Wezwanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości wzór

Jak napisać wezwanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości? Przeniesienia własności mieszkania na rynku pierwotnym dokonuje się poprzez zawarcie umowy przyrzeczonej.

Ustawa deweloperska nakazuje wskazać termin przeniesienia własności nieruchomości, która jest przedmiotem umowy deweloperskiej. Dodatkowo termin ten pojawia się też w prospekcie informacyjnym.

Wstęp

wezwanie-dewelopera-do-przeniesienia-wlasnosci-nieruchomosci-wzor-pdf-docCo należy zrobić więc w sytuacji, kiedy deweloper spóźnia się z realizacją tego zobowiązania? pierwszym krokiem powinno być wystosowanie do dewelopera oficjalnego pisma, w którym wezwiemy go do przeniesienia na nas własności nieruchomości, którą zakupiliśmy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości wzór

wezwanie-dewelopera-do-przeniesienia-wlasnosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wezwanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości wzór

Na czym polega przeniesienie własności nieruchomości?

Przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji budowlanej. Z tego powodu umowa deweloperska stanowi jedynie formę umowy przedwstępnej, zobowiązującej strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Umowa o przeniesienie własności mieszkania musi przyjmować formę aktu notarialnego. Związane z tym koszty może ponosić kupujący lub deweloper, jednak najczęściej leżą one po stronie nabywcy. 

Umowa przeniesienia własności nieruchomości powinna zawierać między innymi dane stron, dane przedmiotu umowy, oświadczenia stron dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz postanowienia świadczące o dopełnieniu uzgodnień zawartych w umowie deweloperskiej.

Gdzie szukać terminu przeniesienia własności nieruchomości?

Co robić w sytuacji, kiedy deweloper nie chce przenieść własności nieruchomości na jej nabywcę? Informacje dotyczące terminu przeniesienia własności oraz konsekwencji związanych z niedotrzymaniem tego terminu należy szukać przede wszystkim w zawartej wcześniej umowie.

Umowa deweloperska powinna odnosić się do tych zagadnień. Jeśli tak nie jest, nabywców chronią jeszcze zapisy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli ustawy deweloperskiej.

Umowa deweloperska powinna zawierać zapis dotyczący zobowiązania dewelopera do przeniesienia prawa własności mieszkania na nabywcę w określonym terminie, po zakończeniu budowy.

Przekroczenie tego terminu daje potencjalnym nabywcom możliwość odstąpienia od umowy, jednak dopiero po wyznaczeniu deweloperowi dodatkowych 120 dni na zawarcie umowy przyrzeczonej – mówi o tym ustawa deweloperska. 

Co zrobić, kiedy deweloper nie dotrzymuje terminu przeniesienia własności mieszkania?

Przeniesienie własności mieszkania od dewelopera na nabywcę powinno nastąpić w terminie oznaczonym w treści umowy. Jeśli tak się nie stanie, kupujący może wezwać dewelopera do przeniesienia własności, wyznaczając mu nowy termin dokonania zobowiązania – nie dłuższy niż 120 dni.

Jeżeli od wyznaczonego umownie terminu przeniesienia własności minęło ponad 120 dni, a deweloper nadal nie wypełnił swojego zobowiązania, nabywca bez żadnych konsekwencji może też odstąpić od zawartej umowy deweloperskiej.

Ma przy tym prawo żądania zwrotu wszystkich środków wpłaconych na rachunek powierniczy. 

Ponieważ zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej, umowę z deweloperem zawiera się w formie aktu notarialnego, poszkodowany nabywca może dochodzić też przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeśli wyrok sądu okaże się korzystny dla kupującego, to stanie się jednocześnie przekazaniem własności nieruchomości na rzecz nabywcy.

Odszkodowanie za niedotrzymanie terminu przeniesienia własności

Brak przeniesienia własności nieruchomości przez dewelopera na nabywcę uprawnia drugą stronę do żądania odszkodowania. Odszkodowanie na zasadach ogólnych równe jest wysokości szkód poniesionych na skutek niewywiązania się dewelopera z postanowień zawartej wcześniej umowy.

Taką szkodą może być na przykład wyższa rata kredytu. Poszkodowany musi jednak odpowiednio udokumentować poniesione straty, aby uzyskać odszkodowanie. Nie jest to konieczne w przypadku kar umownych.

Umowa deweloperska może odnosić się do kar umownych, które naliczane są automatycznie w przypadku opóźnień ze strony dewelopera.

Co więcej, kontrakt ten nierzadko zawiera także zapisy dotyczące odszkodowania, na które może liczyć nabywca, jeśli deweloper nie dotrzyma wyznaczonych terminów. Wysokość takiego umownego odszkodowania powinna przekraczać wysokość ustalonych kar umownych. 

Jak wezwać dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości?

Po przekroczeniu przez dewelopera ustalonego umownie terminu przeniesienia własności, nabywca powinien zażądać zawarcia umowy przyrzeczonej w sposób formalny. Może wypełnić w tym celu specjalny druk – wezwanie dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości. 

Dokument zawiera między innymi takie elementy, jak:

  • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
  • oznaczenie danych nabywcy,
  • oznaczenie danych dewelopera,
  • wskazanie nowego terminu przeniesienia własności,
  • zawarcie ostrzeżenia o wystąpieniu z roszczeniem o odszkodowanie (jeśli przewiduje je umowa) lub o odstąpieniu od umowy.

Wypełnione wezwanie do przeniesienia własności nieruchomości wzór nabywca powinien też podpisać i doręczyć deweloperowi tak, aby ten mógł się z nim zapoznać.

Należy uzyskać przy tym potwierdzenie odbioru pisma, co oznacza, że konieczne jest przesłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub uzyskanie podpisu odbiorcy na osobnej kopii. 

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl