Kto odpowiada za odśnieżanie chodników i usunięcie lodu z budynku

Nadejście zimy nakłada także na Towarzystwa Budownictwa Społecznego dodatkowe obowiązki. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele i zarządcy budynków muszą usuwać śnieg i lód z chodnika, podwórka, bram oraz z dachu budynku.

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej (np. drogi gminnej) służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeżeli chodniki położone są na terenie budowy, to wówczas obowiązki te należą do wykonawcy robót budowlanych (art. 5 ust. 2).

Natomiast uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (art. 5 ust. 3).

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Poszkodowany, który uległ wypadkowi na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku albo doznał urazu spowodowanego przez spadający z dachu śnieg i sople, może się domagać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia od właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub innego podmiotu, na którym ciąży obowiązek odśnieżania i usuwania lodu.
Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu i doprowadzi do tego, że osoba ta nie będzie mogła w ogóle pracować, to może ona nawet domagać się renty od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę (art. 444 § 2 kodeksu cywilnego).

Przeczytaj również: Czy można wygrać z uciążliwym sąsiadem?

Podobne:

Rate this post