiego błędu sąd może dokonać także z urzędu po sprawdzeniu danych w bazie danych katastru nieruchomości, bądź po otrzymaniu zawiadomienia od jednostki prowadzącej kataster.

Oznaczenie nieruchomości może dotyczyć jej powierzchni czy numeru.

Aby doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości, należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, tj. wypis z operatu katastralnego, a niekiedy również wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

Jak sprostować dane o powierzchni działki w księdze wieczystej?

Wpisy w dziale I-O ksiąg wieczystych należy traktować ostrożnie, ponieważ powierzchnia tam ujawniona nie zawsze odpowiada rzeczywistej powierzchni działki.

Wpisy w dziale I-O nie są bowiem objęte rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Aby dokonać zmian w tej części rejestru, należy sporządzić wniosek o sprostowanie powierzchni działki w księdze wieczystej.

W treści dokumentu konieczne jest sprecyzowanie, czego dotyczy błąd i dołączenie dokumentów, które potwierdzą opisywane okoliczności, na przykład aktu notarialnego lub decyzji administracyjnej.

Sprostowanie powierzchni w księdze wieczystej, podobnie jak sprostowanie innych danych w dziale I – O podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł.

Opłatę tę uiszcza się podczas składania wniosku lub wcześniej, poprzez dokonanie przelewu na rachunek sądu (konieczny wydruk z konta potwierdzający uiszczenie opłaty sądowej).

Dlaczego warto zadbać o sprostowanie błędów w księdze wieczystej?

Prawidłowa treść księgi wieczystej, czyli treść odpowiadająca stanowi faktycznemu, leży w interesie właściciela nieruchomości.

W przypadku chęci sprzedaży działki czy mieszkania niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości a stanem faktycznym mogą zniechęcić kupca lub znacząco wydłużyć proces transakcji.

Widząc błąd lub zwykłą literówkę w księdze wieczystej, warto więc jak najszybciej złożyć wniosek o sprostowanie wpisu.

Jeśli nieprawidłowości w KW wynikają z błędów w akcie notarialnym, w pierwszej kolejności warto zgłosić je notariuszowi, który powinien pomóc właścicielowi nieruchomości we wprowadzeniu stosownych poprawek.

Podsumowanie

Pomyłka w KW może znaleźć się na różnych etapach przetwarzania informacji w rejestrze, może to być nawet założenie księgi wieczystej, gdzie referendarz popełnia literówkę bądź przepisuje literówkę, którą popełnił właściciel nieruchomości.

Zamiarem modyfikacji błędnego wpisu w KW konieczne jest złożenie wniosku, a także dokumentów, które będą podstawą dokonania prawidłowego wpisu jak również uiszczenie należnej opłaty.

Każda zmiana w KW wymaga złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wyjątkiem są tutaj czynności sprostowania omyłki pisarskiej, które nie wymagają wpisu do KW, a więc i równoznacznie sąd nie ma obowiązku, by wydawać w tej sprawie jakiegokolwiek postanowienia.

Podobne:

4.6/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl