Projekt komisji „Przyjazne Państwo” odrzucony

Wczoraj Komisja Infrastruktury przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (druk nr 2920). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Tomański (PO), jednakże w głosowaniu projekt odrzucono.

Projekt dotyczy zobowiązania Towarzystwa Budownictwa Społecznego do prowadzenia szczegółowej ewidencji i rozliczeń przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, nieruchomości wspólnych oraz infrastruktury technicznej, wpływów i wydatków funduszu remontowego, a także ewidencji spłaty przypadającej na nieruchomość części zobowiązań towarzystwa związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami.

W projekcie proponuje się także wprowadzenie przepisów, na mocy których partycypant stałby się współwłaścicielem zajmowanego lokalu mieszkalnego proporcjonalnie do wysokości poniesionego wkładu oraz miałby prawo nabycia własności swego lokalu analogiczne do prawa członków spółdzielni mieszkaniowych.

Ponadto, proponuje się dodanie przepisu, który umożliwiałby partycypantowi wykupienie lokalu mieszkalnego na wypadek upadłości Towarzystwa i gwarancje realizacji zadań własnych przez przejęcie na rzecz gminy własności pozostałych niewykupionych części nieruchomości.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła negatywną opinię o ww. projekcie. Podobnie Sąd Najwyższy w swoim stanowisku stwierdza, że projekt nie wydaje się uzasadniony.

W dyskusji posłowie zwracali uwagę na brak właściwych konsultacji projektu – projekt skonsultowano z najemcami, pomijając właścicieli, zarządców, samorządy odpowiedzialne za politykę mieszkaniową i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego przedstawili konsekwencje prawne, gospodarcze i finansowe dla współwłaścicieli, gmin, TBS-ów, BGK i budżetu państwa, apelując o nieprzyjmowanie ww. projektu ustawy.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Olgierd Dziekoński, przedstawił projekt negatywnego stanowiska rządu, zapowiadając jednocześnie przedłożenie Sejmowi, w końcu czerwca br., nowego modelu funkcjonowania budownictwa społecznego w ramach realizacji zobowiązania zawartego w przyjętej przez Sejm rezolucji.

Komisja przy 15 głosach za, braku głosów wstrzymujących się i przy 3 głosach przeciw, przyjęła wniosek posła Wiesława Szczepańskiego (Lewica) o odrzucenie ww. projektu w pierwszym czytaniu.
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Rate this post