Wykup mieszkania TBS – to już jest pewne

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało właśnie propozycje zmian w przepisach regulujących działanie Towarzystw Budownictwa Społecznego chcąc tym samym rozpocząć dyskusję, której efektem będzie wypracowanie nowych rozwiązań.

Jedna ze zmian na którą najbardziej czekają obecni najemcy jest już pewna – będzie wykup na własność.

Poniżej przedstawiamy propozycje zmian w ustawie o TBS.

Przy okazji zobacz: jak krok po kroku dostać mieszkanie z TBS

jak-sie-starac-o-mieszkanie-tbs

Podstawowe propozycje rozwiązań w sektorze budownictwa społecznego

Forma inicjatywy legislacyjnej

1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo
system społecznego budownictwa czynszowego;
2) ustawa będzie określać podmioty budownictwa społecznego, zasady gospodarowania
zasobem społecznym, instrumenty wsparcia budownictwa społecznego i rozwiązania
przejściowe dotyczące dotychczasowego zasobu;

Cel regulacji prawnej

3) głównym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie pomocy władz publicznych
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nisko i średniozamożnych gospodarstw
domowych;
4) cel ustawy będzie zrealizowany przez osiągniecie odpowiedniego społecznego zasobu
mieszkań na wynajem, opartego zarówno na nowym budownictwie jak i części
istniejącego zasobu gminy;
5) mieszkania społeczne będą użytkowane wyłącznie przez gospodarstwa domowe, które
ze względu na niewystarczający dochód, nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich
potrzeb mieszkaniowych na rynku;
6) zasady wynajmu mieszkań społecznych będą uregulowane odmiennie w stosunku
do przepisów ogólnych;
7) umowy najmu w mieszkaniach społecznych będą podpisywane wyłącznie na czas
oznaczony;
8) górny limit dochodów uprawniających do zamieszkania w zasobie mieszkań
społecznych będzie ustalany corocznie przez gminę, w granicach określonych
w ustawie;
9) wysokość czynszu będzie pokrywać wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu
oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z jego budową;
10) wysokość dochodów najemców będzie corocznie weryfikowana;
11) w przypadku przekroczenia przez gospodarstwo domowe ustalonego limitu
dochodów, czynsz będzie proporcjonalnie zwiększany, aż do maksymalnej górnej
granicy ustalonej przez gminę;

Zasady funkcjonowania inwestorów budownictwa społecznego

12) zasób mieszkań społecznych będzie mógł być tworzony przez: samorządy gminne,
towarzystwa budownictwa społecznego i fundacje budownictwa społecznego;
13) samorządy gminne będą mogły powiększać zasób mieszkań społecznych przez
budowę nowych lokali lub przekształcanie lokali stanowiących już obecnie
mieszkaniowy zasób gminy;
14) gminy będą miały wpływ na pozostałych inwestorów, uchwalając corocznie
regulamin, w którym znajdą się limity dochodowe i kryteria naboru osób ubiegających
się o mieszkanie społeczne;
15) gminy będą obowiązkowo udziałowcem towarzystw budownictwa społecznego;
16) gminy będą miały obowiązek przejmowania zasobu mieszkań społecznych
w przypadku likwidacji pierwotnych inwestorów;
17) towarzystwa budownictwa społecznego będą funkcjonować w dwóch obszarach:
społecznym – budując i zarządzając mieszkaniami społecznymi, rynkowym – budując
i wynajmując mieszkania za czynsz rynkowy;
18) poza obszarem budownictwa mieszkaniowego, TBS-y będą mogły również
wynajmować lokale użytkowe i zarządzać zasobem mieszkaniowym
i niemieszkaniowym;
19) TBS-y będą miały zakaz prowadzenia działalności developerskiej;
20) wszystkie dochody TBS-ów będą obowiązkowo przeznaczane na tworzenie nowego
zasobu społecznego;
21) TBS-y będą działać wyłącznie w formie spółek kapitałowych;
22) umowy i statuty TBS nie będą zatwierdzane przez ministra właściwego
ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;
23) w przypadku likwidacji TBS, mieszkania społeczne zostaną przejęte przez gminę lub
inne towarzystwo;
24) w wyniku łączenia, przekształcania i podziału TBS-ów będą mogły powstać tylko inne
TBS-y;
25) ustawa wprowadzi do prawodawstwa nowy podmiot inwestujący w tworzenie
społecznego zasobu mieszkaniowego – fundacje budownictwa społecznego;
26) w fundacji będzie tworzona rada nadzorcza, w której obowiązkowo będą zasiadać także przedstawiciele właściwej gminy;
27) do zasobu mieszkań społecznych tworzonego przez fundacje będą się odnosić
wszystkie przepisy dotyczące zasad gospodarowania tym zasobem;
28) w przypadku likwidacji fundacji, posiadany przez nią zasób będzie przechodził
na własność gminy;

Proponowane instrumenty wsparcia

29) wsparcie przedsięwzięć podejmowanych w celu tworzenia mieszkań społecznych
będzie obejmowało trzy instrumenty: dofinansowanie części przedsięwzięcia,
preferencyjne kredyty udzielane przez BGK oraz zwolnienie od podatku CIT
dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i wprowadzenie
dodatkowego zwolnienia z CIT dla TBS-ów;
30) dofinansowanie części przedsięwzięcia z Funduszu Dopłat będzie się odbywało
na zasadach podobnych do obecnego wsparcia budownictwa komunalnego, socjalnego
i chronionego;
31) dofinansowanie będzie wynosiło ok. 30% kosztów inwestycji;
32) kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zastąpią kredyty udzielane
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
33) o kredyt będą mogły się ubiegać wszystkie grupy inwestorów budownictwa
społecznego: samorządy gminne, TBS-y i fundacje budownictwa społecznego;
34) inwestorzy będą mogli otrzymać tylko jedną z dostępnych form wsparcia: albo
dofinansowanie części kosztów, albo preferencyjny kredyt;
35) dokładne parametry instrumentów wsparcia zostaną ustalone w rozporządzeniu
wykonawczym, zaprojektowanym wspólnie z instytucją finansującą program
(Ministerstwo Finansów);
36) rozporządzenie będzie określało: liczbę edycji składania wniosków, kryteria oceny
punktowej wniosków, sposób podziału dostępnych w Funduszu Dopłat środków
pomiędzy różne rodzaje przedsięwzięć, tryb procedowania wniosków;
37) zostanie utrzymanie istniejące zwolnienie z CIT dochodów uzyskanych z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem
tych zasobów;
38) zostanie wprowadzone nowe zwolnienie z CIT dochodów towarzystw budownictwa
społecznego, z uwagi na wymóg ich przeznaczenia w całości na realizację
budownictwa społecznego;

Regulacje dotyczące istniejącego zasobu

39) umożliwienie TBS-om i spółdzielniom mieszkaniowym sprzedaży zasobu
wybudowanego ze środków KFM;
40) o możliwości sprzedaży będzie decydował właściciel zasobu;
41) prawo do nabycia mieszkania będzie miał wyłącznie najemca będący jednocześnie
partycypantem;
42) mieszkanie będzie mogło być przeznaczone do sprzedaży po 10 latach od dnia
oddania budynku do użytkowania;
43) cenę sprzedaży określi właściciel zasobu w oparciu o rynkową wartość mieszkania;
44) na poczet ceny będzie zaliczana kwota wpłaconej partycypacji w kosztach budowy
lokalu;
45) środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania w pierwszej kolejności przeznaczane będą
na spłatę kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
46) decydując się na sprzedaż mieszkania, inwestor będzie musiał zwrócić kwotę
10% umorzenia; kwota ta zwiększy środki Funduszu Dopłat;
47) wspólnota mieszkaniowa w budynkach ze sprzedanymi lokalami będzie mogła być
ustanowiona na zasadach obowiązujących obecnie w spółdzielniach mieszkaniowych;
48) w przypadku mieszkań wybudowanych ze środków KFM/BGK przez spółdzielnie
mieszkaniowe, ich wyodrębnianie na własność będzie się opierać o dotychczas
obowiązujące przepisy ogólne;
49) prawa nabyte dotychczasowych najemców i partycypantów będą honorowane;
50) wysokość czynszu będzie ustalana odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego
w oparciu o koszty utrzymania nieruchomości;
51) wysokość czynszu dotychczasowych lokali nie będzie mogła przekroczyć 4% wartości
odtworzeniowej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koszty utrzymania lokalu i spłata
zobowiązań przekroczą tę wartość;
52) zostaną zachowane dotychczasowe zasady weryfikacji dochodów najemcy;
53) w przypadku przekroczenia przez najemcę limitów dochodowych, TBS będzie miał
obowiązek podwyższenia stawki czynszu;
54) w przypadku TBS-ów z udziałem gminy mieszkania wybudowane bez partycypacji
lub z partycypacją gminy będą zaliczone do mieszkaniowego zasobu gminy;
55) obecnie działające TBS-y będą kontynuowały działalność w dotychczasowej formie
prawnej (bez obowiązkowego udziału gminy)

Docelowe rozwiązania systemowe – ścieżka dochodzenia do własności mieszkaniowej

56) w 2015 r. zostanie wygaszony program „Rodzina na swoim”, zaś wsparcie własności
mieszkaniowej będzie się odbywać na zaproponowanych poniżej zasadach;
57) nowy system zakłada zachowanie partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu
mieszkalnego i spłacanie w czynszu zobowiązań zaciągniętych w związku
z inwestycją;
58) po upływie określonego w umowie między inwestorem i najemcami okresu,
mieszkanie stanie się własnością najemcy.;
59) program będzie otwarty dla wszystkich grup inwestorów działających na rynku;
60) osoby zainteresowane mieszkaniem będą się zgłaszać do inwestorów, którzy,
po zgłoszeniu odpowiedniej liczby osób, będą formowali z nich Społeczne Grupy
Mieszkaniowe (SGM) i budowali na rzecz członków grupy mieszkania na wynajem;
61) formalizacja SGM będzie minimalna, zaś wszelkie prawa i obowiązki członków SGM
i inwestora będą określone w umowie;
62) na okres trwania umowy członkowie SGM będą podpisywać z inwestorem umowy
najmu; stopniowo spłacane zobowiązania będą podwyższać ich udział w inwestycji
(wkład partycypacyjny) na zasadach obowiązujących w stosunku do powiększania
wkładu mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych;
63) najemcy (członkowie grupy) będą mieli prawo sprzedaży wkładu partycypacyjnego na
rzecz osób trzecich; nabywcy wkładu będą musieli spełniać warunki uprawniające do
członkostwa w społecznej grupie mieszkaniowej i przejmowaliby prawa i obowiązki
zbywającego wkład;
64) po upływie terminu określonego w umowie i zakończeniu spłaty zobowiązań
zaciągniętych w związku z budową mieszkań, najemcy zostawaliby automatycznie
właścicielami budynku i tworzyliby wspólnotę mieszkaniową;
65) w razie upadłości inwestora, mieszkania wybudowane na podstawie umowy z SGM
podlegałyby wyłączeniu z masy upadłościowej;
66) publiczne wsparcie tego segmentu budownictwa będzie mogło przybrać postać
preferencyjnego kredytu lub systemu poręczeń kredytów komercyjnych;
67) wsparcie ograniczyłoby się jedynie do przedsięwzięć, w przypadku których
najemcami zostałyby osoby spełniające odpowiednie kryteria dochodowe.

Przy okazji zobacz: jak krok po kroku dostać mieszkanie z TBS

jak-sie-starac-o-mieszkanie-tbs

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Rate this post

1 Komentarz do Wykup mieszkania TBS – to już jest pewne

Komentowanie jest wyłączone.