Spotkanie wiceministra z warszawskimi organizacjami lokatorskimi

Piotr Styczeń Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej spotkał się z przedstawicielami warszawskich organizacji lokatorskich. To już kolejne robocze spotkanie podczas którego omawiana była problematyka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ochrony praw lokatorów w publicznym zasobie mieszkaniowym, w szczególności w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Komitetu Obrony Lokatorów, Kolektywu Syrena, Stowarzyszenia Grunt To Warszawa i Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej oraz Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Organizacje lokatorskie zwróciły uwagę, że budownictwo komunalne i socjalne nie jest przez gminy realizowane w oczekiwanym przez stronę społeczną stopniu, natomiast budownictwo socjalne – przy realnych kosztach jego utrzymania – wymaga nieustannego dofinansowania publicznego.

Wiceminister Piotr Styczeń zapowiedział przegląd projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który oczekuje na rozpatrzenie przez stały Komitet Rady Ministrów.

Okazją do oceny założeń jest podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Ustawa wprowadzająca program „Mieszkanie dla młodych” zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty gospodarcze.

Wspólnym celem organizacji lokatorskich i MTBiGM jest dostosowanie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów do współczesnych wyzwań i stanu mieszkalnictwa w Polsce. Najważniejsze jest efektywne wykorzystanie publicznego zasobu mieszkaniowego do zaspokajania potrzeb osób najuboższych. Obecnie ograniczenia dostępu do lokali w zasobie publicznym wynikają m.in. z niezależnego od polepszenia sytuacji materialnej najemcy najmu lokali z założenia przeznaczonych dla najuboższych oraz barier dostępu do nich np. kaucji czy też wysokości czynszu.

Przedstawiciele organizacji lokatorskich zwracali uwagę na fakt, że potrzebny jest ogólny przyrost publicznego zasobu mieszkaniowego i poprawa standardów zamieszkiwania. Wiceminister P. Styczeń podkreślił, że w jesiennej edycji naboru wniosków po raz kolejny gminy nie wykorzystają pełnego limitu dofinansowania z budżetu państwa z Funduszu Dopłat środków przeznaczonych na finansowe wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego.

Rozwiązania zaproponowane w założeniach nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów zmierzają do uelastycznienia publicznego zasobu mieszkaniowego i wprowadzenia polityki racjonalizacji kosztów i przychodów związanych z utrzymaniem takiego zasobu.

Rate this post