Obligacje na budowę mieszkań

Miasto Bolesławiec wyemituje 10.500 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 10,5 mln zł. Taką uchwałę podjęto podczas XXII sesji Rady Miasta. Uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2012 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W ramach tych zadań kwota 10.500.000 zł zostanie przekazana aportem Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. na powiększenie kapitału zakładowego. Z przekazanych środków planuje się sfinansować budowę dwóch budynków mieszkalnych w Bolesławcu. W budynku przy ul. Gdańskiej powstanie 40 mieszkań przy 30% partycypacji Gminy Miejskiej Bolesławiec w kosztach budowy. W budynku przy ul. Staroszkolnej powstanie 80 mieszkań przy 100% udziale Gminy Miejskiej Bolesławiec w kosztach budowy.

O nowym programie budownictwa społecznego w Bolesławcu pisaliśmy w artykule: Nowe własne mieszkanie już za 50 tys. zł

Zgodnie z naszą propozycją wszystkie mieszkania zostaną wynajęte Gminie Miejskiej Bolesławiec. Podstawą wzajemnych zobowiązań będzie zawarta umowa określająca Gminę jako najemcę wszystkich 80-ciu lokali mieszkalnych, wysokość czynszu ustalonego przez Spółkę oraz powierzchnię użytkową mieszkań – mówi Ilona Suchecka, prezes TBS. – W przypadku , gdy inwestycja jest realizowana ze środków, które nie pochodzą z kredytu komercyjnego stawka czynszu ustalana przez Spółkę jest zdecydowanie niższa niż obecna – dodaje.

Rynek kapitałowy daje miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji  środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Obligacje komunalne są dla miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do banków – informuje Mirosława Mitek, skarbnik miasta.

Rate this post