Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany adresu? Zmiana adresu spółki cywilnej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki. Aktualizacji danych należy dokonać także we wszystkich rejestrach, do których spółka została wpisana. Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zmiany adresu spółki cywilnej?

Wstęp

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-adresu-wzor-pdf-docNajważniejsze będzie prawidłowe sformułowanie treści aneksu, tak, aby spełniał on wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-adresu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu wzór

Gdzie należy zgłosić zmianę danych spółki cywilnej?

Zmiana danych firmy spółki cywilnej wymaga powiadomienia odpowiednich rejestrów publicznych. Przede wszystkim, należy zgłosić ją do CEIDG, a jeśli działalność jest regulowana, to również do urzędu, który wydał spółce pozwolenie. Zmiany powinny zostać zgłoszone także do urzędu skarbowego. 

Dlaczego warto dopilnować aktualizacji danych w CEIDG w terminie?

Po pierwsze, dane te są przekazywane do ZUS i organów skarbowych. Jeśli okaże się, że nie są one zaktualizowane, spółce grozi kara grzywny.

Po drugie, jeśli zmiana dotyczy nowego adresu do doręczeń, korespondencja trafi pod stary adres i choć nie dotrze do członków spółki, to będzie miała moc prawną doręczenia.

Po trzecie, firma, która nie dokona aktualizacji po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia danych, może zostać wykreślona z rejestru. Organ ma bowiem prawo stwierdzić, że:

 • spółka zaprzestała działalności,
 • spółka utraciła uprawniania do wykonywania działalności,
 • spółka nie złożyła wniosku o wznowienie wykonywania działalności w terminie.

Jakie zmiany należy zgłosić do CEIDG?

Każdy wspólnik spółki cywilnej powinien zgłosić do CEIDG:

 • zmianę adresu do doręczeń,
 • zmianę lub dodanie dodatkowych miejsc wykonywania działalności,
 • zmianę miejsca prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji księgowej. 

Co ważne, w przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności przez spółkę, każdy ze wspólników musi złożyć osobny wniosek o zmianę własnego wpisu do CEIDG. 

Zmiana adresu spółki cywilnej pociąga za sobą także obowiązek zmiany umowy spółki cywilnej. Jak tego dokonać?

Jak zmienić umowę spółki cywilnej w związku ze zmianą adresu?

Zmiana adresu siedziby spółki cywilnej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki. Z kolei zmiana umowy spółki cywilnej może odbywać się na trzy sposoby. Poprzez:

 • sporządzenie aneksu zmieniającego postanowienia umowy,
 • sporządzenie nowej umowy z zaznaczeniem celu jej sporządzenia, tj. zastąpienia poprzedniej (brak takiego zastrzeżenia skutkuje zawiązaniem nowej spółki cywilnej),
 • podjęcie uchwały modyfikującej postanowienia umowy przez wspólników. 

Najprostszym sposobem zmiany adresu i zmiany umowy spółki cywilnej wydaje się zatem sporządzenie aneksu zmieniającego.

Taki dokument pozwala usuwać postanowienia umowy, poprawiać błędy, aktualizować zapisy umowy i dodawać nowe. Można sporządzić go tylko za zgodą wszystkich wspólników – wymaga podpisu każdego z nich. 

Zasadniczo, aneks do umowy spółki cywilnej zmiana adresu powinien przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności. Jeśli jednak umowa spółki została zawarta w formie szczególnej, to również aneks do tej umowy należy sporządzić w takiej samej formie szczególnej.

Przykładowo, jeśli umowa spółki przyjmuje formę aktu notarialnego, to sporządzony do niej aneks nie może przyjmować formy „niższej” niż akt notarialny. Co więcej, już postanowienia samej umowy spółki mogą określać, jaką formę powinny przyjmować aneksy zmieniające jej treść. 

Jak sporządzić aneks do umowy spółki cywilnej ze zmianą adresu?

Jak każdy aneks zmieniający, również aneks do umowy spółki cywilnej musi zawierać kilka określonych elementów.

Przygotowując taki dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór aneksu do umowy spółki cywilnej zmiana adresu, który wystarczy jedynie uzupełnić określonymi informacjami. 

Aneks powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • określenie umowy spółki, której dotyczy (numer, data i miejsce zawarcia),
 • określenie stron umowy i aneksu,
 • opis wprowadzanych zmian, czyli wskazanie nowych adresów,
 • podpisy wszystkich wspólników. 

Aneks zmieniający należy dołączyć do oryginalnej umowy spółki cywilnej, jako jej nierozłączny element. 

Pozostałe sposoby zmiany adresu spółki

Chociaż najprostszą formą wprowadzenia zmian do umowy spółki cywilnej jest sporządzenie aneksu, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie zmiany wprowadzić poprzez sporządzenie całkowicie nowej umowy.

Ważne jest przy tym zaznaczenie, że nowo sporządzona umowa powstaje w celu zastąpienia poprzedniej. Jeśli strony zawierające umowę nie zaznaczą tego w jej treści, dojdzie do zawiązania nowej spółki cywilnej obok tej wcześniej działającej.

Ostatni sposób na wprowadzenie zmian do umowy spółki to podjęcie uchwały wspólników.

Taka uchwała musi odnosić się do modyfikowanych postanowień umowy, czyli w tym przypadku do jej adresów.

Uchwała o zmianie adresu spółki może być sporządzona przez zarząd, co oznacza, że nie trzeba zwoływać wszystkich wspólników spółki, aby ją podjąć. Jeśli zmienia się tylko adres spółki, a nie jej siedziba (miejscowość pozostaje taka sama), akt notarialny nie jest konieczny. 

Uchwała o zmianie adresu spółki powinna zawierać:

 • tytuł, numer i dzień podjęcia uchwały,
 • informację o tym, kto podejmuje uchwałę,
 • wskazanie starego i nowego adresu.

Podobne wzory pism:

5/5 - (1 vote)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl