Rozwiązanie spółki cywilnej WZÓR uchwały

Jak napisać wzór uchwały o rozwiązanie spółki cywilnej? Prowadzenie spółki cywilnej, tak jak każdego innego biznesu może okazać się trudne lub nierentowne. Kiedy koszty przekraczają zyski lub pomiędzy wspólnikami nie ma zgody w sprawach prowadzenia spółki, mogą oni podjąć decyzję o jej rozwiązaniu.

Wstęp

rozwiazanie-spolki-cywilnej-wzor-uchwaly-pdf-doc-przykladSprawdź, jak szybko i bez zbędnych formalności rozwiązać spółkę cywilną oraz pobierz przygotowany przez nas wzór uchwały, po której podjęciu spółka będzie mogła przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Wzór uchwały, który pobierzesz poniżej, wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie podpisać:

Rozwiązanie spółki cywilnej Wzór Uchwały

rozwiazanie-spolki-cywilnej-wzor-uchwaly-pdf-doc-przyklad

Rozwiązanie spółki cywilnej Wzór Uchwały

Rozwiązanie spółki cywilnej – przyczyny

Jak już wspomniałam, najczęstszym powodem decyzji o wyjściu ze spółki cywilnej jest brak zysków. Jednakże likwidacja spółki cywilnej może być wynikiem:

 • śmierci wspólnika
 • upadłości wspólnika
 • wypowiedzenia umowy przez wspólnika
 • decyzji sądu o rozwiązaniu spółki z ważnych powodów na żądanie wspólnika
 • upływu terminu, na jaki spółka została zawiązana.

Warto dodać, że w umowie wspólnicy mogą określić inne powody, po zaistnieniu których może mieć miejsce likwidacja spółki cywilnej tj.

 • problem ze zrealizowaniem lub dokończeniem inwestycji, dla której wykonania spółka została założona
 • brak dochodów w wysokości pierwotnie założonej przez wspólników
 • utrata uprawnień do wykonywania zawodu przez któregokolwiek lub wszystkich wspólników.

Należy dodać, że decyzja o istnieniu spółki należy do wspólników, dlatego mogą oni podjąć uchwałę o jej likwidacji również z innych przyczyn – nawet jeśli nie zostały one wymienione w umowie spółki.

Jak przeprowadzić rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy spółka cywilna jest umową łączącą co najmniej dwóch wspólników. Z uwagi na powyższe wystąpienie ze spółki dwuosobowej któregoś ze wspólników wiąże się z jej rozwiązaniem.

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego wypowiedzenie udziału powinno być złożone na trzy miesiące naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niemniej z ważnych powodów wypowiedzenie może zostać dokonane bez zachowania terminu wypowiedzenia lub z zachowaniem zasad przewidzianych w umowie spółki.

Najprościej jednak i najrozsądniej jest przeprowadzić rozwiązanie spółki cywilnej za porozumieniem stron wspólną wolą wspólników, czyli na mocy jednomyślnej uchwały może dojść do rozwiązania spółki cywilnej z dniem podjęcia uchwały lub w innym wybranym terminie.

Uchwała rozwiązująca powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

Forma ta będzie właściwa i wystarczająca nawet jeśli umowa spółki została sporządzona w formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Należy zaznaczyć, że przepisy kodeksu cywilnego nie regulują trybu podejmowania uchwał, ani nie wskazują jakie elementy powinny znaleźć się w dokumencie, dlatego wspólnicy mogą opracować własny wzór uchwał lub skorzystać ze wzoru przygotowanego przez prawnika.

Oferowana uchwała o rozwiązaniu spółki cywilnej PDF to szablon, który wspólnicy mogą swobodnie używać. Dla ważności wzór uchwały należy wydrukować, wypełnić i podpisać.

Na uchwale o rozwiązaniu spółki cywilnej powinny znaleźć się podpisy wszystkich wspólników (tryb jednogłośny) lub wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki, chyba że co innego wynika z umowy spółki.

Rozwiązanie umowy spółki cywilnej, a dalsze postępowanie likwidacyjne

Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki cywilnej kolejnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, którego zadaniem jest ukończenie bieżących spraw spółki, wykonanie ciążących na niej zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.

Rutynowe postępowanie likwidacyjne spółki cywilnej dzieli się na następujące etapy:

 • spłata zobowiązań spółki jeśl to konieczne w tym celu należy spieniężyć majątek spółki, wierzyciele, którzy nie zostaną spłaceni mogą dochodzić zapłaty od byłych wspólników spółki
 • zwrot wspólnikom wkładów wniesionych do spółki
 • podział nadwyżki między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki.

Należy wspomnieć, że wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podziale majątku spółki cywilnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub przeprowadzić podział majątku i zwrot nakładów według ustalonych w umowie/uchwale zasad.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl