Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu? Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu znajdzie zastosowanie w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn odbiorca nie będzie w stanie rozpocząć poboru przyłączonego gazu w umownie ustalonym terminie.

Wprowadzenie

wniosek-o-przesuniecie-terminu-poboru-gazu-wzor-pdf-doc-przykladAby uniknąć konieczności uregulowania wynikających z tego kar finansowych, należy złożyć pisemną prośbę do zakładu gazowniczego o odroczenie terminu. Jak sporządzić w tym celu stosowny dokument? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu wzór

wniosek-o-przesuniecie-terminu-poboru-gazu-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu wzór

Termin poboru gazu przez odbiorcę a przepisy

Zakład gazowniczy ma obowiązek ustalenia przewidywanego terminu zawarcia umowy o dostarczanie gazu, a wynika to z przepisów prawa energetycznego. Jak czytamy w artykule 7 ust. 2 tejże ustawy:

Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, 

miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, 

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Terminowy pobór gazu ma znaczenie także dla sytuacji ekonomicznej zakładu gazowniczego. Przedsiębiorstwo jest bowiem zobowiązane zawrzeć umowę o przyłączenia do sieci, jeśli istnieją m.in. ekonomiczne warunki przyłączenia.

Firma może nie wydać warunków przyłączenia, jeśli budynek znajduje się w dużej odległości od sieci i gazowni zwyczajnie „nie opłaca się” tworzyć takiego przyłącza.

Poza tym, jednym ze wspomnianych warunków ekonomicznych przyłączenia jest pozyskanie odbiorcy gazu, który „w racjonalnym terminie” zacznie korzystać z usług zakładu gazowniczego, czyli pobierać gaz.

W sytuacji, kiedy klient nie rozpoczyna poboru gazu w terminie, zakład gazowniczy traci.

  1. Po pierwsze, nie uzyskując spodziewanego przychodu.
  2. Po drugie, nie uzyskując zwrotu kosztów przyłączenia odbiorcy do sieci.

Nie dziwi zatem fakt, że odroczenie poboru gazu obarczone jest kosztami nakładanymi na klienta, który nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy. Tak zwana kara umowna stanowi rekompensatę, która nie powinna przekroczyć kwoty obciążających odbiorcę kosztów przyłączenia.

Kiedy konieczne bywa odroczenie poboru gazu?

Zmiana terminu poboru gazu dotyczy najczęściej inwestorów, którzy na etapie składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia nie przewidzieli opóźnień związanych z wykończeniem nowego mieszkania i przeprowadzką.

Jeśli dom nie został wykończony w terminie, jego użytkownicy nie są w stanie się do niego wprowadzić, a co za tym idzie – nie mogą też rozpocząć poboru gazu. 

Prośba o przesunięcie terminu poboru gazu może wynikać z różnych przyczyn, często niezależnych od inwestorów. Z reguły jest to konieczność oczekiwania na materiały budowlane, których brakuje w hurtowniach czy też niedostateczna ilość zgromadzonych funduszy, wynikająca ze wzrostu cen.

W każdym z takich przypadków inwestorzy mogą złożyć pismo do zakładu gazowniczego z prośbą o odroczenie terminu poboru gazu.

Dlaczego warto wnioskować o odroczenie poboru gazu?

Nieterminowe rozpoczęcie poboru gazu wiąże się z kosztami, wynikającymi wprost z zawartej z gazownią umowy. Wysokość takich kar to najczęściej 1 % opłaty za przyłączenie za każdy dzień przekroczenia tego terminu, a koszty te naliczane są po upływie 90 dni od ostatecznego terminu wykonania przyłącza.

Przedsiębiorstwa zwykle z dużym wyprzedzeniem upominają klientów o zbliżającym się terminie i ostrzegają o prawie do naliczenia kar umownych.

Dla odbiorców gazu jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie pisemnego wniosku o odroczenie poboru gazu, które gazownia może – choć nie musi – rozpatrzyć pozytywnie, wyznaczając przy tym nowy termin. 

Jak złożyć wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu?

Aby uniknąć kosztów finansowych i przesunąć termin poboru gazu, należy zwrócić się z bezpośrednią prośbą w tej sprawie do zakładu gazowniczego. Nie wystarczy jednak telefon czy spotkanie z pracownikiem przedsiębiorstwa.

Taki wniosek musi zostać udokumentowany w formie pisemnej, aby podanie można było dołączyć do akt klienta.

Inwestor nigdy nie ma gwarancji, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jednak mimo to warto go złożyć – pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia, zakład powinien przystać na prośbę klienta i wyznaczyć mu nowy termin poboru gazu.

Wniosek o odroczenie poboru gazu musi zawierać:

  • dane odbiorcy gazu,
  • adres nieruchomości przyłączonej do sieci,
  • wskazanie umowy warunków przyłączenia.

Prośbę należy podeprzeć też solidnymi argumentami, wskazującymi na fakt, że opóźnienia są niezależne od inwestorów. 

Podobne:

4.8/5 - (11 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl