Umowa cesji partycypacji


……………………….., data ………………..

CESJA PRAW Z UMOWY PARTYCYPACJI

Ja niżej podpisany ……………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym numer

…………………….., numer PESEL ………………………….. korzystając z posiadanych praw

wynikających z umowy partycypacji numer …………………………….. niniejszym ceduję  z dniem

………………………. prawa i obowiązki wynikające z powyższej umowy na Pana/Panią*………………….

………………………..zamieszkałego/zamieszkałą*………………………………………………………………..

legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym numer ………………………………., numer

PESEL …………………………………………

 

………………………………………………

czytelny podpis ustępującego partycypującego

Wyrażam zgodę.

………………………………………………

czytelny podpis współmałżonka

____________________

* niepotrzebne skreślić


 

Pobierz wzór umowy

Umowa cesji partycypacji

3 komentarze do Umowa cesji partycypacji

Komentowanie jest wyłączone.