Skarga na projekt ustawy o wykupie mieszkań TBS

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego złożyła na ręce Marszałka Sejmu skargę na działania Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”. Skarga dotyczy projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jaki zaproponowała komisja.

O projekcie ustawy, który m.in. umożliwiałby partycypantom wykup lokali TBS pisaliśmy w artykule: Powstał projekt ustawy umożliwiający wykup mieszkań TBS.

Z zapisami projektu nie zgadza się Polska Izba Gospodarcza TBS, której członkami są wyłącznie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Prezes zarządu PIG TBS Zdzisław Słabkowicz w piśmie do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wyraża oburzenie tym, że komisja „Przyjazne Państwo” nie konsultowała z Izbą tak ważnego projektu:

Cyt. „Jako Izba Gospodarcza reprezentująca interesy towarzystw budownictwa społecznego w Polsce jesteśmy oburzeni, że konsultacje tak ważnej ustawy, ustawy regulującej zasady działania towarzystw nie zostały z nami skonsultowane. Wydaje nam się, że konsultacje takie powinny odbyć się nie tylko z nami, ale przede wszystkim z przedstawicielami właścicieli TBS-ów tj. miast i gmin. Nie można tworzyć prawa tak dalece ingerującego w spółki prawa handlowego bez uzyskania choćby stanowiska właścicieli tych spółek.

Członkowie Izby TBS wytykają także komisji pracującej nad projektem podawanie nieprawdy i brak kompetencji:

Cyt. „Kolejnym naszym zarzutem w stosunku do projektodawcy ustawy – Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” – jest wielokrotne podawanie nieprawdy w uzasadnieniu do ustawy.
Z tekstu pisanego przez Komisję wyraźnie widać, że Komisji doradzali przy pracach nad ww. projektem ustawy ludzie nieznający specyfikę działania towarzystw budownictwa społecznego, prawa dotyczącego najmu ze szczególnym uwzględnieniem najmu w zasobach TBS a także kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

W dalszej części Izba TBS pisze o szkodliwości proponowanych rozwiązań dla towarzystw w momencie wprowadzenia ich w życie:

Cyt. „W opinii naszego środowiska, zapisy zawarte w projekcie ustawy są ze wszech miar szkodliwe dla spółek, jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego. W przypadku wejścia w życie ww. ustawy, zapisy prawne tam powołane spowodują natychmiastowy upadek wszystkich TBS-ów.

Biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania, należałoby je uznać za nacjonalizację majątku spółek prawa handlowego, jakimi są TBS-y.
Gminy, jako właściciele upadłych spółek zostaną zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z procedurą upadłości – wynika to z faktu, iż ustawodawca zawarł w projekcie koncepcję sprzedaży mieszkań upadłego towarzystwa po cenach drastycznie odbiegających od cen rynkowych. W efekcie zaistniałej sytuacji prawnej pojawia się kuriozalna sytuacja, kiedy to, aby chronić interesy wierzycieli upadłej spółki drastycznie narusza się interesy tych wierzycieli.”

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego na koniec deklaruje wszelką pomoc i współpracę zarówno z Komisją Nadzwyczajną jak i wszystkimi Posłami na Sejm RP w zakresie opracowania nowej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

Cyt. „Jesteśmy przekonani, że można stworzyć ustawę, która z jednej strony zabezpieczy interesy naszych najemców i partycypujących, z drugiej zaś strony pozwoli TBS-om realizować misję do realizacji, której powołano nas ustawowo. Jako środowisko chcemy z jednej strony mieć wpływ na ustawy nas dotyczące, z drugiej zaś strony bardzo chętnie pomożemy w tworzeniu takich ustaw. Wydaje nam się, że kadra prezesów TBS może wnieść znaczący wkład w budowę dobrego, sprawiedliwego i wykonalnego prawa. Uchwalanie w obecnej sytuacji, kiedy Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje generalna zmianę Ustawy, w sprawie realizacji budownictwa czynszowego i działalności TBS-ów byłoby działaniem sprzecznym z interesem społecznym.

Rate this post