Aneks do umowy spółki cywilnej Przystąpienie wspólnika WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej przystąpienie wspólnika? Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, z którą spotykamy się coraz częściej. Jest bowiem prostszą alternatywą spółek prawa handlowego i pozwala na współtworzenie przedsiębiorstwa przez więcej niż jedną osobę.

Wstęp

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wstapienie-wspolnika-wzor-pdf-docTrzeba jednak pamiętać, że z upływem czasu ujawnić się może potrzeba przekształcenia spółki cywilnej poprzez wystąpienie lub wstąpienie do niej wspólnika. W takiej sytuacji zmiany osobowe mogą być dokonywane przez spisanie nowej umowy lub poprzez prostsze i szybsze sporządzenie aneksu do umowy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego aneksu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej Przystąpienie wspólnika wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wstapienie-wspolnika-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej Wstąpienie wspólnika wzór

Aneks do umowy spółki cywilnej wstąpienie wspólnika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do utworzenia spółki cywilnej wystarczy spisanie odpowiedniej umowy. Jednakże w obrocie prawnym występują również umowy spółki cywilnej w formie aktu notarialnego.

Np. jeśli wspólnikom spółki cywilnej przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, wówczas bez wyjątku przystąpienie nowego wspólnika wymaga zachowania formy aktu notarialnego, tak jak to ma miejsce przy umowach o przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Przyjmując jednak, że umowa spółki cywilnej w myśl ogólnej regule przewidzianej w art. 860 § 2 kodeksu cywilnego sporządzona została z zachowaniem zwykłej formy pisemnej, wspólnicy mogą samodzielnie przygotować aneks do umowy, pobierając przygotowany przez nas wzór aneksu do umowy spółki cywilnej wstąpienie wspólnika.

Pobrany i odpowiednio uzupełniony (przede wszystkim o informacje określające warunki przystąpienia nowego wspólnika oraz wysokość jego wkładu) aneks do umowy spółki cywilnej powinien zostać podpisany przez wszystkich dotychczasowych wspólników oraz wspólnika wstępującego do spółki.

Jak przeprowadzić przystąpienie wspólnika do umowy spółki cywilnej?

Korzystając z naszego wzoru, można bez dodatkowych kosztów przeprowadzić zmianę składu osobowego spółki cywilnej. Niemniej należy pamiętać o dopełnieniu przez nowego wspólnika m.in. obowiązków rejestracyjnych.

Przede wszystkim nie można zapomnieć, że zgodnie z regułą przewidzianą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej uważa się za przedsiębiorców, przez co spoczywa na nich obowiązek dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgłoszenie do CEiDG może zostać dokonane w wybranych urzędzie miasta lub gminy. Dopuszcza się również zgłoszenie online przez osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Jeśli wstępujący do spółki wspólnik prowadzi już działalność gospodarczą swój wpis do CEiDG musi rozszerzyć o działalność prowadzoną przez spółkę.

Natomiast po uzyskaniu członkostwa w spółce cywilnej nowy wspólnik swój wpis w CEiDG zobowiązany jest uzupełnić o numer NIP i REGON spółki cywilnej.

Zmiana umowy spółki cywilnej, o czym pamiętać?

Spółka cywilna zmiany składu osobowego musi zgłosić w urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym. Do zgłoszenia zmian służą druk NIP 2 i druk NIP-D.

Każdy ze wspólników spółki cywilnej jest płatnikiem składek za własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dlatego nowo wstępujący wspólnik samodzielnie dokonuje zgłoszenia jako płatnik składek na druku ZUS ZFA.

Do ubezpieczenia może on zgłosić członków rodziny na formularzu ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, w zależności czy zgłaszany członek rodziny na wspólne miejsce zamieszkania ze wspólnikiem spółki cywilnej.

Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem nazwy „spółka cywilna„, bądź skrótu s.c. dlatego ze wstąpieniem nowego wspólnika spółka powinna dokonać zmiany nazwy w rejestrze.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni na wniosku CEIDG-1. Następnie o zmianie nazwy należy poinformować urząd skarbowy (druk-NIP) i urząd statystyczny (druk-RG-OP).

Zmiana udziałów w spółce cywilnej, a obowiązki podatkowe

Wniesienie wkładu przez nowego wspólnika podlega opodatkowaniu PCC. Podatek ten wynosi 0,5% i jest liczony od wartości wkładów powiększających majątek spółki.

Obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich wspólnikach. Deklarację podatkową składa się w terminie 14 dni. Jest to też termin, w którym należy uiścić podatek.

Podsumowanie

Umowę spółki cywilnej można zmieniać dowolną ilość razy w trakcie trwania spółki. Najprostszą formą zmiany umowy jest oczywiście aneks, dzięki, któremu można wprowadzać przeróżne zmiany w spółce, m.in.:

  • przystąpienie wspólnika
  • wystąpienie wspólnika
  • zmiana adresu spółki
  • zmiana nazwy spółki
  • wniesienie udziałów
  • zmiana udziałów
  • cel zawarcia umowy spółki cywilnej,
  • itd.

Warto jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju wprowadzonych zmian, wspólnicy zobligowani są do tego, by dopełnić innych formalności w różnych urzędach, a zmiany dotyczące wniesienia wkładów objęte będą podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC.

Aneks w spółce cywilnej powinien spełniać wiele formalnych wymagań, aby pociągał za sobą oczekiwane skutki prawne, sama natomiast treść aneksu najczęściej zaczyna się od zdania:

Na podstawie umowy spółki cywilnej zawartej…

Podsumowując, umowa spółki cywilnej może być zmieniona przy pomocy aneksu lub uchwały, co do której (na podstawie art. 860 § 2 kodeksu cywilnego), wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

W przypadku natomiast zawarcia spółki cywilnej w postaci aktu notarialnego – do zmiany takiej umowy wymagane jest zachowanie tej samej formy, a więc w przy obecności notariusza.

Zaznaczyć także należy, że sporządzając treść aneksu zmieniającego umowę spółki cywilnej, jasno musi wynikać, od jakiej daty on obowiązuje.

A samo wprowadzenie zmian w umowie, wymaga od wszystkich wspólników zgodnego działania…

Przepisy, które warto znać:

Art. 860. – Umowa spółki cywilnej – Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§ 2.Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Podobne:

4.6/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl