Przypominamy o deklaracji

Raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia, najemcy mieszkań TBS obowiązani są do złożenia towarzystwu deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na całe gospodarstwo domowe. Niedopełnienie tej formalności może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Co może TBS

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego daje Towarzystwom Budownictwa Społecznego możliwość postępowania z najemcami, którzy nie dopełnią tego obowiązku, w następujący sposób:

Nieterminowe złożenie deklaracji – TBS może podnieść czynsz ponad limit 4 procent wartości odtworzeniowej rocznie.
Podanie w deklaracji danych niezgodnych z prawdą – TBS może natychmiast wypowiedzieć umowę najmu, a w przypadku niewyprowadzenia się z mieszkania, może żądać odszkodowania w wysokości 200% czynszu miesięcznego.
Przekroczenie progu dochodów – TBS może podnieść czynsz ponad limit 4 procent wartości odtworzeniowej rocznie.

Jak obliczyć dochód do TBS

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego.

Sposób wyliczenia dochodu wygląda tak: od przychodów (dochodu brutto) należy odjąć koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe). Nie odlicza się natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku. W związku z powyższym nie jest to dochód brutto, ale nie jest to też dochód netto.
Dochód jest dochodem miesięcznym wszystkich osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania.

Koniecznie sprawdź  Posłowie za wykupem mieszkań TBS

Wzór deklaracji o wysokości dochodów

Sposób deklarowania dochodów określają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych. Gotowe druki deklaracji można uzyskać w siedzibie swojego towarzystwa, jednak najczęściej TBS sam dostarcza je najemcom na początku roku.

Zobacz także:
Jak obliczyć dochód do TBS
Progi dochodowe w TBS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*