Zwrot partycypacji wyższy od wpłaconej – co z podatkiem?

Często zdarza się, że partycypant zdający lokal do zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, otrzymuje zwrot wyższej kwoty partycypacji, niż wpłacał. Czy owa nadwyżka to przychód, od którego należy rozliczyć podatek dochodowy?

Kwota zwracanej partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy (art. 29a ust. 3 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

Partycypant odbierający teraz 30 procentowy wkład partycypacyjny w Krakowie za mieszkanie 50 mkw., otrzymałby kwotę:

50 x 4.573 (wskaźnik dla Krakowa) x 30% = 68.595 zł

Przykładowo, gdy 5 lat temu wpłacał 60.000 zł, to teraz otrzymuje 8.595 zł więcej. Dodatkowy zastrzyk gotówki zawsze cieszy, jednak by nie przysporzyć sobie problemów, należy pamiętać o rozliczeniu się z urzędem skarbowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z 23 września 2011 r. stwierdził, iż w sytuacji gdy kwota zwrotu wpłaty partycypacyjnej jest wyższa od kwoty wpłaconej, dana osoba fizyczna otrzymuje przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
Sygn. akt I SA/Wr 1146/11 (orzeczenie prawomocne):
Uzyskana przez partycypanta kwota z tytułu różnicy między kwotą partycypacji wniesioną a kwotą partycypacji uzyskaną, w momencie jej zwrotu stanowi przychód z innych źródeł, który towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) powinno wykazać w informacji PIT-8C według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Przeczytaj również:

Jak wyliczyć kwotę zwrotu partycypacji w TBS

Cesja partycypacji

Rate this post