Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS – PDF i DOC

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS? Prawo do odwołania od decyzji KRUS przysługuje każdemu. Ubezpieczony ma na to 14 dni, licząc od daty otrzymania stosownych dokumentów. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, może złożyć jeszcze wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu, o ile wykaże, że nie wysłał pisma na czas z przyczyn niezawinionych.

Wstęp

wzor-pisma-odwolania-od-decyzji-krus-pdf-doc-przykladNajczęściej, odwołanie od decyzji KRUS dotyczy orzeczenia lekarskiego w sprawie nieprzyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Aby sporządzić takie odwołanie – należy spełnić szereg formalnych wymogów oraz zawrzeć w piśmie wystarczającą ilość niezbędnych informacji.

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma odwołania od decyzji KRUS, które pobierzesz poniżej:

Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS

wzor-pisma-odwolania-od-decyzji-krus-pdf-doc-przyklad

Wzór pisma odwołania od decyzji KRUS

Decyzja lekarza orzecznika KRUS

waznePrawo do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Aparat orzecznictwa w KRUS działa w systemie orzekania dwuinstancyjnego.

W pierwszej instancji orzeczenie wydaje lekarz rzeczoznawca, natomiast w drugiej komisja lekarska, orzekająca w składzie trzyosobowym.

Lekarz rzeczoznawca i komisja lekarska wydają orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania oraz analizy posiadanej dokumentacji z leczenia ubezpieczonego.

Lekarz może zlecić dodatkowo przeprowadzenie badania zaocznego, o ile jest w posiadaniu wystarczającej dokumentacji medycznej, a stan zdrowia osoby ubezpieczonej nie pozwala na osobiste stawienie się na badaniu.

Co więcej, zarówno lekarz rzeczoznawca, jak i komisja lekarska mogą skierować ubezpieczonego na dodatkowe konsultacje specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

W praktyce orzeczenia wydawane przez lekarzy w większości przypadków działają na niekorzyść wnioskodawców.

Nawet osoby posiadające umiarkowany czy znaczny stopień niepełnosprawności mogą spotkać się z problemami w procesie prowadzącym do uzyskania renty.

Lekarze często podejmują w ich sprawie decyzję o przekwalifikowaniu się lub znalezieniu innego źródła dochodu.

Na szczęście, wydanie orzeczenia lekarskiego, które świadczy o tym, że renta jest nienależna, nie oznacza definitywnego zakończenia sprawy. Wnioskodawca może bowiem złożyć odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS.

Odwołanie od orzeczenia lekarza KRUS

wazneOrzeczenia w sprawie przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego wydają lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie pod nadzorem Prezesa KRUS. Nadzór bezpośredni z upoważnienia Prezesa sprawuje nad nimi lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego.

Tymczasem nadzór zwierzchni  z upoważnienia Prezesa KRUS sprawuje naczelny lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.

Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS i komisji lekarskich mogą sprowadzać się do podjęcia decyzji o:

 • trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
 • stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wskazań do rehabilitacji leczniczej.

Odwołanie KRUS (zupełnie jak w przypadku odwołania od decyzji ZUS) może dotyczyć zatem wymienionych wyżej decyzji. Ubezpieczony ma prawo wnieść odwołanie do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzeczenia.

Pismo powinien złożyć za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała taki wypis. Orzeczenie komisji jest ostateczne i od niego odwołanie ubezpieczonemu nie przysługuje.

Jeśli odwołanie nie zostanie wniesione i lekarz inspektor w tym samym terminie nie zgłosi zarzutu wadliwości orzeczenia, decyzja staje się prawomocna.

Orzeczenie stanowi wtedy podstawę do wydania przez prezesa decyzji w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jak odwołać się od decyzji orzecznika KRUS?

pytaniePismo do KRUS odwołanie od decyzji lekarza orzecznika jest dokumentem o charakterze urzędowym. Musi zawierać określone elementy i zachowywać typową dla pism tego typu formę.

W celu sporządzenia poprawnego dokumentu zaleca się wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma odwołania od decyzji KRUS. Druk należy uzupełnić odpowiednimi argumentami, które mogą wpłynąć na zmianę wydanej decyzji.

Konieczne będzie również przedłożenie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej i innych dowodów, które zwiększą skuteczność zaskarżenia.

Jak napisać odwołanie od komisji lekarskiej KRUS? Przede wszystkim należy pamiętać, że odwołanie można złożyć jedynie od decyzji lekarza orzecznika. Jego orzeczenie lekarskie podlega aprobacie regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego który może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia w pierwszej kolejności.

Prawo takie przysługuje także zainteresowanemu. Jeśli złoży on stosowne odwołanie, sprawa będzie podlegała ponownemu rozpatrzeniu – tym razem przez komisję lekarską.

Ta podejmie decyzję na podstawie własnej oceny stanu zdrowia ubezpieczonego i wyda orzeczenie, zapadające większością głosów.

Odwołanie od decyzji KRUS powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane ubezpieczonego,
 • wskazanie decyzji komisji lekarskiej KRUS, której dotyczy,
 • odniesienie do orzeczenia, które zainteresowany chce zaskarżyć – w części lub w całości,
 • uzasadnienie stanowiska, czyli argumenty, które przemawiają za zmianą decyzji na korzyść ubezpieczonego,
 • czytelny podpis.

Warto pamiętać, że sporządzając odwołanie od orzeczenia KRUS, nie można pozostawać gołosłownym.

Wszystkie argumenty należy poprzeć materiałem dowodowym, który może przedstawiać nowe fakty lub ukazywać sytuację w innym świetle.

Podsumowanie

wazneJeżeli nie zgadzasz się z decyzją jaką wydał KRUS (np. decyzji odmawiającej dalszego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy), choćby nawet w małej części – możesz złożyć odwołanie od decyzji KRUS.

*Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest całkowicie zwolnione od jakichkolwiek opłat.

Odwołanie trzeba jednak złożyć w ciągu miesiąca od dnia w którym otrzymaliśmy decyzję z KRUS-u, odwołanie od decyzji KRUS oczywiście składa się do jednostki, która taką decyzję wydał, co jednak ważne, wzór odwołania od decyzji adresuje się do właściwego sądu.

Terminu 14-dniowego należy bezwzględnie dochować!

Warto przeczytać:

4.6/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl