Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego WZÓR z omówieniem

Jak napisać wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego? Zadaniem kuratora rodzinnego jest sprawowanie opieki nad małoletnim i kontrolowanie zachowania jego opiekunów. Orzeczenie sądu dotyczące nadzoru kuratora jest z reguły skutkiem doniesienia o nienależytym sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Wprowadzenie

wniosek-o-zniesienie-kuratora-rodzinnego-wzor-pdf-doc-przykladAby doprowadzić do uchylenia takiego postanowienia, opiekunowie muszą udowodnić, że przyczyna ograniczenia im władzy rodzicielskiej już nie istnieje lub że nie stanowi zagrożenia dla dobra dziecka. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego, popierając go odpowiednimi dowodami.

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego wzór

wniosek-o-zniesienie-kuratora-rodzinnego-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego wzór

Kiedy na rodzinę nakładany jest dozór kuratora?

Sąd orzeka o dozorze kuratorskim na skutek doniesienia o niewłaściwym wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Takie informacje mogą wpłynąć do sądu z instytucji (pomoc społeczna, policja, szkoła) lub od osób prywatnych, na przykład od sąsiadów czy dalszych członków rodziny.

Nadzór kuratora nakładany jest na rodzinę w różnych okolicznościach. Może dotyczyć zarówno problemów opiekunów, jak i samego dziecka.

Najczęstsze przyczyny nałożenia nadzoru kuratorskiego to:

 • przemoc w rodzinie,
 • alkoholizm i używanie substancji psychoaktywnych,
 • długotrwałe bezrobocie,
 • trudna sytuacja materialna,
 • trudne warunki lokalowe,
 • częsta zmiana partnerów, 
 • przestępczość opiekunów lub małoletniego,
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych, itd. 

Jak wygląda nadzór kuratora rodzinnego?

Kurator rodzinny ma za zadanie:

 • kontrolować sprawowanie opieki nad dzieckiem przez jego rodziców/opiekunów,
 • sprawować opiekę nad małoletnim w zastępstwie rodziców. 

Jego prawem jest składanie nadzorowanej rodzinie wizyt domowych w dowolnym czasie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7.00 rano do 22.00 w nocy. 

Kurator ma obowiązek:

 • współpracować z rodziną podopiecznego,
 • udzielać rodzinie pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego,
 • pomagać w rozwiązywaniu trudności życiowych,
 • współdziałać z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które pomagają małoletnim. 

Kiedy możliwe jest zniesienie dozoru kuratora?

Uchylenie nadzoru kuratora możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy ustaną przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej opiekunom małoletniego. Co do zasady, następuje ono bowiem jedynie na pisemny wniosek o zniesienie kuratora sądowego, który mogą złożyć:

 • opiekunowie dziecka,
 • jeden z opiekunów dziecka,
 • kurator rodzinny,
 • odpowiednia instytucja zajmująca się pomocą małoletnim. 

Nadzór kuratora sąd orzeka zwykle bezterminowo, czyli do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jeśli małoletni sam popełnia czyny zabronione, dozór ten może zostać przedłużony nawet do czasu ukończenia przez podopiecznego 21. roku życia.

Jeśli jednak rodzina stara się usunąć przyczynę ograniczenia praw rodzicielskich i współpracuje z kuratorem oraz innymi instytucjami, może liczyć na zniesienie nadzoru kuratora wcześniej.

Wystarczy, że złoży wniosek o uchylenie nadzoru kuratora i odpowiednio go uzasadni.

Na skutek takiego wniosku sąd przeprowadza postępowanie, które ma udowodnić, czy przyczyna ograniczenia władzy rodzicielskiej opiekunom faktycznie nie zagraża już dobru dziecka.

W tym celu przesłucha między innymi rodzinę, kuratora oraz inne jednostki skierowane do współpracy z rodziną.

Jak zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o uchylenie kurateli?

Jedynie opiekunowie, którzy starają się usunąć przyczynę ograniczenia im władzy rodzicielskiej, mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego.

Powinni więc korzystać z każdej dostępnej formy pomocy i współpracować zarówno z samym kuratorem, jak i z innymi instytucjami, takimi jak asystenci rodziny, placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacje pozarządowe, placówki ochrony zdrowia oraz placówki wsparcia dziennego.

Zarówno kurator rodzinny, jak i wszystkie wymienione instytucje mogą wydać opinię, która będzie miała ogromne znaczenie w postępowaniu dotyczącym uchylenia nadzoru kuratorskiego.

Jak wnioskować o zniesienie kuratora rodzinnego?

Jak napisać wniosek o zniesienie nadzoru kuratora? Dokument tego typu powinien zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • dokładny adres sądu rejonowego, który ma rozpatrywać sprawę,
 • pełne dane wnioskodawcy, 
 • dane uczestnika,
 • zwrot “Wnoszę o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem”,
 • wskazanie postanowienia sądowego dotyczącego ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej (data i numer sprawy),
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis wnioskodawcy. 

Aby sporządzić pismo, które zawiera wszystkie wymagane elementy, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zniesienie kuratora rodzinnego.

Jak napisać wniosek o zdjęcie kuratora? Tak naprawdę najważniejszym elementem tego pisma jest opisanie bieżącej sytuacji rodzinnej oraz wszystkich dążeń rodziny do zlikwidowania przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora będzie pomocny w sporządzeniu dokumentu bez braków formalnych i ułatwi przygotowanie zwięzłego dokumentu, który zwiększy szanse rodziny na uchylenie nadzoru kuratora.

Wypełniony wzór wniosku o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego  należy przygotować w takiej liczbie egzemplarzy, ilu jest uczestników postępowania z jedną dodatkową kopią dla sądu. Każdy dokument należy opatrzyć swoim podpisem.

Do dokumentu dołącza się także odpis orzeczenia regulującego władzę rodzicielską.

Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora jest odpłatny – podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Wnioskodawca w trudniej sytuacji materialnej może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismo należy złożyć do sądu rodzinnego, tj. Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinny i Nieletnich, w okręgu odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania rodziny objęte nadzorem kuratorskim.

Co jeśli sąd oddali wniosek o uchylenie nadzoru kuratora? W takiej sytuacji rodzina może wystąpić o uzasadnienie postanowienia. Jeżeli uzna, że orzeczenie narusza przepisy prawa materialnego, ma prawo wnieść także zażalenie.

Podobne:

4.6/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl