Przypominamy o deklaracji

Raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia, najemcy mieszkań TBS obowiązani są do złożenia towarzystwu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na całe gospodarstwo domowe. Niedopełnienie tej formalności może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Co może TBS

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego daje Towarzystwom Budownictwa Społecznego możliwość postępowania z najemcami, którzy nie dopełnią tego obowiązku, w następujący sposób:

Nieterminowe złożenie deklaracji – TBS może podnieść czynsz ponad limit 4 procent wartości odtworzeniowej rocznie.
Podanie w deklaracji danych niezgodnych z prawdą – TBS może natychmiast wypowiedzieć umowę najmu, a w przypadku niewyprowadzenia się z mieszkania, może żądać odszkodowania w wysokości 200% czynszu miesięcznego.
Przekroczenie progu dochodów – TBS może podnieść czynsz ponad limit 4 procent wartości odtworzeniowej rocznie.

Jak obliczyć dochód do TBS

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego.

Sposób wyliczenia dochodu wygląda tak: od przychodów (dochodu brutto) należy odjąć koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Nie odlicza się natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. W związku z powyższym nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.
Dochód jest dochodem miesięcznym wszystkich osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania.

Wzór deklaracji o wysokości dochodów

Sposób deklarowania dochodów określają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych. Gotowe druki deklaracji można uzyskać w siedzibie swojego towarzystwa, jednak najczęściej TBS sam dostarcza je najemcom na początku roku.

Zobacz także:
Jak obliczyć dochód do TBS
Progi dochodowe w TBS

Rate this post