Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR

Jak napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej? Rodzice dzieci, którym odebrano, zawieszono lub ograniczono władzę rodzicielską, mają prawo wnioskować o jej przywrócenie.

Warunkiem wyrażenia zgody na przywrócenie władzy rodzicielskiej jest udowodnienie, że ustała przyczyna, z powodu której opiekunowie zostali jej pozbawieni. Sąd może zmienić swoje postanowienie, jeśli wymaga tego dobro dziecka, w tym zwłaszcza jego prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Wprowadzenie

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-docJak napisać skuteczny wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej? wniosek przede wszystkim powinien swoją treścią spełniać wszelkie wymagania formalne stawiane pismom procesowy, dlatego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przegotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór

Utrata i przywrócenie władzy rodzicielskiej

Praw rodzicielskich może zostać pozbawiony jeden rodzic lub oboje opiekunów. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy dobro dziecka jest zagrożone. Jak czytamy w artykule 111. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Ten sam akt prawny daje jednak szansę na odzyskanie pełni praw rodzicielskich:

2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Gdzie złożyć wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o przywrócenie praw rodzicielskich należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

Warto mieć na uwadze, że wnioskodawcą będzie w takim przypadku jeden z rodziców, a uczestnikami postępowania drugi rodzic i dziecko. Niekiedy postępowanie w takiej sprawie bywa także wszczynane z urzędu. 

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej podlega rozpoznaniu w trybie nieprocesowym.

Postanowienie o przywróceniu praw rodzicielskich jest z kolei wydawane dopiero po przeprowadzeniu rozprawy. W toku postępowania sąd ma za zadanie zbadać, czy faktycznie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. 

Co powinien zawierać wniosek o przywrócenie praw rodzicielskich?

Sednem wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej po ograniczeniu czy zawieszeniu praw rodzicielskich jest wskazanie okoliczności faktycznych, które przemawiają za wydaniem takiego postanowienia przez sąd.

Na początku wnioskodawca powinien wskazać, jaka była przyczyna pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia jego władzy rodzicielskiej. Najczęściej jest to problem alkoholizmu czy brak środków do życia.

Wnioskodawca musi także udowodnić, że przyczyny te ustały, czyli przykładowo: powołać się na zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej czy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu (w zależności od sytuacji). 

Uzasadnienie wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej stanowią też wszelkie inne dowody, które mogą oddziaływać na przekonanie sądu do zmiany postanowienia.

Będą to zatem również zeznania świadków czy wywiady środowiskowe.

Sąd może dopuścić do materiałów dowodowych nawet ocenę więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, wystawioną przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny lub inną placówkę specjalistyczną. 

Zanim sąd podejmie decyzję o przywróceniu pełnej władzy rodzicielskiej, ma obowiązek ustalić, czy ustąpienie przyczyny zawieszenia, ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich ma trwały charakter. 

Jak przygotować wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej musi spełniać wymogi pisma procesowego.

W sporządzeniu poprawnego i pełnego dokumentu pomocny będzie gotowy do wypełnienia wzór wniosku o odzyskanie dzieci, który należy uzupełnić o następujące dane:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • nazwę sądu rejonowego, do którego kierowany jest wniosek,
  • dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe,
  • dane dziecka, którego dotyczy wniosek: imię, nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców,
  • sygnatura akt sprawy i nazwa sądu, który wydał orzeczenie w sprawie ograniczenia, zawieszenia lub odebrania władzy rodzicielskiej,
  • treść wniosku z uzasadnieniem,
  • lista załączników z dowodami, na które powołuje się wnioskodawca.

Jak każdy wniosek do sądu, również wniosek o przywrócenie ograniczonej władzy rodzicielskiej należy odpowiednio uzasadnić, a użyte argumenty poprzeć dowodami.

Do pisma najczęściej dołącza się podstawowe odpisy, takie jak akt urodzenia dziecka czy odpis orzeczenia, w którym sąd orzekł w przedmiocie władzy rodzicielskiej, a także odpowiednie w danej sytuacji zaświadczenia, zeznania czy oświadczenia. 

Warto podkreślić także, że wniosek do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. Można uiścić ją w znakach skarbowych naklejonych na wniosku lub przelewem na konto bankowe.

Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty stanowi kolejny niezbędny załącznik do wniosku o przywrócenie praw rodzicielskich. Jeśli pismo nie zostanie opłacone, sprawa nie będzie rozpatrywana. Sąd wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, pod rygorem zwrotu dokumentów.

Jak uzasadnić wniosek o odzyskanie praw rodzicielskich?

Wniosek o odzyskanie praw rodzicielskich wymaga dokładnego i rzetelnego opisania stanu faktycznego, wskazującego na ustąpienie przyczyny ograniczenia lub pozbawienia rodzica praw rodzicielskich.

Wnioskodawca powinien określić swoją sytuację bytową i opisać wszystkie kroki, jakie podjął, aby zmienić ją na lepsze i odzyskać dziecko.

Warto powołać się także na relacje, jakie łączą rodzica z małoletnim – we wniosku można bez obaw pisać zarówno o częstotliwości kontaktów z dzieckiem, jak i o wiążących rodzinę uczuciach. 

Dążenia do usunięcia przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz osiągnięcie sukcesu w tym zakresie wnioskodawca musi odpowiednio udowodnić. W przeciwnym razie jego wyjaśnienia będą mało wiarygodne w oczach sądu.

Pismo należy podeprzeć więc zeznaniami świadków (nauczycieli, członków rodziny, sąsiadów), zaświadczeniami (np. o odbytej terapii) czy też opinią kuratora rodzinnego.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl