Czym jest dziennik budowy i jak go prowadzić? [PORADNIK]

Dziennik budowy to bardzo ważny dokument urzędowy, w którym kierownik budowy notuje postęp robót budowlanych, a także wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w trakcie prac. Jest on niezbędny do odbioru domu po zakończeniu budowy.

Wszystkie informacje dotyczące dziennika budowy i jego prowadzenia zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Czym jest dziennik budowy?

dziennik-budowy-jak-prowadzic-co-to-jest
Dziennik budowy

Dziennik budowy to dokument, w którym prowadzona jest dokumentacja robót budowlanych. Prowadzenie go jest obowiązkowe dla wszystkich budów, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Należy go założyć przed przystąpieniem do planowanych robót budowlanych.

Gdzie można dostać dziennik budowy?

Dziennik budowy należy uzyskać w organie, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Powinien on zostać wydany w przeciągu 3 dni po złożeniu wniosku o jego wydanie. Wniosek taki może zgłosić inwestor, właściciel lub działający w ich imieniu pełnomocnik. Wydanie dziennika robót inwestorowi i właścicielowi jest darmowe, w przypadku pełnomocnika kosztuje 17zł. Należy pamiętać o tym, że prowadzenie budowy bez dziennika może grozić grzywną 500 zł, a kierownik budowy może odpowiadać prawnie za jego brak.

Prowadzenie dziennika budowy

Warto zapoznać się ze wspomnianym już Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Dokument ten zawiera wzór dziennika budowy.

Do dziennika budowy dostęp mają: właściciel, inwestor, projektant, kierownik budowy i robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za pomiary geodezyjne i pracownicy organów uprawnionych do kontroli robót.

Dziennik posiada format książki A4 i podwójne strony – oryginalną i kopię. Obowiązkiem organu wydającego dziennik budowy jest oznaczenie pieczęcią każdej strony, w celu zapobiegnięcia oszustwom. Na stronie tytułowej powinna zostać umieszczona data wydania, liczba stron i numer, a także dane inwestora, właściciela i kierowników budowy. Dodatkowo strona tytułowa powinna zawierać informacje na temat prowadzonych robót budowlanych, adresu i daty i numeru wydania pozwolenia na budowę.

Kolejne strony służą do notowania informacji na temat prowadzenia robót budowlanych i ewentualnych nieprawidłowości. Każdy wpis powinien być opatrzony datą i danymi osobowymi osoby, która dokonała wpisu. Jeśli w trakcie budowy ma miejsce inspekcja z organów nadzoru budowlanego, należy to również udokumentować i wpis ten powinien zostać podpisany przez osoby dokonujące inspekcji.

Wszystkie wpisy nanoszone do dziennika budowy powinny być trwałe i czytelne, zamieszczone zarówno na stronach oryginalnych, jak i kopiach. Wpisy powinny być umieszczane w sposób chronologiczny i ciągły, by uniemożliwić dodawanie kolejnych adnotacji po czasie. W razie popełnienia błędu, zły wpis należy skreślić tak, by w dalszym ciągu był czytelny, podać przyczynę korekty i poniżej umieścić prawidłowy wpis.

Zamknięcie dziennika budowy także powinno być opatrzone odpowiednim wpisem, tak samo jak kontynuacja dziennika budowy w kolejnym tomie.

Dziennik budowy jest niezwykle ważnym dokumentem, należy więc przechowywać go w bezpiecznym miejscu, bez dostępu osób postronnych.

Kto może dokonywać wpisów?

Uprawnienia do prowadzenia dziennika budowy mają tylko i wyłącznie ściśle określone osoby. Wymienione są one w paragrafie 9 ust.1 wspomnianego wyżej rozporządzenia  i są to: inwestor, projektant, kierownik budowy i robót (jeśli jest wskazany), inspektor nadzoru inwestorskiego, uprawniony geodeta, pracownik nadzoru.

Jeśli w trakcie budowy dojdzie do zmiany kierownika, to adnotacja o tym powinna zostać umieszczona w dzienniku, wraz ze wpisem dotyczącym aktualnego stanu robót i zabezpieczenia przekazywanej budowy. Wpis ten powinien być podpisany przez starego jak i nowego kierownika.

Zakończenie prac budowlanych

Po zakończeniu prac budowlanych kierownik budowy powinien dokonać w dzienniku budowy specjalnego oświadczenia o zgodności przeprowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami prawa. Jeśli nastąpiły jakiekolwiek odstępstwa od pierwotnego planu, również powinno się to znaleźć w podsumowaniu.

Po zakończeniu robót i zamknięciu dziennika budowy należy złożyć zawiadomienie do odpowiedniego organu o zakończeniu prac budowlanych lub złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do jednego i drugiego należy dołączyć dziennik budowy. Koniecznie powinien być to oryginał, gdyż jest to, zgodnie z prawem budowlanym, cześć dokumentacji budowy.

Kopia dziennika stanowi część dokumentacji po wykonawczej i zgodnie z przepisami prawa budowlanego powinna ona zostać w posiadaniu użytkownika obiektu budowlanego.

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym i domniemywa się w nim prawdziwość informacji zawartych, ale tylko i wyłącznie jeśli jest on prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co zrobić w wypadku zaginięcia dziennika budowy?

Niestety nie  ma żadnych informacji co robić jeśli dziennik budowy zaginie. Nie uwzględniono możliwości ubiegania się o uzyskanie duplikatu tego dokumentu. Jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie o uzyskanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji.

Należy to zrobić niezwłocznie po zaginięciu. Po otrzymaniu nowego dokumentu należy go starannie wypełnić, odtwarzając przebieg prac budowlanych od początku inwestycji do momentu zaginięcia dziennika.

Błędne prowadzenie dziennika budowy

Jeśli dziennik budowy prowadzony jest regularnie, nie ma żadnych problemów. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy dziennik wypełniany jest okazyjnie lub nieregularne. Zdarza się, że zostają pomylone daty i prace, które muszą być wykonane później, pojawią się z datą wcześniejszą niż np. wylanie fundamentów. W czasie kontroli inwestor może się liczyć wtedy z karą finansową.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl