Wniosek o przyspieszenie wpisu / zmiany w KRS wzór

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu lub zmiany w KRS? Podmioty prowadzące działalność podlegającą rejestracji w KRS, mają obowiązek bieżącego aktualizowania swoich danych w rejestrze.

Zarówno wpisu rejestracyjnego, jak i wpisu wprowadzającego zmiany dokonuje się na formularzu urzędowym. Czynność ta podlega opłacie sądowej w kwocie stałej.

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-zmiany-w-krs-wzor-pdf-docChociaż zgodnie z przepisami sąd rejestrowy ma tylko 7 dni na rozpatrzenie wniosku do KRS, to w praktyce termin ten ulega zwykle przedłużeniu nawet do 3 miesięcy. Na szczęście, przedsiębiorca zawsze może złożyć wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku KRS. Jak go sporządzić? aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy dwa gotowe do wypełnienia wzory wniosków, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-w-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu w KRS wzór

oraz:

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zmiany-w-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

Ile wynoszą przepisowe terminy rozpatrywania wniosków do KRS?

Według obowiązujących przepisów sąd rejestracyjny powinien rozpatrzyć wniosek KRS w ciągu 7 dni, licząc od daty jego wpłynięcia. Jeśli jednak wnioskodawca nie dopilnuje poprawności dokumentu, termin ten nie będzie miał znaczenia. W przypadku stwierdzenia tak zwanej przeszkody do dokonania wpisu, czyli:

  • braku wymaganych dokumentów,
  • błędów w wypełnionym wniosku,
  • braków formalnych we wniosku,

Sąd wezwie wnioskodawcę do „usunięcia przeszkody do dokonania wpisu”, czyli do doniesienia niezbędnych dokumentów, uzupełnienia braków czy poprawienia błędów. Wnioskodawca ma na to 7 dni od daty wezwania.

Kiedy tego dokona, termin na rozpoznanie wniosku liczony jest od początku, co oznacza, że sąd ma ponownie 7 dni na jego rozpatrzenie. 

W sytuacji, kiedy rozpoznanie wniosku wiąże się z koniecznością wysłuchania uczestników postępowania, bądź z przeprowadzeniem rozprawy, termin na rozpatrzenie wniosku wynosi zgodnie z przepisami już nie tydzień, a jeden miesiąc. 

Wnioskodawca powinien jednak zdawać sobie sprawę, że omawiane terminy, określone przepisowo, mają jedynie charakter instrukcyjny. Sąd wcale nie ma obowiązku ich przestrzegać – przekroczenie terminu nie grozi konsekwencjami prawnymi.

Jednocześnie, charakter instrukcyjny wyznaczonych terminów nie powinien stanowić też podstawy do przedłużania procesu rozpatrywania wniosku.

Chociaż prawo nie zapewnia wnioskodawcy prawnych instrumentów służących przyspieszeniu procedury rozpatrzenia wniosku, to zawsze może on złożyć dodatkowo wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS.

Jak długo rozpatrywany jest wniosek o rejestrację w KRS?

Podmiot gospodarczy, którego działalność podlega rejestracji w KRS – powinien wiedzieć, że wniosek rejestracyjny podlega opłacie sądowej i musi zostać złożony na specjalnym druku urzędowym.

Rejestracja może podlegać dodatkowej opłacie, jeśli wpis musi zostać ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Na rozpatrzenie wniosku o rejestrację w KRS sąd rejestrowy ma 7 dni, licząc od dnia wpływu wniosku. Jeśli podmiot chce przyspieszyć tę procedurę, powinien złożyć pismo o przyspieszenie wpisu do KRS. Taki wniosek pozwala niekiedy skrócić czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku o wpis nawet do 3 dni roboczych. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu KRS?

Przy składaniu wniosków o zmianę wpisu KRS, podmiot gospodarczy obowiązują podobne zasady, jak w przypadku składania wniosku o rejestrację. Wniosek tego typu również podlega opłacie, jednak przy zgłaszaniu wielu zmian w ramach jednego wniosku (np. adresu, składu zarządu, statutu), opłacie podlega jeden druk, uwzględniający wszystkie zmiany. 

Ile czasu ma sąd rejestracyjny na rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu? Zgodnie z przepisami jest to 7 dni, licząc od dnia wpłynięcia wniosku, o ile w dokumentach nie pojawią się błędy lub braki formalne wymagające uzupełnienia, lub naniesienia poprawek.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której organizacja będąca stowarzyszeniem zmienia swój statut.

W takim przypadku sąd rejestracyjny może przesłać wniosek do starosty powiatu, który stanie się wtedy stroną postępowania – będzie mógł zgłosić swoje uwagi do sprawy i przekazać je do KRS. Czas rozpatrywania wniosku przedłuża się w takich okolicznościach do 3 miesięcy. 

Również w praktyce podmioty gospodarcze doświadczają znacznego przedłużania procedury rozpatrywania wniosków, nawet tych, które zgodnie z przepisami powinny zostać rozpoznane w ciągu tygodnia.

Wynika to przede wszystkim z ilości pism, które przyjmuje Referendarz. W okresie wakacyjnym, w trakcie urlopów czy zwolnień, termin 7 dni może przeciągnąć się do 3 miesięcy i dłużej. Właśnie dlatego warto złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS – w wielu przypadkach okazuje się on bardzo skuteczny. 

W jaki sposób można przyspieszyć rozpoznanie sprawy KRS?

Przyspieszenie rozpoznania sprawy KRS możliwe jest na podstawie specjalnego wniosku. Pismo do KRS o przyspieszenie sprawy składa się do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Dane niezbędne do zaadresowania dokumentu można znaleźć na stronie internetowej konkretnego sądu rejestrowego. 

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Przede wszystkim powinien wskazywać datę złożenia wniosku, którego rozpoznanie podmiot chce przyspieszyć. Konieczne jest także ujęcie w piśmie swoich danych przedsiębiorcy (w tym numeru KRS) oraz sygnatury sprawy.

Sygnaturę sprawy można znaleźć w górnej części wniosku o wpis – właśnie dlatego składając wniosek w sądzie, należy zachować jego kopię z wprowadzoną sygnaturą i pieczątką (z datą i godziną wpływu dokumentów).

Wniosek o przyspieszenie KRS wymaga także uzasadnienia. Dokument powinien wskazywać przyczyny, które wyjaśniają, dlaczego szybkie zarejestrowanie zmiany w KRS jest ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności. 

Nie wolno zapominać także o podpisaniu wniosku. Swój podpis powinny złożyć na nim osoby upoważnione do reprezentacji przedsiębiorstwa lub spółki. Jeśli pismo podpisze pełnomocnik, wymagane będzie dołączenie do wniosku poświadczonej kopii pełnomocnictwa i dowodu opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jak wypełnić wzór wniosku o przyspieszenie wpisu KRS?

Najlepszym sposobem na przyspieszenie rozpoznania wniosku KRS jest wypełnienie gotowego wzoru pisma, które uwzględnia następujące dane:

  • datę i miejsce złożenia wniosku, którego rozpoznanie ma być przyspieszone,
  • nazwę wydziału, do którego kierowane jest pismo,
  • dane przedsiębiorcy, w tym numer KRS
  • sygnaturę sprawy. 

Skorzystanie z gotowego druku w celu złożenia wniosku pozwoli uniknąć ewentualnych błędów i braków formalnych, które mogłyby niepotrzebnie przedłużyć całą procedurę. 

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
O Redakcja 422 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl