Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma PDF

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia)? Z uwagi na fakt, że terminy leczenia sanatoryjnego są zazwyczaj bardzo odległe, każdy świadczeniobiorca powinien wiedzieć, że ma prawo zrezygnować z pobytu w ośrodku lub skrócić swój czas leczenia.

Każda tego typu decyzja musi zostać odpowiednio uzasadniona i poprzedzona pisemnym wnioskiem.

Wprowadzenie

rezygnacja-z-sanatorium-nfz-wzor-pisma-pdf-docJeżeli NFZ uzna tłumaczenie kuracjusza, wyznaczy mu nowy termin leczenia lub obniży koszty pobytu o liczbę dni, które nie zostaną wykorzystane przez świadczeniobiorcę. Jak zrezygnować z sanatorium NFZ? Kuracjusz musi przygotować pismo, spełniające wszystkie formalne wymogi, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma PDF

rezygnacja-z-sanatorium-nfz-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma PDF

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ? pismo dotyczące rezygnacji z uzdrowiska refundowanego przez NFZ powinno spełniać szereg formalnych wymagań, aby trafiło w odpowiednie miejsce i aby pracownik NFZ-tu mógł przeprowadzić postępowanie rezygnacyjne - nie obciążając nas…

Skrócenie pobytu w sanatorium

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego nie zawsze jest konieczna. Jeśli świadczeniobiorca nie może skorzystać z pełnego okresu kuracji w uzdrowisku, może skrócić swój pobyt w ośrodku i nie płacić za całe leczenie.

Okres pobytu na leczeniu w przypadku osób dorosłych wynosi:

 • 21 dni w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 28 dni w szpitalu uzdrowiskowym w przypadku rehabilitacji,
 • 21 dni w sanatorium uzdrowiskowym,
 • 28 dni w sanatorium uzdrowiskowym w przypadku rehabilitacji,
 • od 6 do 18 dni zabiegowych w przypadku leczenia ambulatoryjnego.

Okres pobytu na leczeniu dla dzieci wynosi z kolei:

 • 27 dni dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym,
 • 21 dni dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym,
 • od 6 do 18 dni zabiegowych dla leczenia ambulatoryjnego.

O przedłużenie tych okresów może wnioskować lekarz zakładu lecznictwa uzdrowiskowego do oddziału NFZ. Z kolei o skrócenie leczenia wnioskować może sam świadczeniobiorca.

Pacjent ma prawo skrócić swój pobyt w przypadku:

 • choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
 • z przyczyn niezależnych od pacjenta (choroba lub śmierć członka rodziny czy osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy).

Skrócenie pobytu może nastąpić też z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

Jeśli pobyt w sanatorium zostanie skrócony, odpłatność za leczenie będzie pomniejszona o kwotę stanowiąca iloczyn liczby dni, o które skrócono leczenie.

W przypadku, kiedy pobyt zostanie skrócony z innych przyczyn, pacjent nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za niewykorzystane dni leczenia.

Jak zrezygnować z sanatorium?

Rezygnacja z sanatorium NFZ wymaga od świadczeniobiorcy niezwłocznego zwrócenia potwierdzonego skierowania do oddziału funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Rezygnację z leczenia należy również uzasadnić i udokumentować na piśmie.

Oświadczenie o rezygnacji z leczenia zostanie uznane w przypadku:

 • wypadku losowego (np. śmierci członka rodziny),
 • choroby ubezpieczonego,
 • konieczności opieki na mężem/żoną/wnukiem/rodzeństwem,
 • braku możliwości uzyskania przez ubezpieczonego urlopu we wskazanym w skierowaniu terminie,
 • itd.

Jeśli fundusz uzna przyczyny rezygnacji z leczenia za uzasadnione, wyznaczy nowy termin wyjazdu. Z kolei w sytuacji, kiedy:

 • formularz rezygnacja z sanatorium NFZ nie zostanie dołączony do zwracanego skierowania (zwrot bez uzasadnienia),
 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe zostanie zwrócone po terminie rozpoczęcia kuracji,
 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe nie zostanie zwrócone,

Świadczeniobiorca może ubiegać się o wyjazd do sanatorium dopiero po upływie jednego roku od daty proponowanego, ale niewykorzystanego wyjazdu.

Zasady rezygnacji z sanatorium NFZ

Świadczeniobiorca, który chce zrezygnować z leczenia sanatoryjnego, powinien pamiętać o kilku związanych z rezygnacją formalnościach.

Jak czytamy na stronie funduszu:

 • w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy niezwłocznie zwrócić je do właściwego oddziału;
 • każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania musi zostać pisemnie uzasadniona i udokumentowana;
 • zwrócone potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe NFZ przekazuje do lekarza, który je wystawił;
 • za uzasadniony uznaje się zwrot otrzymanego skierowania w sytuacji:
  • wypadku losowego,
  • choroby ubezpieczonego.
 • rezygnacją nieuzasadnioną będzie żądanie ubezpieczonego zmiany terminu, uzdrowiska (miejsca leczenia) lub rodzaju leczenia uzdrowiskowego;
 • w przypadku uzasadnionej rezygnacji i zwrotu potwierdzonego skierowania NFZ może wyznaczyć nowy termin wyjazdu według kolejności, zgodnie z datą ponownego wpływu skierowania do oddziału, o ile skierowanie będzie mogło zostać zrealizowane w okresie jego ważności (18 m-cy od dnia wystawienia).

Jak napisać rezygnację z sanatorium?

Osoby zastanawiające się, jak napisać rezygnację z sanatorium finansowanego przez NFZ zachęcamy do wykorzystania gotowego druku – rezygnacja z sanatorium wzór pisma – który przygotowaliśmy.

Dokument wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi i jak najszybciej przesłać do właściwego oddziału Funduszu wraz z potwierdzonym skierowaniem.

Wzór pisma rezygnacji wyjazdu do sanatorium uwzględnia:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata (oddziału NFZ),
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Najważniejszym elementem pisma jest jego uzasadnienie, czyli dogłębne wyjaśnienie przyczyny rezygnacji z wyjazdu. Nie można jednak użyć w nim zupełnie dowolnych argumentów, ponieważ podana przyczyna powinna zostać udokumentowana.

W przypadku choroby do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza, a w przypadku śmierci osoby bliskiej akt zgonu.

Rezygnację z sanatorium należy przesłać jak najszybciej

W przypadku chęci wyjazdu do sanatorium refundowanego przez NFZ świadczeniobiorca nie ma możliwości wyboru ani konkretnego ośrodka, ani daty wyjazdu.

Uzdrowisko przydzielane jest na podstawie zabiegów zleconych pacjentowi przez lekarza, a terminy leczenia najczęściej są bardzo odległe – na wyjazd można oczekiwać nawet dwa lata.

Cały proces ubiegania się o kurację jest również niezwykle złożony. Rozpoczyna się od otrzymania skierowania od lekarza, a kończy na powiadomieniu o kwalifikacji do wyjazdu przez NFZ.

Ze względu na długie kolejki zainteresowanych, każdy świadczeniobiorca, który wie, że nie pojawi się w sanatorium w wyznaczonym terminie – powinien w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym oddział NFZ (dział lecznictwa uzdrowiskowego).

Ma to na celu szybkie znalezienie osoby – następnej w kolejce – która zastąpi rezygnującego pacjenta. Dzięki odpowiedniej reakcji udzielanie świadczeń może przebiegać sprawniej, a wolne terminy „nie marnują się”.

Również w interesie samego świadczeniobiorcy jest złożenie stosownego pisma przed wyznaczoną datą kuracji – jeśli pismo wpłynie po terminie, kuracjusz nie będzie mógł wnioskować o wyznaczenie nowej daty przed upływem roku. 

Podsumowanie

ważneJak widzisz, oprócz tego, że możliwe jest przesunięcie terminu do sanatorium uzdrowiskowego, a nawet wspólny wyjazd do sanatorium NFZ – można także całkowicie zrezygnować z pobytu, wystosowując do NFZ dział lecznictwa uzdrowiskowego specjalne pismo, którego wzór pobierzesz na początku niniejszego artykułu.

W sytuacji już potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, gdy chce się z leczenia zrezygnować – należy jak najszybciej powiadomić NFZ!

Pismo w sprawie rezygnacji z sanatorium musi zawierać wystarczającą ilość danych, aby oddział funduszu NFZ mógł odnieść się do Twojej prośby.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas wzór pisma dotyczącego rezygnacji przyda Ci się i ułatwi Ci rezygnację z uzdrowiska.

4.4/5 - (9 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl