Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany udziałów? Wspólnicy spółki cywilnej mają prawo dokonać zmiany proporcji udziału w zyskach i stratach. Takie zmiany należy uwzględnić w umowie spółki, a także zgłosić je do urzędu skarbowego. Jak wprowadzić zmiany do umowy spółki cywilnej, kiedy zmieniają się udziały wspólników?

Wprowadzenie

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-udzialow-wzor-pdf-docNajprostszym, a zarazem najszybszym sposobem na wprowadzenie zmian odnośnie udziałów, jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy spółki cywilnej, aneks taki posiadać powinien niezbędne informacje oraz dane, które spełnią wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu dotyczący zmiany udziałów w spółce cywilnej, dokument pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-udzialow-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Udziałów wzór

Zmiana udziałów w spółce cywilnej podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego

Zmiana udziałów w spółce cywilnej – czyli zmiana proporcji udziału w zyskach i stratach – powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego. Ma to bowiem wpływ na dokonywanie rozliczeń w podatku dochodowym.

Przychody każdego wspólnika (będącego jednocześnie podatnikiem) określa się proporcjonalnie do jego prawa udziału w zyskach. Zasady te stosuje się odpowiednio także do rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i do odliczania strat. 

O zmianie udziału wspólników spółki cywilnej należy poinformować urząd skarbowy w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmian.

Zgłoszenia zmian nie dokonuje się na formularzu, lecz poprzez przesłanie do US odpisu uchwały o zmianie umowy lub odpisu aneksu do umowy. Z treści tych dokumentów powinno wynikać, od kiedy wprowadzane zmiany wchodzą w życie. 

Zmiana umowy spółki cywilnej w związku ze zmianą udziałów

Zmiana umowy spółki cywilnej towarzyszy niemal wszystkim zmianom w spółce, w tym między innymi zmianie adresu, zmianie składu osobowego spółki czy wreszcie zmianie proporcji udziałów.

Takich zmian dokonuje się w umowie spółki cywilnej na trzy sposoby:

 • sporządzenie aneksu zmieniającego postanowienia umowy,
 • sporządzenie całkowicie nowej umowy z zaznaczeniem, że zastępuje ona umowę poprzednią – w przeciwnym razie nowa umowa skutkować będzie powstaniem kolejnej spółki cywilnej, 
 • podjęcie przez wspólników uchwały modyfikującej umowę spółki.

Najprostszym sposobem zmiany umowy spółki jest sporządzenie aneksu zmieniającego.

Co do zasady, wystarczające jest zawarcie takiego aneksu w formie pisemnej, jednak w niektórych przypadkach taka forma dokumentu nie będzie wystarczająca. 

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów musi przyjmować formę szczególną, jeśli:

 • umowa spółki była zawarta w formie szczególnej,
 • umowa spółki została zawarta w formie pisemnej, ale w czasie jej trwania wspólnicy nabyli do wspólnego majątku spółki składniki, do których przeniesienia wymaga się zachowania formy szczególnej (na przykład prawo własności nieruchomości).

Jeśli więc umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego, to również aneks do umowy spółki powinien zostać zawarty w formie aktu notarialnego.

Nawet jeśli umowa spółki została zawarta w zwykłej formie pisemnej, jej zapisy mogą ograniczać możliwość zawarcia aneksu do umowy, narzucając na przykład konieczność zawierania aneksów zmieniających w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami wspólników.

W przypadku dokonywania zmian proporcji udziałów w umowie spółki poprzez sporządzenie zupełnie nowej umowy warto pamiętać, że musi ona obowiązkowo wskazywać na fakt, że zastępuje poprzednią umowę.

W przeciwnym razie w momencie jej zawarcia zawiązana zostanie nowa spółka cywilna.

Z kolei uchwała wspólników dotycząca zmiany udziałów powinna zawierać w swojej treści między innymi:

 • wskazanie kolejnego numeru uchwały,
 • datę podjęcia uchwały,
 • opis zmian,
 • podpisy wszystkich wspólników. 

Taką uchwałę należy także przechowywać w dokumentacji firmowej. 

Jak sporządzić aneks do umowy spółki cywilnej ze zmianą udziałów?

Każdy aneks zmieniający umowę musi nawiązywać do oryginalnego dokumentu, a po sporządzeniu stanowić jego nieodłączny element (uzupełnienie). Pismo powinno zawierać szereg niezbędnych danych formalnych, bez których nie będzie prawnie wiążące.

Warto wykorzystać więc gotowy wzór aneksu do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów, który wystarczy jedynie wypełnić wymaganymi informacjami. 

Aneks do umowy spółki cywilnej zmieniający udziały wspólników musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • wskazanie umowy spółki cywilnej, której dotyczy poprzez podanie numeru umowy, daty i miejsca jej zawarcia,
 • określenie stron umowy i aneksu,
 • opis wprowadzanych zmian,
 • wskazanie terminu obowiązywania wprowadzanych modyfikacji,
 • podpisy stron. 

Aneks do umowy nie będzie ważny, jeśli wszystkie strony umowy nie wyrażą na niego zgody – wymagane są podpisy każdego wspólnika. 

Zmiana udziałów w spółce a podatki

Zmiana proporcji udziałów w spółce wynika zwykle ze zmiany wysokości wkładu spółki, choć może być uzasadniona także innymi przyczynami. Jeśli spółka prowadzi Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, to wraz ze zmianą udziałów musi obowiązkowo sporządzić także spis z natury do PKPiR.

Zamiar sporządzenia takiego spisu w innym terminie niż 1 stycznia lub 31 grudnia należy zgłosić w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Poza tym zmiana proporcji praw do udziału w zysku spółki powinna zostać uwzględniona także w rozliczeniu podatku dochodowego każdego ze wspólników.

Od wejścia w życie aneksu lub uchwały o zmianie udziałów, wspólnicy powinni obliczyć swój dochód z uwzględnieniem innego procentu przypadających na nich przychodów oraz kosztów ich uzyskania. 

Podobne:

4.8/5 - (18 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl