Informacja o realizacji programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie z budżetu państwa przez podmioty, do których ustawowych lub statutowych zadań należy zapewnianie schronienia lub mieszkania potrzebującym, tj. gminy, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Najbliższy nabór do programu odbędzie się w marcu 2012 r. Planowana kwota przeznaczona na tę edycję wynosi 60 mln zł.

Zasady programu:

1. rodzaje wspieranych przedsięwzięć:
– budowa, remont, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku;
– zakup budynków i lokali mieszkalnych;
– udział gminy w inwestycji (budowa, remont, przebudowa) realizowanej przez towarzystwo budownictwa społecznego;

2. rodzaje tworzonego zasobu:
– lokale socjalne, mieszkania chronione, mieszkania komunalne niestanowiące lokali socjalnych;
– mieszkania będące własnością towarzystw budownictwa społecznego pełniące funkcje lokali socjalnych, mieszkań chronionych, mieszkań komunalnych niestanowiących lokali socjalnych,
– noclegownie i domy dla bezdomnych;

3. częstotliwość składania wniosków o finansowe wsparcie: dwa razy w roku kalendarzo­wym (marzec, wrzesień);

4. źródło udzielanego wsparcia: środki z budżetu państwa – Fundusz Dopłat ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego;

5. wysokość finansowego wsparcia: 30-50% kosztów przedsięwzięcia.

W latach 2007-2011 odbyło się 10 edycji składania wniosków do programu wsparcia budownictwa socjalnego. Dofinansowano ogółem 7 623 lokali socjalnych, 85 mieszkań chronionych oraz 816 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Począwszy od II edycji w 2009 r. gminy mogą ubiegać się także o finansowe wsparcie na tworzenie mieszkań komunalnych niestanowiących lokali socjalnych. W tej formule, w wyniku dotychczasowego finansowania, powstanie 1 422 mieszkań komunalnych (w tym 88 mieszkań dla powodzian). W przypadku inwestycji realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego powstanie 197 lokali.

W ubiegłym roku na dofinansowanie programu wsparcia budownictwa socjalnego przeznaczono z budżetu państwa kwotę 80 mln zł, po 40 mln na każdą z edycji (marzec i wrzesień). Pozwoliło to na dofinansowanie wszystkich wniosków poprawnych od strony formalnej. Gminy jednak nie w pełni wykorzystały dedykowane na ten cel środki. Z zaplanowanych 80 mln zł wykorzystano ok. 76,5 mln zł.

Budżet państwa na rok 2012 przewiduje zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na finansowe wsparcie budownictwa socjalnego kwotą 120 mln zł, po 60 mln zł na każdą z edycji. Jest to najwyższa kwota, jaką dotychczas zaplanowano na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy.

Rate this post