Wniosek o utwardzenie drogi gminnej WZÓR .doc .pdf

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej? Drogi gminne, zwłaszcza drogi dojazdowe do posesji często pozbawione są utwardzonej nawierzchni, co wiąże się z ich wymywaniem przez ulewne deszcze. Odcinków tego typu mieszkańcy nie mogą utwardzać jednak samodzielnie, ponieważ to gmina zgodnie z prawem zarządza drogami gminnymi.

Wprowadzenie

wniosek-o-utwardzenie-drogi-gminnej-wzor-doc-pdfJeśli osoby mieszkające przy danej ulicy chcą doprowadzić do utwardzenia lub remontu nawierzchni, muszą skierować odpowiednie pismo właśnie do zarządcy gminy. Pismo, aby było skuteczne, powinno zawierać w treści wszystkie niezbędne elementy i informacje spełniające wymogi formalne. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej wzór doc pdf

wniosek-o-utwardzenie-drogi-gminnej-wzor-doc-pdf

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej wzór doc pdf

Dlaczego drogi gminnej nie mogą utwardzić mieszkańcy?

wazneZa zły stan techniczny drogi gminnej odpowiedzialny jest jej właściciel, zarządca, czyli sama gmina. Osoby zamieszkałe przy takiej ulicy nie mogą podjąć się naprawy czy utwardzenia nawierzchni drogi, ponieważ takie działanie traktowane jest jako samowola budowlana. 

utwardzenie-drogi-gminnej-wniosek-wzor

W jeszcze gorszej sytuacji byłby mieszkaniec, który dodatkowo nową nawierzchnią drogi gminnej przyczyniłby się do podniesienia jej poziomu, co ma bezpośredni wpływ na stan wody w gruncie.

Wtedy zastosowanie znalazłyby przepisy Prawa wodnego, zgodnie z którymi:

Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może ani zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Jeżeli właściciele nieruchomości położonych przy danej drodze podjęliby się jej utwardzenia lub remontu, to właściciel nawierzchni, czyli gmina, mogłaby wezwać ich do zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu poprzedniego.

Do kogo złożyć wniosek o utwardzenie drogi gminnej?

Mieszkańcy osiedla nie mogą samowolnie utwardzić drogi gminnej ani dokonywać jej remontów, ponieważ jest to prawem i obowiązkiem zarządcy dróg.

Jedyne, co zgodnie z przepisami, wolno im zrobić w takiej sytuacji to złożyć wniosek o utwardzenie drogi gminnej do zarządcy drogi, czyli w tym przypadku do gminy. 

Zarządca drogi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, ma obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dróg i chodników, a także innych obiektów inżynierskich i elementów drogowych.

Powinien także wykonywać okresowe kontrole stanu technicznego dróg, prowadzić książki dróg i podejmować działania interwencyjne. Wszystko to ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. 

Co może zrobić gmina na wniosek o utwardzenie lub remont drogi gminnej?

wazneŹle sformułowany wniosek o remont drogi gminnej może mieć różne skutki, niekoniecznie pokrywające się z intencjami wnioskodawców. Zarządca drogi ma bowiem prawo zadbać o bezpieczeństwo na danym odcinku nawierzchni poprzez:

  • dokonanie naprawy nawierzchni – remont ubytków, wyprofilowanie, utwardzenie,
  • ograniczenie prędkości na drodze tak, aby gwarantowała bezpieczny przejazd, 
  • czasowe zamknięcie odcinka drogi dojazdowej z oznakowaniem objazdów. 

Rozwiązanie w postaci ograniczenia prędkości do 30 km/h jest jednym z częściej stosowanych. Warto więc wiedzieć, jak skłonić gminę do przeprowadzenia prawdziwego remontu.

W sporządzeniu stosownego pisma pomocny będzie wzór wniosku o naprawę drogi gminnej. 

Co powinno zawierać pismo o utwardzenie lub remont drogi gminnej?

waznePismo do gminy w sprawie drogi gminnej  musi zawierać kilka elementów formalnych. Aby nie zapomnieć o żadnym z nich, warto wykorzystać wzór pisma o utwardzenie drogi, który przewiduje uwzględnienie takich danych, jak:

  • data i miejsce,
  • dane wnioskodawcy, 
  • dane zarządcy drogi, czyli gminy,
  • treść wniosku ze wskazaniem ulicy, której dotyczy pismo lub określenie jej odcinka,
  • podpis wnioskodawcy. 

Pismo do gminy o utwardzenie drogi gminnej może sporządzić jeden z mieszkańców lub ich grupa.

Oczywiście, zbiorowy wniosek ma większe szanse na pozytywne rozpatrzenie, ale na dokumencie nadal należy zawrzeć dane reprezentującego grupę wnioskodawcy, natomiast pozostałe osoby powinny po prostu podpisać się pod treścią podania. 

We wniosku o utwardzenie drogi warto uwzględnić swoją propozycję sposobu umocnienia drogi.

Nie jest to wiążące dla jej zarządcy, jednak stanowi korzystne rozwiązanie.

Gmina rozwiąże wskazany problem w takim zakresie, na jaki pozwolą jej posiadane środki finansowe. Złożenie propozycji utwardzenia drogi dojazdowej kruszywem czy gruzem – tańszymi materiałami – pozwala jednak zarządcy nie obawiać się o dalsze roszczenia w przypadku wyboru takiej technologii utwardzenia nawierzchni, która nie będzie odpowiadała mieszkańcom.

Ostateczną decyzję w sprawie gmina podejmie niezależnie, o czym wnioskodawcy powinni pamiętać. 

Podanie o remont lub utwardzenie drogi można uzupełnić także prośbą o ograniczenie zmian wysokościowych nawierzchni – niweletę drogi – w miejscach zjazdów. Ma to na celu zminimalizowanie różnic wysokości pomiędzy pojazdami należącymi do poszczególnych posesji.

Jeśli są one wyłożone kostką lub wylane betonem duża różnica pomiędzy ich nawierzchnią a drogą może doprowadzić do konieczności przebudowy. W przeciwnym razie woda deszczowa będzie zalegała na terenie drogi lub posesji prywatnej. 

Jak uzasadnić wniosek o remont drogi lub utwardzenie drogi?

wazneWniosek o naprawę drogi gminnej warto odpowiednio uzasadnić, aby podanie nie doprowadziło jedynie do wprowadzenia ograniczenia prędkości czy zamknięcia drogi z zaplanowaniem objazdu.

Właściwe argumenty powinny skłonić zarządcę drogi do podjęcia jak najszybszych działań w ramach posiadanych środków finansowych. 

Uzasadnienie remontu drogi gminnej musi wskazywać więc na bardzo zły stan techniczny nawierzchni – rozległe dziury, koleiny, błoto, wyrwy i ubytki. Pismo powinno sugerować, że uszkodzona nawierzchnia wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Z kolei pismo o utwardzenie drogi gminnej warto uzasadnić przede wszystkim jej nie przejezdnością – wymywaniem i zaleganiem wody opadowej po ulewnych deszczach. 

Wraz z uzasadnieniem, najlepiej będzie zaproponować odpowiednie (mieszczące się w budżecie gminy) rozwiązanie problemu.

Najtańszą opcją jest gruz i kruszywo, przy czym sam gruz może okazać się niebezpieczny dla opon pojazdów. Najlepszym wyborem będzie więc mieszanka, w której gruz stanowi nie więcej niż 30% nowej nawierzchni.

Najbardziej kosztowną opcją jest z kolei wylanie mieszanki asfaltowej lub kostka bądź bruk, dlatego takich rozwiązań gminie lepiej nie proponować… 

Podsumowanie

Za zły stan drogi zawsze odpowiada jej zarządca, zatem to do zarządcy drogi należy kierować wszelkie pisma związane z remontem nawierzchni.

Co istotne: w przypadku tylko miejscowego braku przejezdności drogi, w piśmie należy dokładnie określić tenże newralgiczny odcinek, który wymaga utwardzenia.

Jak łatwo się pewnie domyślić, gmina znacznie chętniej podchodzić będzie do utwardzenia konkretnych niedługich odcinków drogi publicznej, aniżeli do utwardzenia danej drogi na całej jej długości.

Koszty utwardzenia drogi w takim przypadku są nieproporcjonalnie większe!

Jeśli zatem występuje jedynie miejscowy brak przejezdności na danej drodze, postarajmy się określić, od jakiej posesji, do jakiej odcinek ten występuje, aby drogowcy bez problemów mogli go zlokalizować.

Podobne artykuły:

3.8/5 - (11 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl