Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS

Osoby zainteresowane najmem mieszkania z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego muszą spełniać wymogi zapisane w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jednym z takich wymogów są miesięczne dochody gospodarstwa domowego, które nie mogą przekraczać ustawowo określonego maksimum. W artykule wyliczyliśmy progi dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Art. 30. 1. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówi:

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:

  • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego.

Zatem dochód należy policzyć w następujący sposób: od przychodów (dochodu brutto) należy odjąć koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Nie odlicza się natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. W związku z powyższym nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.

Koniecznie sprawdź  Program "Własne M" w Zduńskiej Woli

Dochód jest dochodem miesięcznym wszystkich osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania.

Zobacz jak obliczyć dochód do TBS

Deklaracje o dochodach dla TBS

TBS są uprawnione do weryfikowania poziomu dochodów swoich najemców. Każdy najemca raz na 2 lata, w terminie do 30 kwietnia, zobowiązany jest złożyć deklarację, w której powinien wykazać wysokość średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego, a także fakt nabycia prawa do innego mieszkania.

Przekroczenie maksymalnego progu dochodów, nabycie prawa do innego lokalu, a także nieterminowe złożenie deklaracji może być przyczyną wypowiedzenia wysokości czynszu. W takich wypadkach TBS będzie mógł stosować czynsz wolny, przekraczający 4% wartości odtworzeniowej. Osobom, które w deklaracji podadzą dane niezgodne z prawdą towarzystwo może natychmiast wypowiedzieć umowę najmu, a jeśli te nie wyprowadzą się, może żądać od nich odszkodowania w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki byłby normalnie płacony.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok.

Zobacz: aktualne wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w województwach

Powierzchnia mieszkań

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań oddawanych w najem gospodarstwom domowym o określonej liczbie osób powinna wynosić:

Liczba osób w gospodarstwie domowym         Minimalna pow. użytkowa mieszkania

1                                                                              25 m2
2                                                                              32 m2
3                                                                              44 m2
4                                                                              52 m2
5                                                                              63 m2
6                                                                              69 m2

Maksymalne progi dochodowe TBS

Poniżej wyliczyliśmy kwoty (w zł) dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w oparciu o aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach – obowiązujące do 31.12.2016

 

Województwo 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
dolnośląskie 5950,50 8925,74 10909,24 12892,74 14876,24 16859,74
kujawsko-pomorskie 5106,08 7659,12 9361,15 11063,18 12765,21 14467,23
lubelskie 5323,94 7985,91 9760,55 11535,20 13309,84 15084,49
lubuskie 5065,38 7598,07 9286,53 10975,00 12663,46 14351,92
łódzkie 5333,83 8000,74 9778,68 11556,63 13334,57 15112,51
małopolskie 5437,11 8155,67 9968,04 11780,42 13592,79 15405,16
mazowieckie 7265,03 10897,54 13319,22 15740,90 18162,57 20584,25
opolskie 5343,87 8015,81 9797,10 11578,39 13359,68 15140,98
podkarpackie 5095,23 7642,84 9341,25 11039,65 12738,06 14436,47
podlaskie 5223,47 7835,21 9576,37 11317,52 13058,68 14799,84
pomorskie 5844,84 8767,25 10715,53 12663,81 14612,09 16560,37
śląskie 6025,22 9037,83 11046,24 13054,64 15063,05 17071,45
świętokrzyskie 5061,95 7592,93 9280,24 10967,56 12654,88 14342,19
warmińsko-mazurskie 5027,94 7541,91 9217,89 10893,88 12569,86 14245,84
wielkopolskie 5337,43 8006,15 9785,29 11564,43 13343,58 15122,72
zachodniopomorskie 5307,28 7960,91 9730,01 11499,10 13268,19 15037,28
Koniecznie sprawdź  Z lokatora na właściciela

 

Minimalne progi dochodowe TBS

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie mówi nic o minimalnych dochodach, ale Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zaleca TBS-om ustalenie także dolnych limitów dochodów w gospodarstwach domowych – np. w wysokości 50% kwoty maksimum ustawowego – aby zwrócić uwagę przyszłych najemców na wyższe niż w lokalach komunalnych opłaty czynszowe. To czy w danym TBS obowiązują minimalne progi dochodów i w jakiej wysokości zależy, więc od decyzji zarządu towarzystwa.

3 komentarze do Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS

  1. Brak odpowedzi na podstawowe pytanie – co w przypadku gdy jestes juz najemca TBS a prog zostaje przekroczony? Zarzad TBS moze dac indywidualne stawki?

    • Dostaje się wypowiedzenie stawki czynszu, poprzez podwyższenie proporcjonalnie do przekroczenia. Gdy 3 raz z rzędu nastąpi przekroczenie TBS wypowiada umowę najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*