Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez TBS

W przepisach ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została wprowadzona możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu udzielonego przez BGK kredytu. Opisujemy krok po kroku procedurę wykupu mieszkania TBS.

1. Decyzja o wyodrębnieniu lokali na własność

– Najemca składa do TBS/SM wniosek o wyodrębnienie na własność lokalu mieszkalnego.
– Zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie akcjonariuszy/walne zgromadzenie podejmuje decyzję o wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego na własność.

UWAGA: W Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd podejmuje uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

– TBS/SM ustala cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego (nie niższą niż jego wartość rynkowa wyznaczona w operacie szacunkowym sporządzonym na potrzeby wyodrębnienia lokalu na własność).
– TBS/SM wylicza kwotę partycypacji zaliczaną na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2. Wniosek TBS/SM do BGK

– TBS/SM składa wniosek o ustalenie wysokości zadłużenia oraz umorzenia części kredytu, przypadających na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny, oraz o wprowadzenie zmian w umowie kredytu.
– BGK dokonuje kontroli prawidłowości sporządzenia wniosku oraz kompletności i prawidłowości sporządzenia załączonej do wniosku dokumentacji.
– BGK dokonuje kontroli zgodności wniosku z posiadaną dokumentacją kredytową.

UWAGA: Jeżeli wystąpią niezgodności między dokumentacją kredytową a informacjami zawartymi we wniosku lub załączonej do niego dokumentacji, Bank może odesłać wniosek. Kredytobiorca może wystąpić z ponownym wnioskiem po doprowadzeniu do zgodności między stanem rzeczywistym a dokumentacją kredytową.

3. Wystawienie zaświadczenia przez BGK

– TBS/SM wnosi opłaty za analizę wniosku oraz za wystawienie zaświadczenia.
– BGK wylicza wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniany lokal (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystawienie zaświadczenia) oraz dzienną wysokość odsetek przypadających na lokal.
– BGK wylicza wysokość umorzenia części kredytu przypadającego na lokal mieszkalny (niezmienną).
– BGK wystawia zaświadczenie o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny.

4. Weryfikacja wartości rynkowej lokalu mieszkalnego oraz kwot wyznaczonych przez TBS/SM

– BGK weryfikuje wyznaczoną w operacie szacunkowym wartość rynkową lokalu mieszkalnego.
– BGK weryfikuje czy TBS/SM wyznaczyło/-a zgodnie z przepisami ustawy cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego.
– BGK weryfikuje czy TBS/SM wyznaczyło/-a zgodnie z przepisami ustawy kwotę partycypacji zaliczanej na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
– BGK weryfikuje czy TBS/SM wyznaczyło/-a zgodnie z przepisami ustawy kwotę, którą najemca lokalu ma wpłacić na rachunek powierniczy TBS/SM.

5. Zawarcie ramowego aneksu oraz otwarcie rachunku powierniczego

– TBS/SM zawiera z BGK ramowy aneks do umowy kredytu i wnosi opłatę za jego sporządzenie.
– TBS/SM zawiera z wybranym bankiem umowę rachunku powierniczego przeznaczonego do dokonywania, zgodnie z przepisami ustawy, wpłat przez Nabywców wyodrębnianych lokali mieszkalnych.

UWAGA: W celu prawidłowej i terminowej realizacji przepisów ustawy, Bank rekomenduje otwarcie rachunku powierniczego w BGK. Za otwarcie i prowadzenie rachunków przeznaczonych do realizacji przepisów ustawy BGK nie pobiera opłat.

6. Wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego przez BGK

– TBS/SM składa wniosek o wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego i wnosi opłatę za jego wystawienie.
– BGK wylicza wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniany lokal (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego) oraz dzienną wysokość odsetek przypadających na lokal.
– BGK wystawia zaświadczenie aktualizacyjne o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny.

UWAGA: Nie wymaga się wniosku o wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego w przypadku, gdy kwoty wskazane w zaświadczeniu o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny wpłyną na wskazane rachunki w miesiącu, w którym zaświadczenie zostało wystawione.

7. Wpłata środków do BGK

– Najemca wpłaca środki z tytułu zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, umorzenia przypadajacego na lokal oraz środki w wysokości określonej w art. 33h ust. 1 ustawy na rachunek powierniczy TBS/SM.
– TBS/SM informuje BGK o dokonanej wpłacie.
– BGK weryfikuje poprawność wysokości dokonanej wpłaty i rozdysponowuje wpłacone środki zgodnie z przepisami ustawy na rachunki BGK i Funduszu Dopłat.

UWAGA: Opisany tryb dotyczy sytuacji, w której TBS/SM otworzy rachunek powierniczy w BGK. W przeciwnym wypadku bank prowadzący rachunek powierniczy będzie zobowiązany ustalić z BGK poprawność przekazywanych kwot.

8. Wystawienie przez BGK oświadczenia o spłacie oraz obniżenie wysokości spłaty

– TBS/SM przedkłada w BGK aktualne Zestawienie lokali w budynku/budynkach kredytowanych ze środków b. KFM/PIB (które będzie stanowić załącznik do umowy kredytu) oraz Listę Najemców.
– TBS/SM wnosi opłatę za wystawienie oświadczenia o spłacie przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny zadłużenia kredytowego oraz umorzenia.
– BGK przygotowuje i wystawia oświadczenie o spłacie zadłużenia kredytowego oraz umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny (stanowiące podstawę do uzyskania prawa odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych).
– BGK wylicza nową wysokość spłaty i zawiadamia o niej TBS/SM.
– Podjęcie przez TBS/SM pozostałych czynności niezbędnych do zakończenia procesu wyodrębnienia na własność lokalu mieszkalnego.

Opłaty za czynności bankowe wykonywane w BGK w związku z wyodrębnieniem na własność lokalu wybudowanego na wynajem (pobierane zgodnie z Taryfą opłat i prowizji):

1. Opłaty związane z wyodrębnianym na własność lokalem mieszkalnym:
– wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny – 100 zł,
– wystawienie zaświadczenia aktualizacyjnego o wysokości zadłużenia kredytowego i umorzenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal mieszkalny :

– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy przeznaczony do realizacji przepisów Ustawy w innym banku niż BGK – 100 zł,
– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy przeznaczony do realizacji przepisów Ustawy w BGK – 50 zł,

– wystawienie oświadczenia o spłacie przypadającego na wyodrębniony na własność lokal mieszkalny zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz umorzenia :

– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy przeznaczony do realizacji przepisów Ustawy w innym banku niż BGK – 100 zł,
– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy przeznaczony do realizacji przepisów Ustawy w BGK – 50 zł.

 

2. Opłaty związane z wnioskiem o ustalenie zadłużenia i umorzenia przypadającego na lokal i zmianą warunków umowy (niezależnie od liczby lokali objętych wnioskiem):
– analiza wniosku – od 2000 do 5000 zł,
– aneks do umowy kredytu (przy pierwszym wniosku):

– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy do realizacji przepisów Ustawy w innym banku niż BGK – od 1500 zł do 7000 zł,
– dla Kredytobiorcy posiadającego rachunek powierniczy przeznaczony do realizacji przepisów Ustawy w BGK – od 1000 zł do 5000 zł.

3. Opłaty związane z prowadzeniem rachunku powierniczego:
– otwarcie, prowadzenie i przelewy z rachunku powierniczego – 0 zł,
– udostępnienie i korzystanie z usługi SIMP do rachunku powierniczego oraz od każdej identyfikowanej płatności – 0 zł,
– opłata miesięczna za korzystanie z bankowości elektronicznej BGK@24 Biznes otworzonej w chwili założenia rachunku powierniczego – 0 zł.

Warto przeczytać: Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości WZÓR

Rate this post