Czynsz w TBS

Ustalenie wysokości czynszu leży w gestii towarzystwa. Jednak jego wysokość nie może w skali roku przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wskaźnik przeliczeniowy jest różny w zależności od województwa, w którym znajdują się budynki TBS. Zobacz aktualny wskaźnik.

Wskaźnik / 12 miesięcy x 4% = maksymalna stawka czynszu za m2

Przykładowe wyliczenie maksymalnej stawki czynszu dla województwa podlaskiego (według aktualnego wskaźnika):

3.747 zł / 12 =  312,25 zł x 4% = 12,49 zł/m2

TBS są uprawnione do weryfikowania poziomu dochodów swoich najemców. Każdy najemca raz na 2 lata, w terminie do 30 kwietnia, zobowiązany jest złożyć deklarację, w której powinien wykazać wysokość średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego, a także fakt nabycia prawa do innego mieszkania.

Przekroczenie maksymalnego progu dochodów, nabycie prawa do innego lokalu, a także nieterminowe złożenie deklaracji może być przyczyną wypowiedzenia wysokości czynszu. W takich wypadkach TBS będzie mógł stosować czynsz wolny, przekraczający 4% wartości odtworzeniowej. Osobom, które w deklaracji podadzą dane niezgodne z prawdą towarzystwo może natychmiast wypowiedzieć umowę najmu, a jeśli te nie wyprowadzą się, może żądać od nich odszkodowania w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki byłby normalnie płacony.

Zobacz:  Aktualne maksymalne stawki czynszu w miastach i województwach

5/5 - (1 vote)

1 Komentarz do Czynsz w TBS

Komentowanie jest wyłączone.