Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR po angielsku i po polsku

Jak powinna wyglądać zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku? Oprócz paszportu i dowodu osobistego, dziecko wyjeżdżające za granicę z osobą inną niż opiekun prawny lub jedynie z jednym rodzicem musi posiadać także pisemną zgodę na wyjazd.

Wprowadzenie

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-po-angielsku-po-polsku-pdf-docTaką zgodę należy przygotować w co najmniej dwóch językach – po polsku oraz w języku kraju, do którego udaje się małoletni, ewentualnie po angielsku. Aby uniknąć braków formalnych związanych z przygotowaniem takiej zgody, przygotowaliśmy dla Państwa gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobrać można poniżej:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór angielski i polski

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-po-angielsku-po-polsku-pdf-doc

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór angielski i polski

Czym jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd po angielsku i po polsku to dokument, który stanowi potwierdzenie uzyskania zgody opiekuna prawnego/rodzica na podróż małoletniego dziecka za granicę pod opieką innej osoby, na przykład drugiego rodzica, dziadków, cioci czy przyjaciół rodziny.

Dokument tego typu może obejmować wszystkie podróże dziecka, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Częściej sporządzany jest jednak na jednorazową podróż, ponieważ w takiej formie jest bardziej respektowany. Zgodę na wyjazd dziecka wyraża się w osobnym dokumencie dla każdej osoby małoletniej. 

Kiedy przydaje się pisemna zgoda na wyjazd dziecka?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku będzie potrzebna niezależnie od celu podróży – również na terenie Unii Europejskiej i w strefie Schengen.

Dziecko, które przekracza granicę, musi mieć przy sobie przede wszystkim dowód osobisty lub paszport, jednak podczas kontroli urzędnicy mają prawo zażądać także pisemnej zgody rodziców na wyjazd małoletniego. 

Pismo może okazać się niezbędne podczas kontroli na lotnisku, podczas kontroli na granicy oraz w sytuacji wylegitymowania turystów przez uprawnione do tego służby, na przykład przez policję.

Takie dodatkowe kontrole zdarzają się wbrew pozorom dosyć często ze względu na fakt, że pracownicy straży granicznej i lotnisk są bardzo wyczuleni na dzieci podróżujące bez rodziców.

Sprawdzenie zgody ma na celu wykrywanie przypadków uprowadzenia, w tym również uprowadzenia rodzicielskiego – kiedy jeden z rodziców wybiera się w samotną podróż ze swoim dzieckiem, bez zgody drugiego rodzica.

Kto potrzebuje zgody na wyjazd dziecka, a kto może wyjechać w podróż bez niej?

Zgoda na wyjazd za granicę po angielsku i po polsku nie zawsze będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym zagraniczną podróż z dzieckiem. Wszystko zależy od warunków konkretnej sytuacji:

 • jeżeli niepełnoletnie dziecko wyjeżdża z obojgiem rodziców – zgoda nie jest potrzebna, wystarczy dowód lub paszport,
 • jeżeli niepełnoletnie dziecko wyjeżdża z jednym z rodziców/opiekunów – potrzebna jest zgoda drugiego rodzica wyrażona na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem,
 • jeżeli dziecko niepełnoletnie wyjeżdża za granicę z osobami, które nie są jego rodzicami ani opiekunami – potrzebna jest zgoda obojga rodziców (chyba że drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje lub nie został ustalony).

Zagraniczna podróż dziecka z jednym rodzicem

Upoważnienie zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to druk, który znajdzie zastosowanie również w sytuacji, kiedy jeden z rodziców zechce wyjechać za granicę ze wspólnym dzieckiem. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły.

Zgoda nie będzie potrzebna rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, jeśli:

 • jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona (w tym zakresie) lub zawieszona. 

Z kolei w sytuacji, kiedy zgoda na wyjazd jest niezbędna, a drugi rodzic nie chce jej udzielić, to opiekun ma możliwość wystąpienia do miejscowego organu władzy opiekuńczej (sądu) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę miejsca pobytu dziecka. 

Niedopełnienie tego obowiązku grozi rodzicowi przykrymi konsekwencjami.

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica rozpatrywany jest bowiem jako uprowadzenie małoletniego. Nieroztropnemu opiekunowi grozi za taki czyn nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Co powinna zawierać zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Przed zagranicznym wyjazdem dziecka z innym opiekunem, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia druk, jakim jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski.

Pismo zawiera wszystkie wymagane dane, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyjazd,
 • dane dziecka: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL,
 • dane rodziców: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego,
 • dane opiekuna na czas wyjazdu: imię, nazwisko, numer i seria dowodu, PESEL,
 • czytelne podpisy rodziców. 

Pełna zgoda na wyjazd może obejmować także zgodę na podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnego leczenia dziecka i pobytu w zakładach opieki zdrowotnej. 

Jaką formę powinna przyjmować zgoda na wyjazd dziecka?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę musi przyjmować formę pisemną, najlepiej z podpisem notarialnie poświadczonym. Niektóre kraje respektują wyłącznie zgody w formie aktu notarialnego.

Wystarczające jest opatrzenie dokumentu podpisem rodziców poświadczonym przez notariusza.

Można zatem sporządzić pismo samodzielnie, wykorzystując do tego gotowy do wypełnienia druk, jakim jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór angielski, jednak pozostawiając puste miejsce na podpis rodziców w obecności notariusza.

Za poświadczony notarialnie podpis płaci się około 20 zł plus VAT, tymczasem opłata za sporządzenie całego dokumentu to już koszt przekraczający 200 zł plus VAT. 

O czym jeszcze warto pamiętać, wyjeżdżając z dzieckiem za granicę?

Chociaż przepisy nie zabraniają, aby zgoda na wyjazd z dzieckiem za granicę była bezterminowa (do ukończenia przez dziecko 18. roku życia), to jednak znacznie bezpieczniejszą opcją jest sporządzenie osobnego dokumentu na każdą podróż dziecka.

Nie wszystkie kraje tolerują bowiem takie bezterminowe oświadczenia ze względu na fakt, że bywały one wykorzystywane do nielegalnych adopcji. 

Wypełniając druk zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska doc, warto dokładnie określić więc kierunek i czas podróży dziecka poprzez uwzględnienie daty wyjazdu i daty powrotu. 

Poza tym, przed wyjazdem warto upewnić się, czy zgoda po polsku i po angielsku nie musi zostać przetłumaczona dodatkowo na język kraju docelowego. Nie wszystkie służby mają bowiem obowiązek porozumiewania się w języku angielskim. 

Podobne:

4.6/5 - (10 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl