Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to szansa na ustosunkowanie się do treści wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, złożonego przez osobę mającą w tym swój interes.

Taki wniosek może złożyć bowiem nie tylko spadkobierca, ale również każda osoba, która wykaże, że ma w tym interes prawny.

Wstęp

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc-przykladJak sporządzić odpowiedź? W odpowiedzi muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje spełniające wymogi formalne dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma do sądu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, dzięki któremu z łatwością sformułujesz swoje uwagi czy żądania. Wzór odpowiedzi pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc-przyklad

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Czym jest odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

pytanieOdpowiedź na wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku to nic innego, jak ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, czyli zgodzenie się z jego treścią lub wyrażenie sprzeciwu.

Niekiedy sąd zobowiązuje uczestników postępowania do złożenia takiej odpowiedzi, jednak nawet jeśli tego nie zrobi, każdy z nich ma prawo wyrazić swoje zdanie w tej sprawie właśnie poprzez pisemną odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Taki dokument powinien przede wszystkim określać stanowisko uczestnika sprawy.

uwagaNależy określić w nim, czy zgadzamy się ze stwierdzeniem wnioskodawcy, na przykład w zakresie stanu rodzinnego osoby zmarłej lub w zakresie udziałów w spadku.

Pismo może zawierać także informacje, których wnioskodawca nie zawarł w swoim wniosku, na przykład informacje dotyczące testamentu.

Ponieważ nie istnieje narzucony odgórnie wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pismo tego typu można sporządzić nawet własnoręcznie. Najważniejsze, aby posiadało ono wymagane elementy formalne.

Jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Wystarczy umieścić w piśmie:

  • swoje dane osobowe,
  • sygnaturę akt sprawy,
  • opis stanowiska co do kwestii spadku. 

Krótko mówiąc, gotowy do wypełnienia wzór odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pozwala zadeklarować, czy uczestnik potwierdza wszystkie dane wnioskodawcy, czy zgadza się z tym, kto powinien otrzymać spadek, czy wyraża sprzeciw.

Warto pamiętać, że uczestnicy postępowania mogą, ale nie muszą przedstawiać swojego stanowiska w sprawie, chyba że zostanie na nich nałożone sądowe zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Jak uzasadnić swoje stanowisko w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

wazneSądy coraz częściej zobowiązują uczestników postępowania spadkowego do składania pisemnej odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ponieważ pozwala to znacząco skrócić całą sprawę sądową. Warto wiedzieć więc, jak należy ustosunkować się do takiego wezwania.

Jeśli uczestnik postępowania uznaje wniosek za zasadny, nie musi zbytnio rozpisywać się w swojej odpowiedzi. Wystarczy, że złoży oświadczenie, w którym przychyla się do wniosku.

Jeżeli jednak wyraża on sprzeciw wobec informacji ujętych we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, powinien wnieść o jego oddalenie i podać powody zajęcia takiego stanowiska.

Jednocześnie osoba, która nie zgadza się z treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, powinna dążyć do sprostowania zawartych w nim informacji.

Może zawrzeć w swojej odpowiedzi wzmianki na temat testamentu i innych, niewskazanych spadkobierców.

Ma także prawo złożyć wniosek o uznanie któregoś ze wskazanych spadkobierców za niegodnego dziedziczenia, a nawet podważyć wiarygodności złożonego testamentu.

Każde takie twierdzenie uczestnik postępowania musi poprzeć jednak odpowiednimi dowodami, bądź wnieść o przeprowadzenie dowodów przez sąd.

Co zawiera wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Aby wiedzieć, jak udzielić odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, należy mieć świadomość tego, co taki wniosek powinien zawierać.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument tego typu musi wskazywać przede wszystkim, jaka jest sytuacja rodzinna spadkodawcy poprzez opisanie lub wskazanie:

  • stosunków pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a wnioskodawcą, o ile są rodziną,
  • sytuacji rodzinnej spadkodawcy, czyli: czy pozostawał w związku małżeńskim w chwili śmierci, czy miał dzieci, jakich miał najbliższych członków rodziny (ma to na celu wskazanie kręgu spadkobierców ustawowych),
  • udziału w spadku, jaki posiada wnioskodawca (poprzez podanie ułamka zwykłego) oraz wielkości udziałów innych spadkobierców, 
  • kwestii istnienia testamentu (czy istnieje, gdzie może się znajdować, czy wnioskodawca posiada wiedzę o jego sporządzeniu),
  • innych uczestników postępowania (pozostałych spadkobierców).

Wiele umieszczonych we wniosku informacji wymaga od wnioskodawcy załączenia stosownych dokumentów. Wyliczamy wśród nich między innymi odpis aktu zgonu, odpis aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, itp.

Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie testament, taki dokument również należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

*Wnioskodawca powinien sporządzić takie pismo zgodnie ze stanem faktycznym.

Jeżeli bowiem okaże się, że nie ujął w nim jednego ze spadkobierców lub uwzględnił nieprawdziwe dane dotyczące wielkości udziałów w spadku, inni uczestnicy postępowania mogą w odpowiedzi na wniosek wskazać te nieprawidłowości i podważyć zasadność złożonego dokumentu.

Kto może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mają prawo złożyć przede wszystkim osoby z grona spadkobierców ustawowych, jednak nie tylko. Zgodne z prawem jest złożenie takiego wniosku przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny.

Spadkobierca ustawowy nie musi wykazywać swojego interesu prawnego w stwierdzeniu nabycia spadku – powinien jednak uprawdopodobnić, że jest osobą właściwą do złożenia takiego wniosku w sądzie.

Natomiast inne osoby, chcąc złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zobligowane są do wykazania, jaki interes prawny posiadają w tym, aby zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć więc na przykład wierzyciel posiadający roszczenie wobec spadkodawcy. Przyznany mu spadek miałby służyć bowiem uregulowaniu należności.

Jest to jednak tylko przykład sytuacji, w której złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku byłoby prawnie uzasadnione.

Katalog tego typu przypadków nie jest zamknięty.

W różnych sytuacjach osoba spoza kręgu spadkobierców może mieć bowiem interes w rozstrzygnięciu postępowania spadkowego, a jeśli będzie w stanie wykazać go przed sądem, uprawni ją to do wnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl