Umowa cesji partycypacji WZÓR

Partycypacja to udział w kosztach budowy mieszkania, który umożliwia korzystanie z danej nieruchomości w drodze najmu od TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, możliwe jest zbywanie praw z tytułu partycypacji.

Tak zwana cesja praw pozwala na przeniesienie wierzytelności wobec dłużnika na osobę trzecią i to właśnie umowę cesji wykorzystuje się w celu zbycia praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji mieszkania TBS. Wzór umowy cesji partycypacji pobierzesz w dalszej części artykułu!

Czym jest mieszkanie TBS?

Mieszkanie TBS to mieszkanie społeczno-czynszowe, czyli udostępniane interesantom na zasadach najmu długoterminowego. Najem takich mieszkań realizuje TBS przy wsparciu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Najemca TBS nie płaci czynszu na rzecz wynajmującego – jedynie opłaty mieszkaniowe.

Mieszkania TBS przeznaczone są dla określonej grupy interesantów. Mogą wynajmować je osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Wyjątkiem są przypadki, w których zmiana miejsca zamieszkania z lokalu własnościowego na lokal TBS związana jest z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów TBS. Kryteria dotyczą także dochodu interesantów.

Mieszkania TBS dedykowane są tym, których nie stać na własne mieszkanie lub najem na zasadach rynkowych.

Cesja i partycypacja TBS co to?

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to jednostka zajmująca się budową, administracją i wynajmem mieszkań czynszowych. Chociaż mogą one różnić się między sobą wewnętrznymi ustaleniami i odmienną polityką, to zasada ich działania jest niemal taka sama.

TBS oferują niskie ceny czynszów za sprawą pokrycia większości kosztów budowy ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (70%). Pozostałą część (30%) wnoszą sami lokatorzy.

Co to jest partycypacja? TBS partycypacja to podstawowy koszt, jaki ponosi lokator takiego mieszkania – inaczej wkład najemcy w koszty budowy lokalu.

O kwocie partycypacji w kosztach budowy decyduje wartość odtworzeniowa, którą definiuje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy. Partycypację można obliczać także poprzez pomnożenie wartości odtworzeniowej przez metraż i 30%.

Umowę partycypacji z TBS podpisuje się przed realizacją inwestycji, ale nie oznacza to, że mieszkania TBS nie będą mogły zmienić w przyszłości swojego właściciela.

Warto podkreślić, że odkupienie nieruchomości TBS jest niemożliwe, bowiem jego użytkownik jest jedynie najemcą i nie ma praw majątkowych do lokalu. Może jednak – po uzyskaniu zgody od TBS – dokonać cesji partycypacji TBS.

Cesja partycypacji TBS to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy cedentem a osobą trzecią, czyli cesjonariuszem. Na podstawie takiej umowy wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią. Umowa cesji partycypacji TBS dotyczy przeniesienia udziałów w nieruchomości.

Jak napisać umowę cesji partycypacji TBS?

Partycypacja w TBS opiera się na podpisaniu umowy dotyczącej udziału w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. W jej następstwie zawiera się umowę najmu, a tym samym zyskuje się prawo do zamieszkiwania i korzystania z lokalu mieszkalnego.

W zamian za to najemca uiszcza czynsz, który pokrywa koszty eksploatacji budynku i spłaty zobowiązań TBS związanych z budową (spłata kredytu BGK). Po wniesieniu wkładu własnego i zawarciu umowy najmu istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

Aby tego dokonać, należy zawrzeć umowę cesji partycypacji, rozwiązać dotychczasową umowę i opuścić zajmowane mieszkanie. Gotowy do wypełnienia wzór umowy cesji partycypacji TBS pobierzesz poniżej:

Umowa cesji partycypacji wzór

cesja-partycypacji-tbs-wzor-pdf-doc

Cesja partycypacji TBS wzór

Warunki cesji partycypacji w TBS uzależnione są od tego, kto zawarł umowę partycypacji. Jeśli była to osoba fizyczna, zastosowanie znajdzie artykuł 29 ustawy o TBS, zgodnie z którym osoba fizyczna, która zawarła z TBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Ograniczenie to ma na celu powstrzymanie procesu zawyżania przez partycypantów kwoty, za którą przenoszą oni swoje prawa na osoby trzecie. Rygory te złagodzono jednak w przypadku partycypantów, którzy są pracodawcami lub osobami prawnymi.

Niemniej jednak umowa cesji partycypacji, na podstawie której możliwa jest odsprzedaż partycypacji w TBS powinna zawierać kilka stałych elementów, a tym przede wszystkim wskazanie stron stosunku prawnego oraz wskazanie zawartej z TBS umowy partycypacji.

Odkupienie partycypacji w TBS

Partycypacja mieszkania TBS może zostać „odsprzedana” poprzez przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią.

Pracodawcy i osoby prawne z wyliczeniem powiatów, gmin, związków międzygminnych i Agencji Mienia Wojskowego mogą dokonywać takich cesji bez zgody TBS, natomiast osoby fizyczne muszą uzyskać taką zgodę, aby przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacji na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Po uzyskaniu zgody TBS osoba fizyczna może – korzystając z zasady swobody umów – przenieść partycypację na nabywcę, ustalając przy tym wysokość, termin i formę płatności.

Warto podkreślić jednak, że nie każdy ma możliwość zostania nabywcą partycypacji z TBS. Warunki, jakie musi spełnić nabywca określa artykuł 30 ustawy o TBS, zgodnie z którym lokal można wynająć osobie fizycznej, jeśli:

  • osoba ta nie ma tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  • uzyskuje dochody, które nie przekraczają kwoty przewidzianej w ustawie.

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy z TBS nie powinien przekraczać:

  • 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym iloczynu wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, pomnożonego przez współczynnik 1,2.

Podobne:

4.6/5 - (31 votes)

3 komentarze do Umowa cesji partycypacji WZÓR

Komentowanie jest wyłączone.