Pismo do NFZ o przesunięcie terminu do sanatorium WZÓR

Jak napisać pismo o przesunięcie terminu do sanatorium? Terminy kuracji w sanatorium refundowanym przez NFZ często są na tyle odległe, że ubezpieczony nie jest w stanie przewidzieć, czy będzie mógł stawić się na leczeniu w wyznaczonym dniu.

Różne zdarzenia losowe mogą sprawić, że konieczne stanie się przesunięcie wyznaczonego terminu.

Wprowadzenie

pismo-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-do-sanatorium-wzor-pdf-docNie wolno zapominać o tym, że mamy obowiązek poinformowania NFZ o rezygnacji z sanatorium i jednocześnie powinniśmy złożyć wtedy wniosek o zmianę terminu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma spełniającego wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Pismo do NFZ o przesunięcie terminu do sanatorium wzór

pismo-do-nfz-o-przesuniecie-terminu-do-sanatorium-wzor-pdf-doc

Pismo do NFZ o przesunięcie terminu do sanatorium wzór

Leczenie sanatoryjne a przepisy

Przepisy w bardzo ograniczonym zakresie regulują kwestię kierowania osób ubezpieczonych na leczenie sanatoryjne. Wiadome jest, że przysługuje ono świadczeniobiorcom na podstawie skierowania od lekarza.

Pobyt w sanatoriach jest częściowo odpłatny – w zakresie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Z kolei dojazd do sanatoriów leży całkowicie w gestii ubezpieczonego.

Leczenie uzdrowiskowe finansowane jest przez NFZ na podstawie umów zawartych ze świadczeniodawcami, którzy realizują świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Z kolei zasady wystawiania i potwierdzania skierowania na leczenie wyznacza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w skierowaniu, które wystawia pacjentowi. Nie jest to jednak wybór wiążący dla NFZ.

Oddział wojewódzki funduszu prowadzi listę świadczeniobiorców, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania ze względu na brak miejsc w odpowiednich sanatoriach.

Potwierdza on skierowanie wystawione świadczeniobiorcy, który znajduje się na liście, kiedy pojawiają się miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa.

Jak przełożyć termin pobytu w sanatorium?

Aby przesunąć termin leczenia sanatoryjnego, ubezpieczony musi w pierwszej kolejności zrezygnować z zarezerwowanego dla niego terminu, a później (lub jednocześnie) złożyć pismo do NFZ o zmianę terminu przyznanego już sanatorium.

Ubezpieczony ma obowiązek odesłać potwierdzenie skierowania do sanatorium, które otrzymał wcześniej od NFZ wraz z argumentacją zwrotu. Zwracając skierowanie, należy złożyć też wniosek o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium.

Dokument powinien być dobrze uzasadniony, aby wyjaśniał, dlaczego kuracjusz nie może stawić się na miejscu w wyznaczonym czasie.

Wniosek o przesunięcie terminu do sanatorium trzeba podeprzeć również dokumentem, który potwierdzi powód braku możliwości przybycia na leczenie uzdrowiskowe. W zależności od okoliczności danej sytuacji może to być między innymi zaświadczenie od lekarza, karta leczenia szpitalnego, kopia kontraktu z pracodawcą, czy też inny dokument, który potwierdzi powód zmiany terminu leczenia sanatoryjnego.

Kiedy można wnioskować o przesunięcie terminu leczenia w sanatorium?

Wniosek o przesunięcie terminu sanatorium należy złożyć niezwłocznie po tym, jak kuracjusz dowie się, że nie będzie w stanie stawić się na miejscu w wyznaczonym przez fundusz dniu.

To, czy zmiana terminu leczenia uzdrowiskowego będzie możliwa, zależy od postępowania urzędniczego w NFZ – sprawy nie regulują przepisy.

Oddział Wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia. Jeśli pacjent chce z niego zrezygnować – zmienić termin lub miejsce – musi bezzwłocznie zwrócić potwierdzone skierowanie do właściwego oddziału NFZ.

Organ w postępowaniu wewnętrznym uzna rezygnację z wyznaczonego terminu oraz zwrot skierowania, jeśli kuracjusz odpowiednio je uzasadni.

Dobrym powodem zmiany terminu leczenia uzdrowiskowego będzie między innymi:

 • wypadek losowy,
 • choroba,
 • COVID-19,
 • wyjazd za granicę,
 • opieka nad inną osobą,
 • zwichnięcie, złamanie.

*oczywiście mowa o udokumentowanych przypadkach.

Jeśli przypadku rezygnacji z terminu lub miejsca leczenia NFZ uzna rezygnację, wyznaczy nową datę realizacji skierowania. Świadczeniobiorca nie może liczyć jednak na dowolny termin. Z reguły w takim przypadku zostaje on wpisany „na koniec” kolejki i ponownie oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

Warto podkreślić przy tym, że sam zwrot potwierdzonego skierowania będzie uznany za zwrot nieuzasadniony – NFZ potraktuje go jako złożenie nowego skierowania i rozpatrzy w ramach jego ważności.

Wraz ze skierowaniem należy więc przesłać do oddziału funduszu wypełniony wzór wniosku o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium, w którym wnioskodawca wyjaśni, dlaczego musi zrezygnować z wyznaczonego już terminu i poprosi o wyznaczenie nowej daty leczenia.

Jak napisać wniosek o zmianę terminu leczenia w sanatorium?

W sieci można natrafić na niejeden darmowy wzór wniosku o zmianie terminu do sanatorium, jednak większość tego typu pism zawiera liczne braki formalne.

Tymczasem w przypadku niedostatecznej ilości informacji w takim dokumencie, NFZ może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia lub wezwać świadczeniobiorcę do jego uzupełnienia, co przedłuży całe postępowanie i dodatkowo skomplikuje sprawę.

Wniosek o zmianę terminu sanatorium należy sporządzać na tej samej zasadzie, która obowiązuje przy przygotowywaniu innych pism oficjalnych.

Dokument powinien mieć określoną formę i zawierać między innymi:

 • dane wnioskodawcy z pierwotną datą wpływu skierowania,
 • dane adresata – oddziału NFZ,
 • odpowiedni tytuł wniosku,
 • treść z podziałem na wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
 • podpis wnioskodawcy.

Dokument musi określać precyzyjnie, czego dotyczy wniosek – tutaj: zmiany terminu, wyznaczenia nowego terminu leczenia uzdrowiskowego. Świadczeniobiorca powinien także dobrze go uzasadnić – niezależnie od rodzaju leczenia uzdrowiskowego.

Pod uwagę brane będą przyczyny ważne i udokumentowane. Nie można więc wnioskować o przesunięcie terminu leczenia uzdrowiskowego ze względu na prywatne wyjazdy czy rodzinne przyjęcia.

Uzasadnioną przyczyną zmiany terminu będzie natomiast zdarzenie losowe oraz choroba, zwłaszcza ta wymagająca hospitalizacji. Dowód zaistnienia takiej sytuacji należy dołączyć do wniosku jako podparcie dla uzasadnienia.

To, czy zostanie on zaakceptowany, zależy wyłącznie od postępowania przeprowadzonego przez oddział NFZ.

Warto pamiętać, że komplet dokumentów należy przesłać do NFZ przed terminem rozpoczęcia kuracji. Dopilnowanie tego jest niezwykle ważne, gdyż fundusz musi mieć czas na przeanalizowanie wniosku i stwierdzenie, czy jest on zasadny.

Jeśli uzna uzasadnienie podania za przekonujące, wyznaczy nowy termin w sanatorium.

Podsumowanie

Jak widzisz, oprócz tego, że możliwy jest wspólny wyjazd do sanatorium, a nawet rezygnacja z sanatorium NFZ, to także możliwe jest przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego, jeśli tylko wystąpiły jakieś przesłanki mające wpływ na niemożność pojawienia się w wyznaczonym terminie we wskazanym przez NFZ sanatorium w celu leczenia uzdrowiskowego.

Jeśli NFZ określił termin leczenia i otrzymaliśmy korespondencję ze skierowaniem do uzdrowiska, należy jak najszybciej powiadomić lokalny oddział NFZ, składając stosowny wniosek o zmianę terminu wyjazdu.

4.7/5 - (39 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl